Виртуелни матичар

 

Попуњавањем формулара можете поднети захтев за издавање:

 

-Извод из матичне књиге рођених

Извод из матичне књиге венчаних

Извод из матичне књиге умрлих

Уверење о држављанству

 

ТАКСЕ:

За сва наведена документа се плаћа обавезна накнада у износу од 200,00 динара за домаћа и 1000,00 динара за интернационалне образце на рачун 840-745151843-03, модул 97, позив на број 65-108. Овај износ се уплаћује Општини Варварин.

За домаће изводе се, у зависности од сврхе издавања, уплаћује Републичка администртивна такса у износу од 430,00 динара по изводу на рачун 840-742221843-57, модул 97, позив на број 10108101146858. Овај износ се уплаћује Републици Србији.

За уверење о држављанству, у зависности од сврхе издавања, уплаћује се Републичка административна такса у износу од 770,00 динара по уверењу на рачун 840-742221843-57, модул 97, позив на број 10108101146858. Овај износ се уплаћује Републици Србији.

За слободно брачно стање, у зависности од сврхе издавања, уплаћује се Републичка административна такса у износу од 1.140,00 динара по уверењу на рачун 840-742221843-57, модул 97, позив на број 10108101146858. Овај износ се уплаћује Републици Србији.

За интернационалне изводе уплаћује се Републичка административна такса у износу од 720,00 динара по уверењу на рачун 840-742221843-57, модул 97, позив на број 10108101146858. Овај износ се уплаћује Републици Србији.

НАПОМЕНЕ:

  1. Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју Републике Србије, само за особе које су уписане у матичну књигу рођених, венчаних, умрлих и књигу држављана у Варварину.
  2. Подаци за лице се попуњавају из личне карте.
  3. У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.
  4. Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.
  5. За више информација можете се обратити на телефон матичне службе од 07-15h: 037/787-171 или на е-адресу: ematicar@varvarin.org.rs
  6. Изводи и уверења се шаљу Пост Експрес службом.
  7. Таксе и накнаде, са трошковима транспорта, се плаћају поузећем, по пријему пошиљке.

 

ЗАХТЕВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ЧИЊЕНИЦАМА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА (Слободно брачно стање), ПОДНОСИ И ПОДИЖЕ СЕ ИСКЉУЧИВО ЛИЧНО , ЧЛАН УЖЕ ПОРОДИЦЕ ИЛИ ПО ОВЛАШЋЕЊУ, НА ШАЛТЕРУ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ .