Важећи прописи

Одлука о културним манифестацијама од општег интереса за општину Варварин за 2021. годину

Обавештење Завода за за заштиту споменика културе Краљево

Одлука о културним манифестацијама од општег интереса за општину Варварин за 2019. годину

 Акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Варварин

Заштита од пожара

 ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОГРАМЕ И АКТИВНОСТИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ВАРВАРИН У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2017. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ И 2019. ГОДИНУ

Обавештење o примени Закона о општем управном поступку 

 ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Програм пописа објеката по Закону о озакоњењу

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

СТАТУТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН