online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Животна средина

 

Животна срединачовекова околина  представља све оно што нас окружује, односно све оно са чиме је директно или индиректно повезана човекова животна и производна активност. Природна средина представља близак појам при чему овде не морају бити присутне активности човека нити човек мора имати директних утицаја. Ипак, у погледу технолошког напретка, развоја индустрије и све већег утицаја човека на глобалном нивоу на природу и екосистеме граница између ова два термина постаје све нејаснија.

Zastita-zivotne-sredine

Током својих активности, које могу бити урбанизација или експлоатација, човек мења природно окружење и то често тако што нарушава природну околину. Изградњом хидроцентрала и акумулација, сечом шума, пошумљавањем, експлоатацијом минералних сировина, стварањем депонија, емисијом гасова, нуклеарним пробама и др. човек утиче на промену читавих подручја. Као резултат човекових активности долази до промена или нарушавања екосистема и климатских промена на локалном и глобалном нивоу.

Јавна књига

Заштита животнe срединe

Регистар издатих дозвола

Локални регистар извора загађивања