online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број  404-9/2016 од 25.01.2016. године

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности добара- канцеларијски материјал и тонери

 

 

Подаци о наручиоцу:

Општинска управа општине Варварин

Адреса: Трг Мирка Томића 5, 37260 Варварин

Интернет страница: www.varvarin.org

 

Предмет јавне набавке мале вредности број 404-9/2016:

Набавка канцеларијског материјала

Предметна јавна набавка је обликована у 2 (две) партије:

Партија I –Канцеларијски материјал

Партија II- Тонери

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

Партија I – канцеларијски материјал – 30192000

Партија II – тонери  – 30125110

 

 

Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

 

 

Начин преузимања конкурсне документације: 

 – Лично на адреси: Општинска управа општине Варварин, Трг Мирка Томића 5, 37260 Варварин

– На Порталу јавних набавки

– На интернет страни наручиоца-www.varvarin.org

 

Начин и рок подношења понуда: 

Понуде достављати у затвореним ковертама поштом или лично са назнаком „ Понуда за јавну набавку мале вредности- Набавка канцеларијског материјала и тонера – НЕ ОТВАРАТИ“,на адресу наручиоца : Општинска управа општине Варварин, ул.Трг Мирка Томића 5, 37260 Варварин, до 05.02.2016.године до 1100 часова.На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона.Благовремена понуда је она која стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1100 часова.Навести да ли се понуда даје за целокупну набавку или поједине партије

 

 

Време и место отварања понуда: 

Понуде ће бити отворене  канцеларији Општинске управе Варварин у  1130  часова у седишту наручиоца, Општинска управа општине Варварин, Трг Мирка Томића 5, 37260 Варварин.

Отварање понуда је јавно.Активно могу учествовати само писмено овлашћени представници понућача који пре почетка морају предати посебно писмено овлашћење  Комисији за јавну набавку оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Неблаговремене и неприхватљиве понуде неће бити разматране односно биће одбијене.

 

Критеријум за оцену понуда: 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за испоруку добара.

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 3 (три) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3 дана од дана доношења.

Уговор са понуђачем биће закључен у року од 8 дана од дана када се стекну законски услови.

 

Додатне информације могу се добити на телефон 037/787-171 контакт особа Марија Анђелковић

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Записник

Обавештење о потписаном уговору

Обавештење о потписаном уговору тонери