Листа овлашћених службених лица

ЛИСТА ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ЗА РЕШАВАЊЕ УПРАВНИХ СТВАРИ ПО ОДРЕЂЕНИМ УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА

(Члан 39. став 4. Закона о општем управном поступку)

 

 

Редни број

 

УПРАВНА ОБЛАСТ ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА

1.

Пољопривреда:

·         Промена намене пољопривредног земљишта

·         Уверења о бављењу пољопривредном производњом

·         Уверења о коришћењу подстицаја;

·         Уверења о штети;

 

Зоран Бранковић

 

 

Зоран Бранковић

 

 

Зоран Бранковић

 

 

Зоран Бранковић

2.

Водопривреда:

·         Водни услови и водне дозволе

 

Зоран Бранковић

 

Зоран Бранковић

3.

Боловања:

·         Накнада зараде за време одсуства ради неге детета

 

Зорица Савић

 

Верица Ћирић

Саша Срећковић

 

4.

Енергентски угрожени купци електричне енергије:

 

Зорица Савић

 

 

Верица Ћирић

5.

Привреда:

·         Уверења о обављању предузетничке делатности

 

Зорица Савић

 

 

Верица Ћирић

6.

Категоризација угоститељских објеката:

 

Зорица Савић

 

 

Верица Ћирић

7.

Ученички и студентски стандард:

·         Уверења о приходима за ученичке и студентске домове;

·         Уверења о приходима за ученичке и студенстке кредите;

·         Уверења о приходима за школарине;

 

Верица Ћирић

 

Верица Ћирић

8.

Локални јавни приходи:

·         Порез на имовину правних и физичких лица;

·         Комуналне таксе;

 

Александар Радосављевић

 

Александар Радосављевић

9.

Друштвена брига о деци:

·         Дечији додатак;

·         Родитељски додатак;

·         Посебна нега детета;

 

Предраг Соколовић

 

Биљана Вељковић

10.

Инвалидско-борачка заштита:

Предраг Соколовић Биљана Вељковић

11.

Права избеглих, прогнаних и расељених лица:

 

Предраг Соколовић

 

 

Љубивоје Чапаковић

12.

Имовинско-правни послови:

Предраг Соколовић Славица Поповић

13.

Грађанска стања:

·         Накнадни уписи у матичне књиге;

·         Исправке у матичним књигама;

·         Промена личног имена;

·         Уверење о издржавању (породичном стању);

·         Изјава о издржавању за иностранство;

 

Предраг Соколовић

 

Марија Анђелковић

14.

Матична служба:

·         Уписи у матичне књиге;

·         Уверења из матичне књиге рођених;

·         Уверења из матичне књиге венчаних;

·         Уверења из матичне књиге умрлих;

·         Уверења о држављанству;

 

Душица Павловић

Анђелка Јовичић

Светлана Петровић

Викторија Радојковић

Благоје Блажић

 

Душица Павловић

Анђелка Јовичић

Светлана Петровић

Викторија Радојковић

Благоје Блажић

15.

Урбанизам и грађевинарство:

·         Урбанистички услови;

·         Локацијске, грађевинске и употребне дозволе;

·         Озакоњење објеката;

·         Регистрација стамбене јединице;

 

 

 

Предраг Соколовић

 

 

Јелена Милојковић

Миљана Милојевић

Силвана Милић

Тања Франчина

`16.

Слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности

 

Сузана Петковић

 

 

Сузана Петковић

17.

Ажурирање бирачког списка:

·         Јединствени бирачки списак;

·         Посебан бирачки списак

 

Дејан Бркић

 

Сузана Петковић

18.

Накнаде за незапослене породиље:

Дејан Бркић Тања Вилотијевић

19.

Заштита животне средине:

·         Процена утицаја на животну средину;

·         Дозволе;

·         Сагласности;

 

 

Дејан Бркић

 

 

Дејан Бркић

20.

Такси превоз:

·         Преглед возила;

·         Такси дозволе;

·         Такси легитимације;

 

 

Дејан Бркић

 

 

Владица Филиповић

 

21.

 

Инспекцијски надзор – приговори на рад инспекције

Инспектор за заштиту животне средине:

Комунални инспектор:

Грађевински инспектор:

Саобраћајни инспектор:

Дејан Бркић

 

Горица Вучковић

Снежана Стефановић

Драгош Бегуш

Владица Филиповић

Горица Вучковић

 

Горица Вучковић

Снежана Стефановић

Драгош Бегуш

Владица Филиповић