online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Обједињена процедура

 Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14)

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, као и измену аката који се прибављају у овој процедури.

Поступком обједињене процедуре је грађанима омогућено да, на једном месту, преко јединственог шалтера Општинске управе поднесу захтев са законом прописаном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће орган, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и Катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.

Све информације о издавању докумената можете добити у Одељењу за друштвене делатности, правне, опште и заједничке послове, урбанизам, стамбено-комуналне послове и инспекцијски надзор канцеларија број 10 у згради Општине Варварин, телефон 037/787-171 или на e-mail: urbanizam@varvarin.org.rs

 

Обједињена процедура – обрасци:

 Захтев за издавање информације о локацији – правна лица

 Захтев за издавање информације о локацији – физичка лица

Захтев за издавање локацијских услова

Захтев за издавање грађевинске дозволе

 Захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова – члан 145. 

 Захтев за издавање потврде на пројекат парцелације – препарцелације правна лица

 Захтев за издавање потврде на пројекат парцелације – препарцелације физичка лица

Захтев за издавање употребне дозволе

Изјава о завршетку израде темеља – правна лица

 Изјава о завршетку израде темеља – физичка лица

Образац Пријава радова

 

Обједињена процедура – издати документи:

 Грађевинске дозволе

 Потврда о пријави почетка радова

Решење издато у складу са чланом 145

Издати локацијски услови

Закључци

Употребна дозвола