Попис имовине и обавеза

 1. Извештај Централне пописне комисије о попису имовине и обавеза
 2. Извештај Комисије за попис основних средстава, опреме, залиха, потрошног материјала и ситног инвентара I део
 3. Извештај Комисије за попис основних средстава, опреме, залиха, потрошног материјала и ситног инвентара II део
 4. Извештај о попису новчаних средстава, готовинских еквивалената, потраживања, финансијски пласман и обавеза
 5. Извештај о попису новчаних средстава
 6. Извештај о попису непокретности
 7. Пописна листа грађевинског земљишта у јавној својини
 8. Пописна листа осталог земљишта у јавној својини
 9. Пописна листа пољопривредног земљишта у јавној својини
 10. Пописна листа путног земљишта у јавној својини
 11. Пописна листа грађевинских објеката у државној својини које користи општина Варварин I део
 12. Пописна листа грађевинских објеката у државној својини које користи општина Варварин II део
 13. Пописна листа осталог земљишта у државној својини које користи општина Варварин
 14. Пописна листа шумског земљишта у државној својини које користи општина Варварин
 15. Пописна листа путног земљишта у државној својини које користи општина Варварин
 16. Пописна листа други објекти у припреми
 17. Картица конта