Електронски формулари

Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор


  • Саобраћај
 Захтев за одобрење за улазак возила у пешачку зону/трг

Преузми образац Модел постука

 Захтев за oдобрење за обављање такси превоза

Преузми образац Модел постука

               Захтев за продужење такси дозволе

Преузми образац Модел постука

Захтев за издавање такси легитимације

Преузми образац  Модел постука

Захтев за продужење такси легитимације

Преузми образац Модел постука

  • Општи послови
Захтев за разгледање и преписивање списа предмета

Преузми образац  Модел постука

Захтев за издавање уверење о чињеницама о којима се води службена евиденција

Преузми образац  Модел постука

Захтев за издавање уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција

Преузми образац  Модел постука

Захтев за оверу потписа-преписа или рукописа

Преузми образац  Модел постука

 

  • Информације од јавног значаја и заштита податка личности
Захтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности

Преузми образац  Модел постука

Захтев за остваривање права поводом извршеног увида у обрађене личне податке

Преузми образац  Модел постука

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Преузми образац  Модел постука

  • Инспекција
Захтев за излазак комуналног инспектора на терен

Преузми образац  Модел постука

Захтев за излазак грађевинског инспектора на терен

Преузми образац  Модел постука

Захтев за излазак инспектора за заштиту животне средине на терен

Преузми образац  Модел постука

Захтев за утврђивање испуњености услова у погледу ЗЖС за објекат у коме се обавља енергетска делатност

Преузми образац  Модел постука

Захтев за преглд возила за обављање такси превоза

Преузми образац  Модел постука

  • Заштита животне средине
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Преузми образац  Модел постука

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

Преузми образац  Модел постука

Захтев за утврђивање испуњености услова простора и опреме у погледу ЗЖС за обављање привредне делатности

Преузми образац  Модел постука

Захтев за давање сагласности на студију о процену утицаја на животну средину

Преузми образац  Модел постука

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Преузми образац  Модел постука

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања

Преузми образац  Модел постука

Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја

Преузми образац  Модел постука

Захтев за давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја

Преузми образац  Модел постука

Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања

Преузми образац  Модел постука

Захтев за издавање дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење неопасног  инертног отпада

Преузми образац  Модел постука

Захтев за добијање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом

Преузми образац  Модел постука

Захтев за добијање одобрења за локацију за третман отпада у мобилном постројењу

Преузми образац  Модел постука

Захтев за издавање интегрисане дозволе

Преузми образац  Модел постука

Захтев за ревизију интегрисане дозволе

Преузми образац  Модел постука

Захтев за продужење рока важности интегрисане дозволе

Преузми образац  Модел постука

Захтев за издавање дозволе за рад стационарних извора загађења

Преузми образац  Модел постука

Захтев за издавање дозволе за управљање хемикалијама

Преузми образац  Модел постука

  • Бирачки списак
Захтев за упис у јединствени бирачки списак

Преузми образац  Модел постука

Захтев за упис промене података у јединствени бирачки списак

Преузми образац  Модел постука

Захев за издавање потврде о бирачком праву

Преузми образац  Модел постука

Захтев за упис у посебни бирачки списак мањина

Преузми образац  Модел постука

Захев за издавање потврде о упису у посебан бирачки списак

Преузми образац  Модел постука

Матична служба


 

Грађанска стања


 Захтев за промену личног имена

Преузми образац  Модел постука

 Захтев за промену личног имена малолетног детета

Преузми образац  Модел постука

 Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих

Преузми образац  Модел постука

Друштвене делатности


                  Дечији додатак

Преузми образац  Модел постука

 Захтев за накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета

Преузми образац  Модел постука

 Захтев за издавање потврде о остваривању права из области финансијске подршке породици са децом у Републици Србији

Преузми образац  Модел постука

Захтев за накнаду погребних трошкова после смрти корисника месечног новчаног примања

Преузми образац  Модел постука

Помоћ породици у случају смрти војног инвалида

Преузми образац  Модел постука

Захтев за признавање на борачки додатак

Преузми образац  Модел постука

Захтев за издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција у области борачко-инвалидске заштите

Преузми образац  Модел постука

Имовинско-правни послови


  Захтев за претварање права коришћења изграђеног грађевинског земљишта у право својине уз накнаду

Преузми образац  Модел постука

  Захтев за претварање права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта у право својине уз накнаду

Преузми образац  Модел постука