online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Листа овлашћених службених лица

ЛИСТА ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ЗА РЕШАВАЊЕ УПРАВНИХ СТВАРИ ПО ОДРЕЂЕНИМ УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА

(Члан 39. став 4. Закона о општем управном поступку)

 

 

Редни број

 

УПРАВНА ОБЛАСТ ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА

1.

Пољопривреда:

·         Промена намене пољопривредног земљишта

·         Уверења о бављењу пољопривредном производњом

·         Уверења о коришћењу подстицаја;

·         Уверења о штети;

 

Зоран Бранковић

 

 

Зоран Бранковић

 

 

Зоран Бранковић

 

 

Зоран Бранковић

2.

Водопривреда:

·         Водни услови и водне дозволе

 

Зоран Бранковић

 

Зоран Бранковић

3.

Боловања:

·         Накнада зараде за време одсуства ради неге детета

 

Зорица Савић

 

Верица Ћирић

Саша Срећковић

 

4.

Енергентски угрожени купци електричне енергије:

 

Зорица Савић

 

 

Верица Ћирић

5.

Привреда:

·         Уверења о обављању предузетничке делатности

 

Зорица Савић

 

 

Верица Ћирић

6.

Категоризација угоститељских објеката:

 

Зорица Савић

 

 

Верица Ћирић

7.

Ученички и студентски стандард:

·         Уверења о приходима за ученичке и студентске домове;

·         Уверења о приходима за ученичке и студенстке кредите;

·         Уверења о приходима за школарине;

 

Верица Ћирић

 

Верица Ћирић

8.

Локални јавни приходи:

·         Порез на имовину правних и физичких лица;

·         Комуналне таксе;

 

Александар Радосављевић

 

Александар Радосављевић

9.

Друштвена брига о деци:

·         Дечији додатак;

·         Родитељски додатак;

·         Посебна нега детета;

 

Предраг Соколовић

 

Биљана Вељковић

10.

Инвалидско-борачка заштита:

Предраг Соколовић Биљана Вељковић

11.

Права избеглих, прогнаних и расељених лица:

 

Предраг Соколовић

 

 

Љубивоје Чапаковић

12.

Имовинско-правни послови:

Предраг Соколовић Славица Поповић

13.

Грађанска стања:

·         Накнадни уписи у матичне књиге;

·         Исправке у матичним књигама;

·         Промена личног имена;

·         Уверење о издржавању (породичном стању);

·         Изјава о издржавању за иностранство;

 

Предраг Соколовић

 

Марија Анђелковић

14.

Матична служба:

·         Уписи у матичне књиге;

·         Уверења из матичне књиге рођених;

·         Уверења из матичне књиге венчаних;

·         Уверења из матичне књиге умрлих;

·         Уверења о држављанству;

 

Душица Павловић

Анђелка Јовичић

Светлана Петровић

Викторија Радојковић

Благоје Блажић

 

Душица Павловић

Анђелка Јовичић

Светлана Петровић

Викторија Радојковић

Благоје Блажић

15.

Урбанизам и грађевинарство:

·         Урбанистички услови;

·         Локацијске, грађевинске и употребне дозволе;

·         Озакоњење објеката;

·         Регистрација стамбене јединице;

 

 

 

Предраг Соколовић

 

 

Јелена Милојковић

Миљана Милојевић

Силвана Милић

Тања Франчина

`16.

Слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности

 

Сузана Петковић

 

 

Сузана Петковић

17.

Ажурирање бирачког списка:

·         Јединствени бирачки списак;

·         Посебан бирачки списак

 

Дејан Бркић

 

Сузана Петковић

18.

Накнаде за незапослене породиље:

Дејан Бркић Тања Вилотијевић

19.

Заштита животне средине:

·         Процена утицаја на животну средину;

·         Дозволе;

·         Сагласности;

 

 

Дејан Бркић

 

 

Дејан Бркић

20.

Такси превоз:

·         Преглед возила;

·         Такси дозволе;

·         Такси легитимације;

 

 

Дејан Бркић

 

 

Владица Филиповић

 

21.

 

Инспекцијски надзор – приговори на рад инспекције

Инспектор за заштиту животне средине:

Комунални инспектор:

Грађевински инспектор:

Саобраћајни инспектор:

Дејан Бркић

 

Горица Вучковић

Снежана Стефановић

Драгош Бегуш

Владица Филиповић

Горица Вучковић

 

Горица Вучковић

Снежана Стефановић

Драгош Бегуш

Владица Филиповић