Услуге које се пружају заинтересованим лицима

За вршење сродних управних,стручних и других послова из надлежности Општинске управе образују се следеће основне организационе јединице и то:
1.Оделење за друштвене делатности, правне, опште и заједничке послове, урбанизам, стамбено комуналне послове и инспекцијски надзор;
2.Оделење за привреду,финансије, и утврђивање и наплату јавних прихода

Оделење за друштвене делатности, правне, опште и заједничке послове, урбанизам, стамбено–комуналне послове и инспекцијски надзор у оквиру својих надлежности пружа заинтересованим лицима следеће услуге:
Урбанизам и грађевинарство
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14)

Издавање информације о локацији (правна лица)
Потребна документација:
-захтев
-копија плана катастарске парцеле (оригинал), не старија од 6 месеци – РГЗ Служба за катастар непокретности Варварин.
-доказ о праву својине
-општинска такса, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09);
-када је парцела у обухвату плана генералне регулације општине Варварин у износу од 800,00 динара
-када је парцела ван обухвата плана генералне регулације општине Варварин у износу од 400,00 динара
-републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15) у износу од 600,00 динара
Издаје се у року од 8 (осам) дана од дана подношења захтева.

Издавање информације о локацији (физичка лица)
Потребна документација
-захтев
-копија плана катастарске парцеле (оригинал), не старија од 6 месеци – РГЗСлужба за катастар непокретности Варварин.
-доказ о праву својине, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија) – РГЗ Служба за катастар непокретности Варварин;
-општинска такса, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09) у износу од:
-када је парцела у обухвату плана генералне регулације општине Варварин у износу од 800,00 динара
-када је парцела ван обухвата плана генералне регулације општине Варварин у износу од 400,00 динара
-републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13,45/15) у износу од 600,00 динара
Издаје се у року од 8 (осам) дана од дана подношења захтева.

Издавање грађевинске дозволе
Потребна документација:
-захтев;
-пројекат за грађевинску дозволу у електронској форми;
-извод из пројекта за грађевинску дозволу у папирној и електронској форми, на ЦД-у или у другом електронском облику;
-доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и израду решења;
-пуномоћје оверено у складу са законом, ако захтев подноси пуномоћник.
Прилози који се достављају у прописаним случајевима:
-доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом (уговором о службености) и то следећи доказ:
-сагласност преосталих сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинком земљишту или објекту који је у сувласништву;
-уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, ако се врши надзиђивање, однодно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, у складу са Законом о одржавању стамбених зграда;
-уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји;
-уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфрастуктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;
-енергетску дозволу за изгрању енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе;
-услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, односно природног гаса, прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима;
-извештај ревизионе комисије, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежан орган аутономне покрајине;
-општинска такса, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“ број 1/09) у износу од:
-привремени објекти…………………………………………………………………….800,00 динара
-индивидуалне породичне зграде……………………………………………………400,00 динара
-помоћни економски и пољопривредни објекти………………………………..300,00 динара
-породичне пословно-стамбене зграде……………………………………………..700,00 динара
-пољопривредне фарме……………………………………………………………… .1300,00 динара
-стамбене зграде за колективно становање……………………………………..2.200,00 динара
-стамбени објекти за колективно становање
са пословним простором……………………………………………………………..3.100,00 динара
-пословни објекти до 100м2…………………………………………………………1.600,00 динара
-пословни објекти од 100м2 до 200м2…………………………………………….2.600,00 динара
-пословни објекти од 200м2 до 500м2…………………………………………….3.600,00 динара
-пословни објекти преко 500м2…………………………………………………….4.600,00 динара
-републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15) у износу од 1050,00 динара
-други докази.

Издавање привремене грађевинске дозволе
Потребна документације
-захтев
-доказ о праву својине на земљишту, односно доказ о праву закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана законом
-идејни пројекат за грађење односно извођење радова којим се одређује пројекат у простору
-општинска такса, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“ број 1/09) у износу од:
-привремени објекти…………………………………………………………………….800,00 динара
-индивидуалне породичне зграде……………………………………………………400,00 динара
-помоћни економски и пољопривредни објекти………………………………..300,00 динара
-породичне пословно-стамбене зграде……………………………………………..700,00 динара
-пољопривредне фарме…………………………………………………………….. ..1300,00 динара
-стамбене зграде за колективно становање……………………………………..2.200,00 динара
-стамбени објекти за колективно становање
са пословним простором……………………………………………………………..3.100,00 динара
-пословни објекти до 100м2…………………………………………………………1.600,00 динара
-пословни објекти од 100м2 до 200м2…………………………………………….2.600,00 динара
-пословни објекти од 200м2 до 500м2…………………………………………….3.600,00 динара
-пословни објекти преко 500м2…………………………………………………….4.600,00 динара
-републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15) у износу од 1070,00 динара
-други докази.
Издаје се у року од 5 (пет) дана од подношења комплетне документације

Издавање грађевинске дозволе и употребне дозволе-легализација помоћних објеката
Потреба документација:
-захтев
-копија плана парцеле са уцртаним постојећим објектима-оригинал не старији од 6 месеци са листом непокретности;
-доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на објекту, односно праву коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту;
-обавештење за легализацију само за објекте за које је поднета пријава изграђеног објекта без грађевинске дозволе у законском року;
-решење о грађевинској дозволи за стамбени пословни простор на парцели уз који је бесправно изграђен помоћни објекат;
-скица објекта са фотографијама са назнаком површина и подацима о материјалу од кога је изграђен са извештајем о степену завршености објекта у 3 (три) примерка;
-општинска такса, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09) у износу од 300,00 динара;
-републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15) у износу од 800,00 динара;
Издаје се у року од 15 (петнаест) дана од дана подношења комплетне документације. Накнадно решење о грађевинској дозволи и употребној дозволи издају се једним решењем.

Издавање грађевинске и употребне дозволе једним решењем-легализација стамбених и пословних објеката
Потребна документација:
-захтев;
-копија плана парцеле са уцртаним постојећим објектима-оригинал не старије од 6 (шест) месеци са листом непокретности;
-доказ о праву својине,односно праву коришћења, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на објекту, односно праву коришћења на не изграђеном грађевинском земљишту;
-обавештење за легализацију само за објекте за које је поднета пријава изграђеног објекта без грађевинске дозволе у законском року;
-пројекат изведеног стања за легализацију, без техничке контроле са извештајем о степену завршености објекта у 3 (три) примерка;
-доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта;
-општинска такса на рачун број 840-742351843-97 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09) у износу од:
-за стамбене објекте 400,00 динара
-за пословне објекте:
-пословни објекти до 100м2…………………………………………………1.600,00 динара
-пословни објекти од 100м2 до 200м2…………………………………….2.600,00 динара
-пословни објекти од 200м2 до 500м2…………………………………….3.600,00 динара
-пословни објекти преко 500м2……………………………………………..4.600,00 динара
-републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15) у износу од 1070,00 динара;
Издаје се у року од 15 (петнаест) дана од дана подношења комплетне документације. Накнадно решење о грађевинској дозволи и употребна дозвола издају се једним решењем.
Измена решења о грађевинској дозволи услед промене у току грађења
Потребна документација
-захтев (може се поднети док траје грађење објекта);
-решење о грађевинској дозволи-копија;
-нови пројекат за грађевинску дозволу;
-доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе;
-општинска такса, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“ број 1/09) у износу од:
-привремени објекти…………………………………………………………………….800,00 динара
-индивидуалне породичне зграде……………………………………………………400,00 динара
-помоћни економски и пољопривредни објекти………………………………..300,00 динара
-породичне пословно-стамбене зграде……………………………………………..700,00 динара
-пољопривредне фарме……………………………………………………………. ..1.300,00 динара
-стамбене зграде за колективно становање……………………………………..2.200,00 динара
-стамбени објекти за колективно становање
са пословним простором……………………………………………………………..3.100,00 динара
-пословни објекти до 100м2………………………………………………………….1.600,00 динара
-пословни објекти од 100м2 до 200м2……………………………………………..2.600,00 динара
-пословни објекти од 200м2 до 500м2……………………………………………..3.600,00 динара
-пословни објекти преко 500м2……………………………………………………..4.600,00 динара
-републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15) у износу од 1070,00 динара;
-други докази.
Издаје се у року од 5 (пет) дана од дана подношења уредне документације.

Издавање решења о одобрењу извођења радова на реконструкцији, санацији или адаптацији објекта
Потребна документација
-захтев;
-решење о грађевинској дозволи за објекат који се реконструише, санира или адаптира;
-доказ о праву својине, односно доказ о праву својине на објекту ради реконструкције објекта и други правни основ стицања права својине на објекту;
-идејни пројекат за грађење односно извођење радова којим се одређује пројекат у простору са архивским пројектом или снимком постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји;
-пројекат за извођење само за реконструкцију објекта;
-општинска такса, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09) у износу од 600,00 динара;
-републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15) у износу од:
-за економске и пољопривредне објекте 560,00 динара
-за стамбене и пословне објекте 535.00 динара
Издаје се у року од 5 (пет) дана од подношења комплетне документације.

Издавање локацијских услова
Потребна документација:
-захтев;
-идејно решење у аналогној форми;
-идејно решење у електонској форми, на ЦД-у или елктронском облику;
-доказ о уплати административне таксе за подношење захтева ;
-доказ о уплати накнаде стварних трошкова надлежном органу за израду локацијских услова;
-општинска такса, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09) у износу од:
-привремени објекти…………………………………………………………………..800,00 динара
-индивидуалне породичне зграде………………………………………………….400,00 динара
-породично пословно-стамбене зграде……………………………………………700,00 динара
-помоћни,економски и пољопривредни објекти……………………………….300.00 динара
-пољопривредне фарме………………………………………………………………1.300.00 динара
-стамбени објекти за колективно становање…………………………………..2.300.00 динара
-стамбени објекти за колективно становање са
Пословним простором……………………………………………………………….3.100,00 динара
-пословни објекти до 100м2………………………………………………………..1.600,00 динара
-пословни објекти од 100м2 до 200м2……………………………………………2.600,00 динара
-пословни објекти од 200м2 до 500м2……………………………………………3.600,00 динара
-пословни објекти преко 500м2……………………………………………………4.600,00 динара
-водовода………………………………………………………………………………..1.900,00 динара
-канализације…………………………………………………………………………..2.100,00 динара
-електровода и трафостаница………………………………………………………2.100,00 динара
-гасовода…………………………………………………………………………………2.100,00 динара
-ТТ мреже………………………………………………………………………………..2.100,00 динара
-водопривредних објеката…………………………………………………………..3.100,00 динара
-постављање тенде на јавној површини…………………………………………3.100,00 динара
-републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15) у износу од 800,00 динара
-пуномоћје оверено у складу са законом, ако захтев подноси пуномоћник.

Издавање решења којим се одобрава извођење радова
(Члан 145. Закона о планирању и изградњи)
Врсте радова: помоћни објекти (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.)
-економски објекти
-инвестиционо одржавање објекта
-реконструкција објекта
-адаптација објекта
-санација објекта
-промена намене објекта без извођења грађевинских радова
-промена намене уз извођење грађевинских радова
-уградња унутрашњих инсталација
-грађење зиданих ограда
-мање црпне станице
-прикључци за изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу
-компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса
-изградње секундарних, односно дистибутивних мрежа комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица
-уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица (гас, струја, вода, топлотна енергија)
Потребна документација
-идејни пројекат са главном свеском Идејног пројекта израђени у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, у електронској форми као и онолико примерака у папирној форми колико подносилац захтева жели да му надлежни орган овери и врати приликом издавања решења;
-технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом, узрађен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације
-доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и израду решења;
Прилози који се достављају у прописаним случајевима:
-доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом (уговор о службености и сл.) и то следећи доказ:
-сагласност преосталих сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву;
-уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор у складу са Законом о одржавању стамбених зграда;
-уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји;
-уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;
-енергетску дозволу, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе;
-услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, односно ориродно гаса, прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима;
-општинска такса у износу од 600,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 800,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)
-други докази.

Издавање употребне дозволе
Потребна документација:
-захтев;
-пројекат за извођење, односно пројекат изведеног стања у папирној и електронској форми;
-извод из пројекта за грађевинску дозволу у електронској форми, достављен на ЦД-у или у другом електронском облику;
-извештај комисије за технички преглед, са предлогом за издавање употребне дозволе, као и
-елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекте
-елаборат геодетских радова за подземне инсталације
-пуномоћје оверено у складу са законом, ако захтев подноси пуномоћник
Прилози који се достављају у прописаним случајевима:
Сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима;
-општинска такса, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09) у износу од:
-за индивидуалну градњу 600,00 динара
-за колективну градњу и комплексе 3100,00 динара
-републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13) у износу од 0,2% од предрачунске вредности објекта
-други докази.
Издаје се у року од 5 (пет) дана од пријема комплетне документације са записником о извршеном техничком прегледу објекта којим је утврђено да је објекат подобан за употребу.

Издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи економских објекта
Потребна документација:
-захтев;
-доказ о праву својине, односно доказ о праву закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана законом;
-идејни пројекат за грађење односно извођење радова којим се одређује пројекат у простору, односно оне пројекте који су зависно од врсте радова који се изводе , потребни доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта;
-општинска такса, 300 на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09) у износу од 300,00 динара;
-републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15) у износу од 560,00 динара;
Издаје се у року од 5 (пет) дана од подношења комплетне документације.

Издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћних објеката-гараже, оставе, септичке јеме, бунари и сл.
Потребна документација:
-захтев;
-доказ о праву својине на земљишту, односно доказ о праву закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана Законом;
-копију грађевинске дозволе за стамбени или пословни објекат или извод из планског акта да је на предметној парцели предвиђена изградња пословног или стамбеног објекта;
-идејни пројекат за грађење односно извођење радова којим се одређује пројекат у простору, односно оне пројекте, који су зависно од врсте радова који се изводе потребни;
-општинска такса у износу од 300,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09);
-републичка административна такса у износу од 560,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15);
Издаје се у року од 5 (пет) дана од подношења комплетне документације.

Издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи зиданих ограда
Потребна документација:
-захтев;
-доказ о праву својине на земљишту, односно доказ о праву закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана Законом;
-општинска такса у износу од 300,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843 са позивом на број 97 10108101146858 , Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09);
-републичка административна такса у износу од 560,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“,број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15);
Издаје се у року од 5 (пет) дана од подношења комплетне документације.

Издавање уверења о периоду градње за објекте који су грађени пре доношења прописа о изградњи објеката
Потребна документација:
-захтев
-копија плана парцеле са уцртаним постојећим објектима-оригинал, не старија од 6 (шест) месеци са листом непокретности
-доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на објекту
-оверена изјава власника објекта о времену изградње објекта са два сведока
-записник грађевинске инспекције о периоду градње објекта
-општинска такса у износу од 300,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 300,00 динара на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)
Издаје се у року од 8 (осам) дана од дана подношења комплетне документације.

Издавање решења којим се одобрава промена намене објекта
Потребна документација:
-захтев
-доказ о праву својине, односно доказ о праву својине објекта у коме се врши промена намене објекта и други правни основ стицања права својине на објекту
-решење о грађевинској дозволи за објекат у коме се врши промена намене објекта
-идејни пројекат за грађење односно извођење радова којим се одређује пројекат у простору са архивским пројектом или снимком постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји
-доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса са уређење грађевинског земљишта уколико се врши претварање стамбеног у пословни простор
-општинска такса у износу од 300,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 800,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)

Издавање потврде о функционалној целини објекта (стана или пословног простора)
Потребна документација:
-захтев
-копија плана парцеле са уцртаним постојећим објектима-оригинал не старији од 6 (шест) месеци са листом непокретности
-доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на објекту
-скица основе функционалне целине објекта-стана односно пословног простора
-општинска такса у износу од 600,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Издаје се у року од 5 (пет) дана од дана од подношења комплетне документације.

Издавање решења за раскопавање јавне површине
Потребна документација:
-захтев
-копија плана парцеле са подземним инсталацијама-оригинал не старија од 6 (шест) месеци
-писана изјава о почетку извођења радова као и року завршетка радова
-сагласност власника за раскопавање  односно корисника земљишта за раскопавање јавне површине односно земљишта у приватној својини
-оверен уговор о враћању у пређашње стање раскопаних површина
-сагласност за паралелно вођење или укрштање са инсталацијама које су уцртане на копији са подземним инсталацијама
-општинска такса у износу од 600,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 800,00 динара, на рачун Буџета РС, број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10109101146858, Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)
Издаје се у року од 3 (три) дана од подношења комплетне документације.

Потврђивање урбанистичког пројекта парцелације,односно препарцелације
Потребна документација:
-захтев за потврђивање урбанистичког пројекта парцелације-препарцелације
-доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на објекту.
-пројекат парцелације-препарцелације са пројектом геодетског обележавања у 3 (три) примерка
-општинска такса у износу од 600,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 600,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15)
Потврђује се у року од 10 (десет) дана од дана подношења комплетне документације.

Потврђивање урбанистичког пројекта исправке граница суседних парцела
(Члан 68. Закона о планирању и изградњи „Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10-УС и
Члан 34. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 24/11)
Потребна документација:
-захтев за потврђивање урбанистичког пројекта исправке граница суседних парцела
-доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на објекту
-сагласност власника парцеле за исправку граница
-пројекат препарцелације-исправке граница суседних парцела са пројектом геодетског обележавања у најмање 3 (три) примерка
-општинска такса у износу од 600,оо динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 600,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)
Потврђује се у року од 10 (десет) дана од дана подношења комплетне документације

Потврђивање урбанистичког пројекта
(Члан 60, 61, 62 и 63 Закона о планирању и изградњи „Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 и 64/10 и Члан 32. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи „Службени гласник РС“, број 24/11)
Потребна документација:
-захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
-доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на објекту
-урбанистички пројекат у минимално 3 (три) примерка
-општинска такса у износу од 500,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94, са позивом на број 97 10109101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 600,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)
Јавна презентација урбанистичког пројекта у трајању од 7 (седам) дана.
Потврђује су у року од 10 (десет) дана од дана подношења комплетне документације.

Издавање уверења о периоду градње
У складу са чланом 162. Закона о управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97)
Потребна документација:
-захтев
-копија плана парцеле са уцртаним постојећим објектом, не старија од 6 (шест) месеци са листом непокретности-оригинал
-доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту односно праву својине на објекту
-општинска такса у износу од 400,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 600,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)
Издаје се у року од 8 (осам)дана од дана подношења комплетне документације.

Издавање потврде о завршетку изградње темеља за индивидуалну градњу
Члан 152. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10)
Потребна документација:
-захтев
-изјава извођача радова (инвеститора) да су темељи завршени;
-геодетски снимак изграђених темеља;
-општинска такса у износу од 1100,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 1830,00 динара на рачун Буџата РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)
Издаје се у року од 5 (пет) дана од дана подношења комплетне документације.

Издавање потврде о завршетку изградње темеља за колективну градњу и комплексе
Члан 152. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10)
Потребна документација:
-захтев
-изјава извођача радова (инвеститора) да су темељи завршени
-геодетски снимак изграђених темеља
-општинска такса у износу од 3100,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 1830,00 динара на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)
Издаје се у року од 5 (пет) дана од дана подношења комплетне документације.

Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
Члан 152. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10)
Потребна документација:
-захтев
-изјава извођача радова (инвеститора) да су темељи завршени
-општинска такса у износу од 400,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 1830,00 динара на рачун Буџета РС број 840-742221843 са позивом на број 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службни гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15)
Издаје се у року од 5(пет) дана од дана подношења комплетне документације.

Напомена 1: грађани који су незадовољни донетим актом Општинске управе Варварин могу поднети жалбу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд у року од 8 дана од дана пријема акта, осим из области локацијских услова где се жалба подноси Општинском већу општине Варварин у року од 5 (пет) дана од дана пријема акта.
Напомена 2: све додатне информације из области урбанизма и грађевинарства могу се добити позивом на телефон 037/787-171, локал 124, или канцеларија број 10, зграде општине, као и на званичном сајту општине Варварин, адреса сајта: www.varvarin.org.rs, e-mail адреса: opstina@varvarin.org.rs, у оквиру рубрике урбанизам и грађевинарство (обједињена процедура).

Инспекцијски послови се обављају у оквиру Одсека за урбанизам, стамбено-комуналне послове и инспекцијски надзор

У поступку инспекцијског надзора, инспектори воде управни поступак и доносе решења, врше принудна извршења донетих решења и закључака о дозволи извршења и покрећу пиступак за утврђивање прекршајне и кривичне одговорности за које су овлашћени Законом или прописом донетим на основу Закона.
Инспектори обављају и послове надзора над реализацијом програма предузећа који се баве одржавањем комуналне хигијене, јавних зелених површина, атмосферске канализације и одржавањем и заштити општинских, некатегорисаних путева и путних објеката и улица на територији општине Варварин.
У оквиру одсека постоје четири инспекције: комунална инспекција, грађевинска инспекција, инспекција за заштиту животне средине и саобраћајна инспекција.
У оквиру своје надлежности инспектори воде поступке по службеној дужности или по захтеву странке.
Подношење захтева инспекцији врши се усменим или писаним путем. Усменим путем врши се: лични или телефонски. Писаним путем подносе се све врсте писаних захтева (поднесци).
Приложени захтеви се најпре евидентирају у књизи примљених захтева а потом се распоређују инспекторима на даље поступање.
Инспектор разматра захтев и оцењује да ли је инспекција надлежна за поступање и одлучује о истом, па уколико утврди да предмет није у надлежности инспекције, обавестиће и упутити странку на надлежни орган.
За све додатне информације грађани се могу информисати на телефон 037/787-171 локал 106 или канцеларија број 14 зграде општине.

Грађевинска инспекција
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11)

У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектори имају права и дужности утврђене чланом 175. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 и 24/11) и утврђене Законом о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05 и 101/07)
У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектори контролишу грађевинске објекте по службеној дужности и по пријавама грађана. Предмет контроле су грађевински објекти и грађевински радови на подручју општине Варварин. За предметне објекте и радове контролише се документација, која је потребна у складу са позитивним законским прописима.
За извођење радова без грађевинске дозволе или решења о одобрењу за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи покрећу се управни поступци.
-за радове који се изводе са одобрењем надлежног органа или грађевинском дозволом контролише се да ли се изводе у складу са истим.
-на решење грађевинског инспектора, а на основу Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01), може се изјавити жалба. Уколико је иста допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица грађевински инспектор је дужан да без одлагања а најкасније у року од 15 дана, доставити жалбу органу надлежном за решавање по жалби Министарству грађевинарства и урбанизма.
За подношења пријава грађевинској инспекцији за излазак на терен грађевинске инспекције грађани се могу обратити:
-писаним путем (општински услужни центар)
-усменим путем (канцеларија број 14, зграда општине)
Потребна документација:
-захтев
-општинска админстративна такса у износу од 1050,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 800,00 динара на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)
Рок за решавање: 30 (тридесет) дана од дана подношења захтева.

Напомена:све додатне информације могу се добити у канцеларији број 14,зграде општине или позивома на број 037/787-171,локал број 106.

Комунална инспекција
Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011)

Комунална инспекција сходно овлашћењима из Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), врши надзор над спровођењем позитивних прописа:
-одржавање јавне хигијене, изношење кућног смећа и одржавање јавних зелених површина
-испуштање отпадних вода и других нечистоћа, складиштење грађевинског материјала и др. На јавној површини, остављање-паркирање хаварисаних и нерегистрованих возила на јавним површинама, продаја на јавној површини, одржавање дворишта и неизграђених плацева
-врши контролу раскопаних јавних површина и налаже враћање у првобитно стање
-одржавање пијачног реда и хигијене
-уређење, одржавање гробља
-контрола радног времена
-контрола заузећа јавне површине, мањих монтажних објеката и других покретних објеката
-у вршењу инспекцијског надзора инспектор је надлежан да решењем нареди уклањање наведених објеката у случају ако су постављени без одобрења, ако се пре истека одобрења промени намена дате површине и ако по истеку одобрења корисник не уклони објекат
-коришћење, управљање и одржавање градског водовода, канализације и одвођење површинских и отпадних вода, као и начин и услове прикључења на исте
-у вршењу инспекцијког надзора инспектор врши надзор над одржавањем споменика и спомен обележја
-нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака
-над одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева
На донето решење и закључак о дозволи извршења комуналног иснпектора може се уложити жалба. Жалба се доставља другостепеном органу, преко овог органа или директно у писаној форми.
За решавање по жалби у другом степену надлежно је Општинско веће општине Варварин.
Комунални инспектор као првостепени орган испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица.
Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени орган (комунални инспектор) одбацује својим закључком.
Ако комунални инспектор, који је донео решење нађе да је жалба основана, поступиће у складу са чланом 225, 226, 227. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01)
За подношење пријава комуналном инспектору грађани се могу обратити:
-писаним путем (општински услужни центар, шалтер број 1 и 2)
-усменим путем (канцеларија број 14 зграде општине)
Потребна документација:
-захтев
-општинска такса у износу од 1.500,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Рок за решавање: 30 (тридесет) дана од дана подношења захтева

Напомена: све додатне информације могу се добити у канцеларији број 14, зграде општине или позивом на телефон 037/787-171, локал број 106

Инспекција за заштиту животне средине
Закон о заштити животне средине(„Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11)
Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09)
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10) и други прописи.

Еколошка инспекција сходно овлашћењима, врши надзор над спровођењем позитивних прописа.
Јединици локалне самоуправе су поверени послови инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган јединице локалне самоуправе издаје одобрење за градњу односно употребну дозволу.
Инспекција за заштиту животне средине утврђује да ли се спроводе мере заштите од буке односно друге прописане мере у складу са овим законом.
Инспекција за заштиту животне средине врши надзор над активностима сакупљања и транспорта интерног и неопасног отпада за које надлежни орган издаје дозволу на основу овог закона.
Инспекција за заштиту животне средине врши надзор над применом одредаба овог закона на заштићеним подручјима које проглашава надлежни орган локалне самоуправе.
Инспекција за заштиту животне средине врши надзор над изворима нејонизујућих зрачења за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Поступак изласка еколошког инспектора на терен по пријави грађана
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1.
Потребна документација:
-захтев,
-општинска административна такса у износу од 550,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10109101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 800,00 динара на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)

На решење еколошког инспектора, а на основу Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01), може се изјавити жалба. Уколико је иста допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица, еколошки инспектор је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана, доставити жалбу органу надлежном за решавање по жалби Министарству за заштиту животне средине.
За подношење захтева инспектору за заштиту животне средине грађани се могу обратити:
-писаним путем (општински услужни центар, шалтер 1 и 2)
-усменим путем (канцеларија број 14, зграда општине)
Потребна документација:
-захтев
-општинска такса у износу од 1.500,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10109101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)

Напомена:све додатне информације могу се добити у канцеларији број 14 зграде општине или позивом на број 037/787-171, локал 106

Саобраћај
Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95,66/01,61/05,91/05,62/06,31/11)

Поступак по захтеву за преглед возила за отварање такси радње
Место подношења захтева: општински услужни центар, шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-важећа саобраћајна дозвола за возило којим ће се обављати ауто-такси превоз
-прегледан, баждарен таксиметар
-копија важеће личне карте
-општинска такса у износу од 3.000,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 800,00 динара на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)
Решава се одмах.

Поступак по захтеву за издавање,замену или продужење такси дозволе
Место подношења: општински услужни центар, шалтер 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-решење о отварању ауто-такси радње
-општинска такса у износу од 1.040,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама(„Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 800,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)
Решава се одмах.

Поступак по захтеву за преглед возила за издавање нове,замену или продужење такси дозволе
Место подношења: општински услужни центар, шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-важећа саобраћајна дозвола
-фотокопија важеће личне карте
-доказ о исправности таксиметра
-доказ да је мотор у сагласности са ЕУРО 3 стандардом, ако се возило први пут пријављује
-доказ о обавезном осигурању путника који се превозе у јавном превозу
-општинска такса у износу од 3.000,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 800,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)
Решава се одмах

Поступак по захтеву за издавање такси легитимације
Место подношења: општински услужни центар, шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-важећа возачка дозвола за „Б“ категорију са најмање 5 (пет) године искуства (не рачунајући пробни период)
-фотокопија важеће личне карте
-лекарско уверење за управљање такси возилом, не старије од 3 (три) године
-1 фотографија
-доказ о пријави на обавезно пензијско и инвалидско осигурање
-уговор о раду
-општинска такса у износу од 1.500,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени листопштине Варварин“, број 1/09)
Решава се одмах.

Овера реда вожње
Место подношења: општински услужни центар, шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-потребна документација превозника
-општинска такса у износу од 100,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 300,00 динара, Закон о општинским административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15)
Решава се одмах.

Поступак по захтеву за кретање возила у зони где је забрањен саобраћај без посебне дозволе
Место подношења: општински услужни центар, шалтер 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-саобраћајна дозвола за тражено возило
-лична карта возача
-доказ о оправданости уласка у зону где је забрањен саобраћај без посебне дозволе
-општинска такса у износу од 600,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Решава се одмах.

Напомена: све додатне информације могу се добити у канцеларији број 14 зграде општине или позивом на број 037/787-171, локал 106

Екологија
Закон о процени утицају на животну средину(„Службени гласник РС“,број 135/04 и 36/09)
Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја(ново стање)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
-захтев
-извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта,односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана
-идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта
-графички приказ микро и макро локације
-услови и сагласност других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом
-копију плана парцеле
-стручну оцену оптерећења животне средине(важи за корисника извора нејонизујећег зрачења од посебног интереса)
-републичка такса у износу од 1920,00, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 500,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Рок за решавање: 30дана од дана подношења захтева.

Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја(затечено стање)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу
-извод из пројекта изведеног објекта
-извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци
-графички приказ микро и макро локације
-републичка такса у износу од 1.920,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 500,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама (“Службени лист општине Варварин“,број 1/09)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева.

Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину(ново стање)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-републичка такса у износу од 1920,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 500,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама(„Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Рок за решавање: 30дана од дана подношења захтева.

Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину (затечено стање)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-републичка такса у износу од 1.920,00 динара на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10109101146858,Закон о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 500,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама(„Службени лист општине Варварин“,број 1/09)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева.

Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину(ново стање)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику
-одлука надлежног органа из предходне фазе поступка
-републичка такса на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858 ,Закон о републичким административмим таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15) у износу од:
до 100м2………………………..38.680,00 динара
од 100м2-1000м2……………..75.400,00 динара
преко 1000м2.. ……………..123.750,00 динара
-општинска такса, Одлука о општинским администратвним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
у износу од:
до 100м2………………………..10.000,00 динара
од 100м2-1000м2……………..19.500,00 динара
преко 1000м2………………….32.000,00 динара
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева.
Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину(затечено стање)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику
-одлука надлежног органа из предходне фазе
-републичка такса, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“број 43/03,54/09,47/13,45/15)
у износу од:
до 100м2………………………33.390,00 динара
од 100м2до 1000м2…………65.120,00 динара
преко 1000м2………………106.870,00 динара
-општинска такса, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
у износу од:
до 100м2……………………….5.000.00 динара
од 100м2 до 1000м2………..10.000,00 динара
преко 1000м2………………..16.000,00 динара
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

Отпад
Закон о управљању отпадом(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10)

Доношење решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт интерног и неопасног отпада на територији општине
Место поступања:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-републичка административна такса у износу од 29.890,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, Закон о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 600,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Доношење решења о издавању дозволе за складиштење и третман и одлагање неопасног отпада на територији општине
Место подношења:општински услужни центар,шалтер 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-потврда о регистрацији
-радни план постројења за управљање отпадом
-план заштите од удеса и оверен елаборат заштите од пожара
-предлог плана за затварање постројења
-изјава о методама третмана или одлагања отпада
-изјава о методама и одлагања остатака из постројења
-сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања
-одобрења и сагласност издатих од других надлежних органа у складу са законом
-финансијске и друге гаранције, односно одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима
-друга документација на захтев надлежног органа за издавање дозволе
-општинска такса у износу од 600,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама(„Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15) у износу од:
-за дозволу за складиштење отпада………………………………..59.810,00 динара
-за дозволу за третман отпада……………………………………….59.810,00 динара
-за дозволу за одлагање отпада……………………………………..59.810,00 динара
-за интегралну дозволу за упављање отпадом…………………..95.680,00 динара
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Напомена:све додатне информације могу се добити у општинском услужном центру,шалтер број 8,или позивом на телефон 037/783-100

Остваривање права на дечији додатак
Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“,број 16/02,115/02 и 107/09)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер 1 и 2
Потребна документација
-захтев(општински услужни центар, шалтер број 1)
-копија личних карата за све пунолетне чланове(нове очитане,старе фотокопија)
-контролна изјава сведока
-уверење о катастарском дохотку за сва пунолетна лица(општински услужни центар центар шалтер број 3)
-уверење о утвђивању пореза на имовину (ЛПА општинске управе општине Варварин)
-докази о укупним месечним примањима за сваког члана породице по свим основама из предходна три месеца,плате,пензије(ПИО фонд) за последња три месеца, инвалиднине,приходи од самосталних делатности, социјалних и материјалних права и акнада за незапосленост, нерегистованих делатности и свих другоих прихода
-фотокопије здравствених књижица за све пунолетне чланове породице домаћинства
-пореско уверење за подносиоца захтева(Пореска управа)
-уверење о пребивалишту деце(Полицијска станица Варварин)
-потврда о својству редовног ученика за сву децу школског узрста
-копија последњег решења којим је остварено право на дечји додатак
-уверење Завода за запошљавање за оне који су пријављени
За кориснике који први пут подносе захтев
-копија уверења о држављанству за подносиоца захтева
-копије извода из матичне књиге рођених за сву децу.
Ослобођено плаћања такси по члану 19.тачка 6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13).
Рок за решавање: 30дана од дана подношења захтева
Остваривање права на родитељски додатак
Закон о финснсијској подршци породици са децом(„Службени гласник РС“,број 16/02,115/05 и 107/09)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Захтев се подноси најкасније у року од 6(шест) месеци од рођења детета.
Захтев подноси мајка детета
Потребна документација
-извод из матичне књиге рођених за сву децу
-уверење о држављанству за подносиоца захтева
-фотокопију личне карте подносиоца захтева и брачног друга
-фотокопију здравствене књижице подносиоца захтева
-уверење које издаје надлежни орган старатељства(Центар за социјални рад)
-потврда полицијске станице о месту пребивалишта за новорођенче.
Ослобођено плаћања такси по члану 19.тачка 6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС,број 43/03,54/09,47/13).
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева.

Остваривање права на породиљско боловање за продужену негу детета
Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, број 16/02, 115/05,107/09)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документа
-захтев
-фотокопија личне карте или очитана лична карта
-потребна медицинска документација
-потврда подносиоца захтева да је у радном односу најмање 6 месеци
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 6. Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“, број 16/02,115/05,107/09)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Остваривање права на накнаду породиљама
Одлука о исплати накнада породиљама(„Службени лист општине Варварин“,број 4/11 и 4/14))
Место подношења:општински услужни центар,шалтери 1 и 2
Потребна документа
-извод из књиге рођених за дете
-фотокопија личне карте(очитана лична карта)
-фотокопија картице текућег рачуна
-уверење ПИО фонда из евиденције осигураника
Ослобођено плаћања таксе,Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“,број 1/09)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева
Борачко инвалидска заштита
Закон о правима бораца,војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник РС“, број 54/89,137/04)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер 1 и 2

Ратни војни инвалиди
За признавање својства ратног војног инвалида по основу ране, озледе, повреде и болести,
потребно је приложити:
– захтев за признавање својства ратног војног инвалида,
– лична карта (фотокопија)
– извод из МКР
– уверење о држављанству
– медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења захтева
– уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган)
– уверење Завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка 6 Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање ратног војног инвалида:
– захтев за наведено право
– извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку
– извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника
– потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година
– уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)
– уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за
здравство и исто прибавља служба)
– доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су
живели
– приходи свих чланова домаћинства
– уверење Центра за социјални рад
– изјава два сведока
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка 6 Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
– захтев за признавање права на здравствену заштиту
– уверење да здравствебу заштиту не остварује по другом основу,
– уверење пореске управе,
– уверење Службе за катастар непокртности
Ослобођено плаћања такси по члану 19. тачка 6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:
– захтев за признавање на ортопедска и друга помагала,
– предлог специјалисте за ортопедска помагала не старије од шест месеци.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка 6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на додатак за туђу негу и помоћ:
– захтев за наведено право
– уверење Националне службе за запошљавање које треба да садржи:
– податке о томе да ли је и ако јесте у којим периодима евидентира подносиц захтева као незапослено лице – и тај период да се изричито наведе,
– податке о томе да ли подносилац захтева остварује новчану накнаду по том основу или не,
– фотокопију евиденционог картона Националне службе за запошљавање,
– фотокопија радне књижице.
Ослобођено плаћање таксе по члану 19.тачка 6, Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева
Мирнодопски војни инвалиди
Потребна документација за признавање својства мирнодопског војног инвалида по основу ране, озледе, повреде и болести:
– захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида,
– лична карта (фотокопја),
– извод из МКР,
– уверење о држављанству,
– медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења захтева,
– уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган),
– уверење Завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. Тачка 6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Признавање права на месечно новчано примање:
Потребна документација:
– захтев за наведено право,
– извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку ,
– извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника,
– потврда о школовању за децу уколико су старија од 15. година,
– уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности), уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља Служба),
– доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели,
– приходи свих чланова домаћинства,
– уверење Центра за социјални рад,
– изјава два сведока (о броју чланова домаћинства).
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
– захтев за признавање права на здравствену заштиту,
– уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на ортопедска и друга помагала:
– захтев за признавање на ортопедска и друга помагала,
– предлог специјалисте за ортопедска помагала.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:
– захтев за признавање права на путничко моторно возило,
– налаз лекара специјалиста и комиисје о трајном оштећењу организма и својства прве групе
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на додатак на туђу негу и помоћ:
– захтев за признавање права на додатак на туђу негу и помоћ,
– налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 6 Закона о републичким административним таксама („Службени гласникРС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Породични инвалиди (по палом борцу-супруга и деца)

Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу (за супругу и децу):
– захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу,
– лична карта или избегличка легитимација (фотокопија)
– извод из МКВ
– изјава два сведока да се удовица није преудала
– извод из МКР за децу
– потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота,
– уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу,
– уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган)
– извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева
Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
– захтев за наведено право,
– извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку,
– извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника,
– потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година,
– уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокртности),
– уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за
здравство и исто прибавља служба),
– доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели,
– приходи свих чланова домаћинства,
– уверење Центра за социјални рад,
– изјава два сведока.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на породични додатак:

– захтев за наведено право,
– фотокопија личне карте
– извод из МКР за подносиоца захтева
– извод из МКВ
– уверење о држављанству за подносиоца захтева
– доказ о приходима домаћинства,
– уверење о имовном стању (издаје служба за катастат непокретности),
– доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
– захтев за признавање права на здравствену заштиту,
– уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити
има правног основа за други вид здравственог осигурања по прописима здравства.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6.Закона о републичким административним таксама („Слуђжбени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева
Породични инвалиди могу (по палом умрлом РВИ)

Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу (за супругу и децу):
– захтев за признавање права на породичну нвалиднину по палом борцу,
– лична карта или избегличка легитимација (фотокопија),
– извод из МКВ,
– изјава два сведока да се удовица није преудала,
– извод из МКР за децу,
– потврда да се дете налаз
на редовном школовању ако је старије од 15 година живота,
– уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу,
– уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган),
– извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 6.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број 43/03,54/09, 47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
– захтев за наведено право,
– извод из МКР и МКВ уколико су чланови домаћинства корисника,
– потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година,
– уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
– уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство
– издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
– доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели,
– приходи свих чланова домаћинства,
– уверење Центра за социјални рад,
– изјава два сведока.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева
Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
– захтев за признавање права на здравствену заштиту,
– уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити има правног основа за
други вид здравственог осигурања по прописима здравства.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ:
– захтев за признавање права на додатну негу и помоћ,
– налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на једнократну помоћ по основу смрти војног инвалида:
– захтев за признавање права на једнократну помоћ,
– извод из МКУ за покојног војног инвалида,
– фотокопија личне карте подносиоца захтева,
– изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са
војним инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре смрти.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6.Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Породични инвалиди (родитељи палог борца)
Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу(родитељи палог борца):
– захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу,
– лична карта или избегличка легитимација (фотокопија) за оба родитеља
– извод из МКВ за родитеље,
– извод из МКР за родитеље,уверење о држављанству за родитеље,
– уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган),
– извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 6.Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
– захтев за наведено право,
– извод из МКР и МКВ уколико је корисник био у браку,
– извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника,
– потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година,
– уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
– уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
– доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели,
– приходи свих чланова домаћинства,
– уверење Центра за социјални рад,
– изјава два сведока о броју чланова домаћинства.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.Тачка6.Закоана о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права за увећање месечног новчаног примања на основу самохраности:
– захтев за наведено право,
– изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева самохрани лице,
– ко сачињава ужу породицу корисника, да ли има живе родитеље и децу ван домаћинства као и да ли исти остварују приход, -извод из МКР или МКВ или МКУ за родитеље подносиоца захтева,
– извод из МКР за децу подносиоца захтева
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.Тачка6.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
– захтев за признавање права на здравствену заштиту,
– уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити има правног основа за други вид здравственог осигурања по прописима здравства.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.Тачка6.Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на материјално обезбеђење (кадровачка помоћ):
– захтев за признавање наведеног права,
– фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
– извештај Војног одсека од када се хранилац налази на одслужењу војног рока,
– извод из МКР за децу,
– потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година, медицинска документација о здравственом стању за родитеље храниоца уколико су млађи од 60 година мушкарци односно 55 година жене,
– извештај лекара специјалисте о постојању трудноће за супругу храниоца уколико нема деце,
– изјаве два сведока о приходима и саставу домаћинства,
– уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
– уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонд аза здравство (издаје Фонд за
здравство и исто прибавља служба),
– изјава о заједничком домаћинству,
– уверење Завода за тржиште рада.
Ослобођено плаћања такси по члану 19.тачка 6.закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за једнократном помоћи:
– захтев за признавање наведеног права,
– мишљење СУБНОР-а,
– налаз лекара специјалисте о наведеном обољењу или повреди,
Ослобођено плаћања такси по члану 19.Тачка6.Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Цивилни инвалиди рата

Потребна документација за признавање својства цивилног инвалида рата и права на личну инвалиднину:
– захтев за признавање права на наведено својство и инвалиднину,
– фотокопија личне карте,
– уверење о држављанству,
– извод из МКР
– медицинска документација из времена настанка оштећења организма и најновија уверења о
околностима повређивања,
– доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач истих.
Ослобођено плаћања такси по члану 19. тачка6.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ:
– захтев за признавање права на додатну негу и помоћ,
– налази лекара специјалисте о потреби зе негом и помоћи другог лица.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 6.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
– захтев за признавање права на здравствену заштиту,
– уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.Тачка6.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала:
– захтев за признавање на ортопедска и друга помагала,
– предлог специјалисе за ортопедска помагала.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.Тачка6.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
– захтев за наведено право,
– извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку,
– извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника,
– потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година,
– уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности), уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за
здравство и исто прибавља служба),
– доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели,
– приходи свих чланова домаћинства,
– уверење Центра за социјални рад,
– изјава два сведока.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.Тачка6.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова:
– захтев за признавање права на једнократну помоћ,
– извод из МКУ за покојног војног инвалида,
– фотокопија личне карте подносиоца захтева,
– изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са
војним инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре смрти.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка6.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Припадници равногорског покрета могу остварити следећа права и то:
1. лична инвалиднина,
2. допунска лична инвалиднина,
3. додатак за негу и помоћ
4. ортопедски додатак,
5. здравствена заштита (они који имају пребивалиште у Републици Србији)
6. ортопедска и друга помагала (само они који имају пребивалиште на подручју РепубликеСрбије),
7. Право на накнаду трошкова смештаја у установи социјалне зштите само за смештај корисника у Републици Србији,
8. Бањско и климатско лечење само на подручју Републике Србије,
9.Месечно новчано примање само лицима који имају пребивалиште на територији Републике
10.Право на путничко возило само корисници који имају пребивалиште на територији Републике
11.Бесплатна повлашћена вожња,
12.Месечно новчано примање (само за лица која имају пребивалиште у Републици Србији и Црној гори)
13.Право на додељивање Равногорске споменице 1941.
14.Признавање времена проведеног у НОР-у, посебан пензијски стаж у двоструком трајању.
Породица умрлог или погинулог припадника Равногорског покрета може да оствари следећа права:
1. породичну инвалиднину
2. допунску породичну инвалиднину
3. породични додатак
4. увећану породичну инвалиднину
5. помоћ у случају смрти за умрлог војног инвалида

За остваривање права инвалида потребна је следећа документација:
– писана доказна средства којима се доказује начин и околности рањавања или болести и учешће у Равногорском покрету, – медицинска документација за признавање својств а инвалида по основу болести,
– изјава два квалификована сведока,
– уверење о држављанству (местом задњег пребивалиштас на територији Србије, даном када је лице приступило Равногорском покрету),
– извод из матичне књиге рођених.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка6.Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

За остваривање породичне инвалиднине (брачни друг, деца, родитељи) потребна је следећа документација:
– захтев за остваривање права,
– писана доказна средства,
– изјава квалификованих сведока,
– извод из матичне књиге венчаних и матичне књиге умрлих за инвалида,
– фотокопија личне карте и извод из матичне књиге рођених за пдносиоца захтева,
– извештај Војног одсека Крушевац из регрутног протокола,
– извештај СУП-а да је осуђиван због учешћа у Равногорском покрету.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 6.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

Потребна документација за прибављање ”Равногорске споменице 1941”. -захтев за остваривање права
– писана доказна средства о учешћу у покрету,
– изјава два квалификована сведока – бораца НОР-а који о том учешћу имају лично и непосредно сазнање,
– извод из матичне књиге рођених и матичне књиге умрлих за лице које је погинуло,
– доказ да су у Југословенску војску у отаџбини, односно Равногорски покрет ступили у период од 17.04.1941. до 31.12.1941. године,
– доказ да нису прекидали службу у Југословенској војсци или Равногорском покрету до 15.05.1945. године својевољним напуштањем ове војске, вратили кућама, дезертирали или се предали непријатељу.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка6.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева
Напомена:све додатне информације по питању финансијске помоћи породицама са децом(дечији и родитељски додатак), као и по питању борачко-инвалидсске заштите могу се добити у канцеларији број 13 зграде општине или на телефон број 037/787-392,локал 132

Грађанска стања
Закон о матичним књигама(„Службени гласник РС“,број 20/09 и 145/2014)

Издавање извода из матичних књига на домаћем обрасцу
Место подношења:канцеларија број 12
Пратећи документи:
-захтев
-републичка такса у износу од 420,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“ бро43/03,54/09,47/13,45/15 )
-општинска накнада у износу од 200,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама(„Службени лист општине Варварин“,број 1/09)
Издавање извода се врши одмах

Издавање извода из матичних књига на интернационалном обрасцу
Место подношења:канцеларија број 12
Пратећи домументи:
-захтев
-републичка такса у износу од 690,00 динара на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама(„Службени гласникРС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска накнада у износу од 1.000,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама(„Службени лист општине Варварин“,број 1/09)
Издавање извода се врши одмах

Издавање уверења о држављанству
Место подношења:канцеларија број 12
Пратећи документи:
-захтев
-републичка такса у износу од 740.00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска накнада у износу од 200,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Издавање уверења се врши одмах

Издавање уверења о слободном брачном стању
Место подношења:канцеларија број 12
Пратећи документи:
-захтев
-извод из матичне књиге рођених
-уверење о држављанству
-уверење о пребивалишту(издаје полицијска станица Варварин) или фотокопија очитане личне карте
-по потреби и друга документација
-републичка такса у износу од 1100,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 400,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама(„Службени лист општине Варварин“,број 1/09)
Издавање уверења се врши одмах

Склапање брака
Канцеларија број 12
Пратећи документи:
-извод из матичне књиге рођених будућих супружника
-уверење о држављанству будућих супружника
-важеће личне карте будућих супружника,пасош за странце
-решење суда одозволи за склапање брака,пре пунолетства
-по потреби и друге исправе
-доказ о уплати таксе:
За пријаву закључења брака општинске административне таксе наплаћују се у износу од:
-у радно време у службеним просторијама………………………………………………………300,00 дин
-ван радног времена у службеним просторијама……………………………………………1.000,00 дин
-у радно време ван службених просторија…………………………………………………….3.000.00 дин
-ван радног времена ван службених просторија…………………………………………….5.000,00 дин
Таксе се наплаћују на основу Одлуке о општинским административним таксама(„Службени лист општине Варварин“, број 1/09) и уплаћију на рачун број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858

Склапање брака са страним држављанином
Канцеларија број 12
Пратећи документи:
За нашег држављанина:важећа лична карта,извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
За страног држављанина:извод на интернационалном обрасцу или преведен од овлашћеног судског тумача са печатом „апостиле“
-уверење о слободном брачном стању
-фотокопија пасоша

Упис чињеница рођења,венчања и смрти држављана Републике Србије на основу исправа иностраних органа
Место подношења:канцеларија број 12
Пратећи документи:
Упис чињеница рођења
-инострани извод на интернационалном обрасцу или оригинал извода иностраног органа који мора бити легализован и преведен
-извод из матичне књиге венчаних за родитеље,односно записник о признавању очинства ако је дете рођено ван брака
-уверење о држављанству за родитеље
-уверење о пребивалишту у време рођења детета или личне карте за родитеље
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 3. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)

Упис чињенице закључења брака
-инострани извод из књиге венчаних на интернационалном обрасцу или оригинал извода иностраног органа који мора бити легализован и преведен
-извод из матичне књиге рођеник за женика и невесту
-уверење о држављанству за женика и невесту
-уверење о пребивалишту у време закључења брака
-фотокопије личних карти супружника
-доказ да је ранији брак престаоако је један о брачних другова раније био у браку(пресуда,извод из матичне књиге умрлих)
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 3. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)

Упис чињенице смрти
-инострани извод из књиге умрлих на интернационалном обрасцу или оригинал извода иностраног органа где јесмрт наступила који мора бити легализован и преведен
-извод из матичне књиге рођених за умрлог
-извод из матичне књиге венчаних за умрлог
-уверење о држављанству за умрлог
-уверење о пребивалишту у време наступања смрти или фотокопија личне карте умрлог.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 3. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)

Пријава рођења детета
Пријава рођења детеа подноси се надлежном матичару ради уписа у матичну књигу рођених.
Пријаву подноси: здравствена установа-ако је дете рођено у здравственој установи или отац детета,други члан домаћинства и друга лица.
Место подношења:канцеларија број 12
Пратећи документи:
-пријава рођења
-важећеличне карте родитеља
-уверење о држављанству за оба родитеља
-извод из матичне књиге венчаних за родитеље
-извод из матичне књиге рођених за мајку детета(ако је дете рођено ван брака)
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 3.Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“број 43/03,54/09,47/13).

Признавање очинства
Место подношења:канцеларија број 12
Пратећи документи
-важеће личне карте оба родитеља
-извод из МКР и уверења о држављанству за оба родитеља.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка3.Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)

Пријава смрти
Место подношења:канцеларија број 12
Пратећи документи:
-потврда о смрти издата од стране лекара који је установио смрт
-извод из матичне књиге рођених умрлог
-уверење о држављанству умрлог
-извод из матичне књиге венчаних
-лична карта умрлог
Пријава се подноси у року од 30 дана од дана смрти. Након тога подноси се захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка9.Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13).

Смртовница
За покретање оставинског поступка неопходно је састављање смртовнице.Матичар је дужан да у року од 30 дана по извршеном упису смрти у матичну књигу умрлих достави смртовницу оставинском суду.Сродници умрлог трбало би да пруже неопходне податке матичару за састављање смртовниц(о имовини и наследницима умрлог).
Место подношења:канцеларија број 12
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка9.Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Изјава о враћању на презиме пре склапања брака
Место подношења:канцеларија број 12
Супружник који је променио презиме склапањем брака може у року од 60 дана од дана престанка брака узети презиме које је имао пре склапања брака.
Изјава се да је пред матичарем где је склопљен брак односно где подносилац захтева има пребивалиште.
Напомена:све потребне информације из матичне службе општине Варварин могу се добити позивом на телефон 037/787-171,локал 121 или путем е-маил адресе еmaticar@varvarin.org.rs
Такође захтеви за документа које издаје матична служба општине Варварин могу се преузети на званичном сајту општине Варварину делу виртуелни матичар.Адреса сајта општине Варварин је www.varvarin.org.rs
Е-маил aдреса је: opstina@varvarin.org.rs
За све наведене услуге из делокруга рада матичне службе осим у седишту општинске управе за насељена места Варварин,Варварин село,Горњи Катун,Доњи Катун,Бошњане, Маскаре,Залоговац,Мареново,Парцане грађани се могу обратити и матичарима матичних подручја за несељена места Бачина,Орашје,Суваја,Избеница и Церница у Бачини, за насељена места Доњи Крчин,Горњи Крчин,Мала Крушевица,Пајковац,Тољевац,Карановац у Доњем Крчину,за насељено место Обреж у Обрежу.

Промена личног имена
Место подношења:канцеларија број 11
Пратећи документи:
-захтев
-извод из матичне књиге рођених
-извод из матичне књиге венчаних
-уверење о држављанству
-уверење лица које тражи промену да није под истрагом(основни и виши суд)
-уверење основног јавног тужилаштва( да се не води истрага нити је подигнута оптужница против истог)
-уверење из казнене евиденције(Полицијска станица Варварин)
-уверење о измиреним пореским обавезама
-важећа лична карта
-уверење о пребивалишту
-по потреби друга документа
-републичка такса у износу од 740,00 динара на рачун Буџета Републике Србије број 840-742221843-57, позив на број 97 10108101146858, по тарифном броју 1. и тарифном броју 219. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/2003, 54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 3100,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94, позив на број 10108101146858, по тарифном броју 1 тачка 1 и тарифном броју 3. тачка 2. Одлуке о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин, број 1/2009 и 1/2011)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Доношење решења о накнадном упису у МКР,МКВ,МКУ
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација за накнадни упис у МКУ:
-захтев
-потврда о смрти надлежне здравствене установе
-извод из матичне књиге рођених
-извод из матичне књиге венчаних
-уверење о држављанству
-лична карта
-доказ о уплаћеној такси и то:
-општинска такса у износу од 600,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 740,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева
Напомена:све додатне информације по питању промене личног имена и накнадних уписа у МКР,МКВ и МКУ могу се добити у канцеларији број 11,зграде општине или на телефон 037/787-171, локал 120

Бирачки списак
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 9
Упис у бирчки списак(по основу пунолетства,пријаве пребивалишта, пријема у држављанство РС, враћања пословне способности, пријаве боравишта интерно расељеног лица)
Пратећи документи:
-захтев
-важећа лична карта или потврда о пријему пријаве пребивалишта издата од Полицијске станице Варварин
-правоснажно решење МУП-А РС о пријему у државњанство РС
-правоснажно решење надлажног суда о враћању пословне способности, потврда или картон о пријави боравишта издат од надлежне Полицијске управе

Промене у бирачком списку(измене,допуне и исправке)
Место подношења:општински услужни центар, шалтер број 9
Пратећи документи:
-захтев
-важећа лична карта или потврда о пријему пребивалишта издата од Полицијске станице Варварин,извод из књиге рођених, решење општинске управе о извршеној промени, исправци или допуни, потврда или картон о пријави односно одјави боравишта издат од надлежне полицијске управе

Брисање из бирачког списка(по основу отпуста из држављанства РС, дуплог уписа,одјаве пребивалишта,губитка пословне способности,смрти лица)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 9
Пратећи документи:
-захтев
-важећа лична карта или потврда о пријему пребивалишта издата од надлежне полицијске станице
-правоснажно решење МУП-а РС о отпусту из држављанства РС,
-правоснажно решење надлежног суда о лишавању пословне способности
-извод из матичне књиге умрлих.

Упис у посебан бирачки списак националних мањина
Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може да поднесе захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине.
Место подношења:општински услужни центар, шалтер број 9
Пратећи документи:
-захтев(подноси се лично)
-фотокопија личне карте.
Напомена:сви списи и радње који се односе на уписе,измене,исправке и брисања у бирачком списку ослобођени су плаћања таксе по члану 19. тачка15.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Напомена:све додатне информације из области бирачког списка могу се добити у општинском услужном центру, шалте број 9 или на телефон 037/783-100

Писарница општинске управе општине Варварин
Закон о оверавању потписа,рукописа и преписа(„Службени гласник РС“,број 93/14 и 22/15)

Услуге које се пружају заинтересованим лицима су:
Овера потписа, рукописа и преписа(фотокопија) докумената
Место подношења:општински услужни центар,шалтери број 7
Пратећи документи:
-за оверу потписа:
-најмање два примерка са потписима странака и обавезно присуство странака са важећом лићном картом или пасошем, или уз присуство два пунолетна сведока, са важећим личним картама, који могу да потврде идентитет странке
-републичка административна такса у износу од 390,00 динара на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закона о републичким административним таксама (“Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска административна такса у износу од 200,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о административним таксама општине Варварин („Службени лист општине Варварин“ број 1/09)

За оверу рукописа и преписа(фотокопија)
-оригинал документа и најмање два примерка рукописа или преписа (фотокопија)
-републичка такса у износу од 390,00 динара , на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС,број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 150,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“,број 1/09)

За оверу уговора:
-најмање два примерка и обавезно присуство странака потписника уговора са важећим личним картама или пасошима.
-општинска такса у износу од 900,00 динара за уговоре вредности до 100.000,00 динара,а за уговоре вредности преко 100.000,00 динара у износу од 1500,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09 и 1/11)

Вађење, издавање предмета из архиве на увид и фотокопирање
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 10
Пратећи документи:
-Захтев
-републичка такса у износу од 300,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС, број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 100,00+ по листу 100,00+ за оверу копије документа 150,00 динара по документу, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“ број 1/09)

Образовање
Закон о ученичком и студентском стандарду(„Службени гласник РС“,број 18/10 и 55/13)

Студентски кредит-ученички кредит
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 7
Пратећи документи:
-конкурс за доделу кредита или стипендија (набавља се на факултету и у школи)
-изјава о заједничком домаћинству оверена од стране два сведока
-потврда о приходима за све чланове домаћинства, за период од јануара до јуна текуће године и то: плата,пензија, инвалиднине, као и других прихода који се опорезују
-уверење о имовном стању (пореска управа)
-потврда о катастарском приходу у претходној години
-за незапослена лица потврда Националне службе у Варварину
-легитимација за расељена, избегла и прогнана лица.
Ослобођено плаћања такси по чл.19.тачка 7. Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Уверења се издају одмах.

Издавање уверења за студентске кредите,стипендије и домове
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 7
Пратећи документи:
-два обрасца уверења за дом
-изјава о заједничком домаћинству, оверена са два сведока
-потврда о приходима за период од јануара до јуна текуће године и то:плата,пензија,инвалиднине као и других прихода који се опорезују
-уверење о имовном стању (пореска управа)
-потврда о катастарском приходу у претходној години
-за незапослена лица потврда Националне службе у Варварину
-легитимација за расељена, избегла и прогнана лица.
Ослобођено плаћања таксе по чл. 19.тачка 7. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Уверења се издају одмах.

Радна књижица
Правилник о радној књижици(„Службени гласник РС“, број 19/97)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 7
Пратећи документи:
-за издавање радне књижице:
-захтев за издавање радне књижице,купује се у књижари,попуњава странка
-радна књижица(попуњава службено лице)
-лична карта
-диплома,уверење, односно сведочанство о последњој школи коју је подносиоц захтева завршио и о последњем степену стручне спреме коју је стекао.

За издавање дупликата радне књижице
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 7
Пратећи документи:
-захтев за издавање дупликата радне књижице
-радна књижица
-лична карта
-диплома, уверење, сведочанство о последњој школи коју је подносиоц захтева и о последњем степену стручне спреме коју је стекао
-потврда о извршеној уплати за објављивање огласа о изгубљеној радној књижици у „Службеном гласнику Републике Србије“

За упис накнадно стечене стручне спреме
Потребна документа:
-захтев
-радна књижица(важећа)
-диплома или уверење(оригинал и фотокопија)

За исправку података у радној књижици(презимена,имена,датума места рођења,ЈМБГ)
Потребна документа:
-захтев
-извод из матичне књиге рођених
-лична карта

Напомена:сви списи и радње из области радних књижица ослобођени су олаћања таксе по члану 19. тачка11.Закона о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13) и обављају се одмах.

Заштитник пацијената
Закон о правима пацијената(„Службени гласник РС“ број 45/2013)
Канцеларија број 11
Обавља послове заштите права пацијената и сарађује са надлежним здравственим установама на подручју општине Варварин,пружа ихформације и савете у вези са правима пацијената, поступа по поднетим приговорима на начин прописан законом, по приговорима сачињава извештаје које у законским роковима доставња подносицу приговора, дирктору здравствене установе и начелнику општинске управе, сачињава месечне,тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје и исте доставља надлежним органима јединице локалне самоуправе у складу са законом о правима пацијената.
Пацијенти који су незадовољни могу уложити приговор заштитнику пацијената, писменим или усменим путем на записник. По приговору саветник пацијената одмах, а најкасније у року од 5 радних дана од дана подношења приговора, утврђује све битне околности и чињенице у вези са наводима изнетим у приговору.Саветник пацијената сачињава извештај, који одмах а најкасније у року од 3 радна дана доставља подносиоцу приговора,руководиоцу организационе јединице, директору здраствене установе односно оснивачу приватне праксе.
Подносилац приговора уколико је незадовољан извештајем заштитника пацијената може се обратити Савету за здравље,здравственој инспекцији, односно надлежном органу организације здравственог осигурања код које је пацијент здравствено осигуран.

Информације од јавног значаја
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја(„Службени гласник РС“, број 120/04,54/07,104/09,36/10)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер 1 и 2
Потребна документација:
-захтев (захтев мора садржати назив органа власти,име,презиме и адресу тражиоца као и што прецизнији опис информације која се тражи)
Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
Захтев се може поднети:
-поштом
-електронском поштом
-факсом
-на други начин.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије а у случају упућивања и трошкове упућивања, Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја(„Службени гласник РС“, број 8/06) и то :
Копија документа по страни:
-на формату А3………………………………………………………………………………..6,00 динара
-на формату А4………………………………………………………………………………..3,00 динара
Копија докумената у електронском запису:
-дискета………………………………………………………………………………………..20,00 динара
-ЦД………………………………………………………………………………………………35,00 динара
-ДВД…………………………………………………………………………………………….40,00 динара
Копија документа на аудио касети…………………………………………………….150,00 динара
Копија документа на аудио-видео касети……………………………………………300,00 динара
Претварање једне стране документа из физичког у
Електронски облик…………………………………………………………………………..30,00 динара
Упућивање копије документатрошкови се обрачунавају према Редовним износима у ЈП ПТТ Србије.
Накнада за нужне трошкове за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја уплаћује се на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Уредба о висини нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 8/06).
Од обавезе плаћања накнаде за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ослобођени су на основу члана 17.став 4.Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“,број 12/04,54/07,104/09, 36/10)
– новинари,када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
-удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења,и
-сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине осим ако је информација од јавног значаја објављена и доступна у земљи или на интернету.
Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова.
Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободим плаћања нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или телефакса.
Рок за решавање:
-15 дана од дана подношења захтева,орган је дужан да обавести тражиоца информација о поседовању информације,стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.
-48 сати од пријема захтева ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица,односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине.

Уколико орган власти није у могућности,из оправданих разлога да у року од 15 дана од дана пријема захтева,обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ којим садржи тражену информацију,да му изда,односно упути копију тог документа,дужан је да о томе,најкасније у року од седам дана од пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок,који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева,у коме ће обавестити тражиоца о поседовању информације,ставити му на увид документ који садржи тражену информацију,изда му,односно упути копију тог документа.

Ако орган власти на захтев не одговори у року,тражилац може уложити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,Булевар краља Александра 15,11 000 Београд (сектор за жалбе)

Имовинско-правни послови
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14)
Увођење у посед
Место подношења:општински услужни центар,шалтер 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-решење председника општине о давању у закуп на 99 година
-лист непокретности са копијом плана парцеле
-записник геометра
-општинска такса у износу од 600,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
-републичка административна такса у износу од 800,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким админстративним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-остала документација(по потреби)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Повереништво за избеглице и миграције
Закон о избеглицама („Службрни гласник РС“ број 18/92,“Службени лист СРЈ“ број 42/02, „Службени гласник РС“, број 45/02)
Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97,31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10)
Закон о пребивалишту и боравишту грађана („Службени гласник РС“, број 87/11)

Укидање статуса за прогнано или избегло лице
Местоподношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-избегличка легитимација (копија)
-уверење о држављанству РС (копија)
-решење о признавању статуса избеглог-прогнаног лица (копија)
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19. решење о признавању статуса избеглог-прогнаног лица (копија)
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

Промена адресе боравишта избеглих и интерно-расељених лица ван територије општине(сагласност издаје повереник за избеглице на основу сагласности повереника из општине у коју се лице пресељава)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-доказ да поседује непокретност у општини где се пресељава или
-изјава власника који га прима на смештај,оверена у општини
-доказ да је кућа-стан његов у који га прима
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30дана од дана подношења захтева

Исправка/измена решења о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или потврде о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица:
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-избегличка/прогнаничка легитимација(копија)
-решење о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или

Потврда о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица
-докази у вези са исправком/изменом (извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних и др.)
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Рефундација трошкова сахране за преминула избегла или прогнана лица
Место подношења: општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-извод из матичне књиге умрлих
-избегличка-прогнаничка легитимација преминулог лица
-оригинал рачуна погребног предузећа и фискални одрезак
-легитимација подносиоца захтева и чланова његовог домаћинства(избегличке-прогнаничке легитимације, лична карта и извод из матичне књиге рођених, за малолетне чланове породичног домаћинства)
-доказ о незапослености (Национална служба за запошљавање)
-доказ о висини примања чланова породичног домаћинства
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

Регистација и издавање легитимације расељеног лица
Место подношења: општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-лична документација (лична карта-страна са личним подацима,фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта
-за пунолетне, извод из матичне књиге рођених и лична карта једног родитеља за малолетне)-копија
-пријава боравишта
-изјава о смештају оверена у општини или суду, односно уколико странка поседује непокретност и у њој борави приложити доказ о власништву
-2 фотографије (25мм-32мм) за старије од 16 година
Ослобођено плаћања таксе на основу члана19.Закона о репбличким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
Сва прикупљена документација прослеђује се Комесеријату за избегла и прогнан лица у Београду.

Издавање дупликата легитимације расељеног лица
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-лична документа(лична карта са личним подацима,фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта-за пунолетне,извод из матичне књиге рођених и лична карта једног родитеља за малолетне)-копија
-пријава боравишта
-потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица, односно признаница о плаћеној такси за оглашавање легитимације неважећом код Службеног гласника РС
-2 фотографије (25мм x 32мм) за старије од 16 година
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19.Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30дана од дана подношења захтева

Промена података у легитимацији расељеног лица
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-лична документа (лична карта-страна са личним подацима,фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта-за пунолетне, извод из матичне књиге рођених и лична карта једног родитеља за малолетне)-копија
-пријава боравишта
-доказ којим се доказује измена
-2фотографије (25ммx32мм) за старије од 16 година
Ослобођено плаћања таксе на основу члана19. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

Издавање легитимације расељеног лица за новорођену децу
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-извод из матичне књиге рођених за дете
-пријава боравишта детета
-личне карте родитеља или старатеља (копија)
-легитимација расељеног лица родитеља или старатеља (копија)
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

Признавање статуса избеглице малолетном детету
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-нове избегличке легитимације на име родитеља или старатеља(копија)
-извод из матичне књиге рођених
-образац ЗБЕГ 2
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

Добијање потврде да се лице налази/не налази у бази података
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
-захтев
-лични документ(избегличка-прогнаничка легитимација или лична карта)-копија
Ослобођено плаћања таксе на основу члана19. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева
Одељење за привреду, финансије, утврђивање и наплату јавних прихода

Занатство
Закон о привредним друштвима(„Службени гласник РС“, број 36/11,99/11,83/14,5/15)

Уверења о вођењу радње:
Издавање уверења о вођењу радње за предузетнике који су своју делатност престали да обављају до 31.12.2005.године, а од 01.01.2006.године уверења из Регистра издаје Агенција за привредне регистре у Београду.
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 7
Потребна документација:
За издавање уверења о вођењу радње:
Попуњава се образац који се преузима на шалтеру број 7 општинског услужног центра
-доказ о уплати општинске административне таксе у износу од 200,00 динара(„Службени лист општине Варварин, број 1/09)
-доказ о уплати републичке аминистративне таксе у износу од 600,00 динара(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13,45/15).
Уверење се издаје одмах.

Пољопривреда

Пољопривредно земљиште
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,број 62/06,65/08,41/09)

-Доношење решења о утврђивању висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 5
Потребна документација:
-захтев
-доказ о праву својине
-копија плана-препис листа непокретности
-извод из урбанистичког плана
-републичка такса 800,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска такса 1.100,00 динара, Одлука о општинским административним таксама(„Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
Водопривреда
Закон о водама(„Службени гласник РС“, број 30/10)
Доношење решења о издавању водних услова за изградњу, односно реконструкцију објеката и извођење радова
Место подношења:општински услужни центар, шалтер број 5
Потребна документација:
-захтев
-копија плана парцеле
-извод из листа непокретности
-информација о локацији или локацијска дозвола издата у складу са законом којим се уређује планирање и изградња
-мишљење јавног водопривредног предузећа
-мишљење републичке организације надлежне за хидрометеролошке послове
-мишљење министарства надлежног за послове туризма за објекте и радове на територији бањског места
-технички опис објекта,односно радова
-графичке прилоге:генералну ситуацију,основе,профиле и др.
-раније издата водна акта у случају изградње новог објекта у саставу постојећег или његове реконструкције
-доказ о решеним имовинско-правним односима
-претходну студију оправданости са генералним пројектом или студију оправданости са идејним пројектом са извештајем ревизионе комисије о стручној контроли
-републичка такса у износу од 800,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 600,00 динара, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

Доношење решења о издавању водне сагласности
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 5
Потребна документација:
-захтев
-решење о издавању водних услова
Локацијска дозвола издата у складу са законом којим се уређује планирање и изградња
-главни пројекат са одговарајућом лиценцом за одговорног пројектанта
-извод из главног пројекта који се односи на хидротехнички део и део који се односи на објекте који утичу на водни режим
-извештај о техничкој контроли главног пројекта са одговарајућим лиценцом за лице које је извршило техничку контролу тог пројекта
-републичка такса у износу од 800,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 600,00 динара, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“,број 1/09)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

Доношење решења о издавању водне дозволе за објекте и радове за које је издата водна сагласност или водна дозвола
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 5
Потребна документација:
-захтев
-решење о издавању водне сагласности или водне дозволе
-извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за уздавање водне дозволе
-извештај о извршеном техничком прегледу објекта
-главни пројекат или пројекат изведеног објекта
-извод из главног пројекта или пројекта изведеног објекта
-републичка такса у износу од 800,00 динара,Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 600,00 динара, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Рок за решавање: 30дана од дана подношења захтева
Доношење решења о издавању водне дозволе за објекте за које је издата употребна дозвола а није издата водна сагласност
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 5
Потребна документација:
-захтев
-употребна дозвола
-извештај јавног водопривредног предузећа о спремности објекта за издавање водне дозволе
-главни пројекат или пројекат изведеног објекта
-извод из главног пројекта или пројекта изведеног објекта
-републичка такса у износу од 800,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 600.00 динара,Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин, број 1/09)
Рок за решавање: 30дана од дана подношења захтева

Уверење да се подносилац захтева бави пољопривредном производњом,ради увоза пољопривредних машина
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 5
Потребна документација:
-захтев
-изјава сведока да се бави пољопривредном производњом
-препис листа непокретности
-републичка такса у износу од 800,00 динара на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03, 54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 400,00 динара, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Уверење се издаје одмах

Уверење да се подносилац захтева бави пољопривредно производњом ради визирања пасоша
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 5
Потребна документација:
-захтев
-изјава сведока да се бави пољопривредном производњом
-препис листа непокретности
-републичка такса у износу од 800,00 динара на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административнимтаксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09,47/13,45/15)
-општинска такса у износу од 400.00 динара Одлука о општинским административним таксама(„Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Уверење се издаје одмах
Одсек за утврђивање и наплату јавних прихода

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02,70/03, 55/04, 10/11,2/12)
Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06,47/11,93/12,99/13,125/14)
Закон о управном поступку („Службени лист СРЈ 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ број 20/10)

Уоквиру својих надлежности одсек за утврђивање и наплату јавних прихода пружа следеће услуге заинтересованим лицима:
Издавање уверења на основу члана 161. ЗУП-а(„Службени лист СРЈ“број 33/97,31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10) и то:
Издавање уверења за ослобађање плаћања пореза на пренос апсолутних права за куповину првог стана
Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
-захтев
-уговор о купопродаји непокретности
Ослобођено плаћања такси на основу члана 6. Одлуке о општинским административним таксама(„Службени лист општине Варварин“, број 1/09 и 1/11)
Уверење се издаје одмах.

Издавање уверења за повраћај ПДВ-а
Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
-захтев
-уговор о купопродаји непокретности
Ослобођено плаћања такси на основу члана 6 Одлуке о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09 и 11/09)
Уверења се издају одмах.

Издавање уверења за потребе остваривања права на дечји додатак
Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
-захтев(писмени или усмени)
Ослобођено плаћања такси на основу члана6.став 1.тачка 3 Одлуке о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Уверења се издају одмах.

Издавање уверења за потребе остваривања права статуса енергетски заштићеног купца
Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
-захтев(писмени или усмени)
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 6. Одлуке о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Уверење се издаје одмах.

Издавање уверења ради добијања средстава из буџета РС
Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
-захтев (писмени или усмени)
Ослобођено плаћања такси на основу члана 6. Одлуке о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Уверења се издају одмах.

Издавање уверења за потребе остваривања права на подстицаје за пољопривредну производњу и пољопривредни кредит
Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
-захтев (усмени)
-општинска такса у износу од 200.00 динара,Одлука о општинским административним таксама(„Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Уверења се издају одмах.

Издавање уверења за потребе промене личног имена
Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
-захтев( усмени)
-лична карта или пасош
-општинска такса у износу од 200.00 динара, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“ број 1/09)
Уверења се издају одмах.

Издавање уверења за потребе учешћа на тендеру за правно лице или предузетника
Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
-захтев(усмени)
-општинска такса у износу од 200.00 динара,Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Уверења се издају одмах

Издавање уверења за потребе пријаве пребивалишта
Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
-захтев (усмени)
-општинска такса у износу од 200.00 динара, Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Издавање уверења за потребе остваривања права на субвенције за пољопривреднике
Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
-захтев(усмени)
-општинска административна такса у износу од 200.00 динара,Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)

Издавање решења о прекњижењу погршно или више наплаћених средстава
Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
-захтев
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 6.Одлука о општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин“, број 1/09)
Издавање решења се врши одмах.