online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Позив за подношење понуде - Теретана на отвореном

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:ОПШТИНА ВАРВАРИН ОПШТИНСКА УПРАВА

АДРЕСА: МАРИНА МАРИНОВИЋА 34 ВАРВАРИН.

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.varvarin.org.rs

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Локална самоуправа.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра.

 

ОПИС ПРЕДМЕТА:

Набавка  добара  –  опреме  за  спорт  за  теретану  на  отвореном.

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

37400000 – Спортска роба и опрема.

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

 

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

  • Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси наручиоца (www.varvarin.org.rs). Преузимање је бесплатно. 

 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – опреме за спорт за теретану на отвореном – ЈНБР    /2017 – НЕ ОТВАРАТИ“.

 

На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Марина Мариновића 34, Варварин, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 05.05.2017. године до 12:00 часова.

 

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:

Јавно отварање понуда обавиће се 05.05.2017. године са почетком у 13:00 часова у Општинској управи општине Варварин.

 

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана јавног отварања понуда.

 

КОНТАКТ: Марија Јовановић 063/7146256

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору