online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавни позив за спортска удружења

Опис:

Категорија:
Јавни позив

У складу са чл.137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон), а у вези са Правилником о критеријумима и поступку поделе средстава за суфинансирање у области спорта Општине Варварин („Сл.лист општине Варварин, бр.5/15), Општинско веће општине Варварин на својој седници од  22.01. 2016. године, расписује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

Позивају се спортска удружења са седиштем на територији општине Варварин да поднесу предлоге  годишњих и посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Варварин за 2016.годину.

 

 

ОВЛАШЋЕНИ ПОДНОСИОЦИ ПРОГРАМА СУ: 

 1. Спортска удружења (клубови) у сталном систему такмичења
 1. Општински спортски савез Варварин

 

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

 

Програми морају бити из области спорта утврђених чл.137. Закона о спорту и  Правилника о критеријумима и поступку поделе средстава за суфинансирање у области спорта Општине Варварин

Спортском, односно другом удружењу могу да се доделе средства из буџета Општине на основу поднетог предлога  програма, под условом да испуњава опште  и посебне услове односно критеријуме.

 

КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ НОСИОЦА ПРОГРАМА:

 1. уписан у одговарајући регистар у складу са законом,
 2. искључиво или претежно послује на недобитној основи,
 3. има седиште и своју активност реализује на територији Општине,
 4. директно је одговоран за припрему и извођење програма,
 5. претходно је обављао  делатност најмање годину дана,
 6. није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
 7. нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
 8. није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу.

 

КРЕТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ САДРЖАЈА ПРОГРАМА: 

 1. да доприноси остваривању потреба и интереса грађана општине Варварин у области спорта утврђеног законом,
 2. да је у складу са законом,
 3. да је од  интереса за  општину Варварин,
 4. да је у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза,
 5. да је у складу са  критеријумима  из Правилника о категоризацији спортских грана и спортских организација на територији Општине,
 6. да се реализује на територији општине Варварин,
 7. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у општини Варварин,
 8. да ће се реализовати у текућој години,
 9. да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или неког другог извора,
 10. да је предвиђено фазно (у ратама) финансирање програма
 11. да су директни трошкови реализације програма оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реализације програма,

 

 

– Одабрани програми се финансирају у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Општине Варварин постигну намеравани резултати;

– Одобрени програми се финансирају преношењем средстава на посебан наменски рачун;

– Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма;

– Носилац програма може поднети само један предлог програма по овом Јавном позиву;

– Са подносиоцем одобреног програма Општина Варварин закључује уговор у складу са Законом о спорту. Уколико се подносилац одобреног програма не одазове програму за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ 

            Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

 

            Основна документација:

 1. пропратно писмо,
 2. образац предлога програма

 

Обрасци предлога програма су следећи:

Образац 1 – Предлог годишњих програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Варварин  у 2016. години

Образац 1-а  Предлог годишњих програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Варварин  у 2016. години спортских удружења  који подносе своје предлоге годишњих програма преко Спортског савеза

Образац 1-а/2 (саставни део Обрасца 1-а) односи се на параметре из Одлуке о категоризацији спортова на територији општине Варварин (попуњавају спортска удружења било да подносе своје предлоге годишњих програма преко Спортског савеза Варварин или самостално);

Образац 2 –  Предлог посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Варварин у 2016. години (попуњавају само подносиоци посебних програма).

 

Пратећа документација:

 1. копија решења о упису у надлежни регистар у складу са законом,
 2. копија уговора са банком,
 3. остале потврде у складу са захтевима обрасца програма.

Обрасци Предлога програма морају бити попуњени и послати (предати) у три примерка, као и оверени печатом организације и потписани од стране овлашћеног лица.

Обрасци Предлога програма могу  се преузети на званичном сајту Општине Варварин www.varvarin.rs. као и у просторијама Спортског савеза Варварин.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

–  Овлашћени подносилац  предлога програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Варварин за 2016. годину, за своје и програме свих својих чланова  је Спортски савез Варварин.

–  Сва спортска удружења која су чланови Спортског савеза Варварин своје предлоге програма подносе искључиво преко овлашћеног подносиоца – Спортског савеза Варварин.

– Спортска удружења која су учесници најнижих рангова такмичења (општинских лига) у спортским гранама у којима су формирани територијални грански савези (фудбалски, одбојкашки и стонотениски), своје предлоге програма подносе преко својих општинских гранских савеза.

–  Општински грански савези предлоге својих програма и предлоге програма својих чланова који су учесници најнижих рангова такмичења (општинских лига) подносе искључиво преко овлашћеног подносиоца – Спортског савеза Варварин.

– Спортска и друга  удружења који нису чланови  Спортског савеза Варварин  и друга удружења предлоге својих програма достављају лично или поштом.

 

 

Предлози програма Комисији за избор програма за задовољавање потреба и интереса грађана у спорту у општини Варварин се достављају у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ директно у Општинској управи општине Варварин,  или путем поште на адресу: Општине Варварин, ул.Трг Мирка Томића 5, 37260 Варварин, са напоменом „Предлог  годишњег програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Варварин за 2016.годину“ и  назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

 

РОКОВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

 • Рок за доставу пријава Спортском савезу Варварин – најкасније до 29.01.2016. године

(рок важи само за спортска удружења и гранске спортске савезе који предлоге својих годишњих програма подносе преко Спортског Савеза Варварин);

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Комисија ће Одлуку о одобреним годишњим и посебним програмима  објавити на сајту Општине www.varvarin.rs. и просторијама Спортског савез Варварин.

 

            Све додатне информације можете добити  у канцеларији Спортског савеза или на телефон   062/268-120, лице за контакт Жељко Дамњановић.

 

Образац 1 преузми

Образац 1-а преузми

Образац 2 преузми