online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Конкурс за набавку нове специјализоване механизације и опреме

Опис:

Категорија:
Пољопривреда

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ЗА НАБАВКУ  НОВЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

 

 1. 1. Предмет конкурса

Овим конкурсом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава за набавку  нове специјализоване механизације и опреме.

 

 1. 2. Корисници подстицаја

Право на коришћење подстицајних средстава имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и имовином на територији општине Варварин, са активним статусом у 2017. години.

 

 1. Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који испуњавају следеће услове:
 • Носиоци су регистрованог и активног пољопривредног газдинства (активан статус у складу са Правилником,  ,,Сл. Гласник РС,, бр. 17/13) на територији општине Варварин.
 • Извршена је набавка механизације и опреме од 15.12016. године до дана подношења захтева а најкасније до 31.10.2017. године.
 • Предметна механизација се налази на списку опреме и механизације који је саставни део овог конкурса или се ради о специфичној опреми за коју је комисија за доделу подстицаних средстава за развој пољопривреде у 2017. години дала позитивну оцену.
 • Немају дуговања према општини Варварин по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди.
 • за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
 • За опрему за пчеларство подносилац пријаве мора имати уписано минимум десет кошница пчела у Управи за трезор
 • Подносилац пријаве се обавезује да ће наменски користити и да неће отуђити инвестицију која је предмет пријаве у периоду од пет година.

 

 1. Потребна документација за конкурс

Учесник на конкурсу за доделу средстава буџетског фонда подноси :

 • попуњен конкурсни образац
 • потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава
 • извод из структуре сточарске и биљне производње
 • блок рачун са бројем пољопривредног газдинства и
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је пољопривредни произвођач извршио готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак
 • фотокопија гарантног листа и отпремницу за инвестицију која подлеже гаранцији купљеној у периоду од 15.12016. до 30.10.2017.године,
 • уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
 • изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену од других буџетских корисника или други конкурс општине Варварин.
 • фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна подносиоца захтева.

 

 1. Предаја документације

Документација се доставља преко писарнице Општинске управе општине Варварин ,Трг Мирка Томића број 5, сваког радног дана од 7-15 часова.

Све додатне информације и објашњења могу се добити на телефон Општинске управе

037-787-171

 

 1. Износ подстицаја и начин плаћања

Подстицајна средства, која су наменска и бесповратна, додељују се у износу од 60% предметне инвестиције без ПДВ-а а максимално до 55.000 динара по кориснику. Одобрена подстицајна средства уплаћиваће се на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства а начин реализације и обавезе корисника прецизираће се уговором. Предвиђена средства буџетског фонда за ову намену су   до 8.000.000,00 динара.

 

 1. Намена средстава

  Подстицаји обухватају подршку инвестицијама у пољопривреди и то:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набавка нове механизације и опреме за наводњавање

 

Системи за наводњавање:

1.1 пумпe за наводњавање,

1.2 агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон),

1.3 системи за наводњавање „кап по кап”: капајући окитени-полидрип цеви, капајуће траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви, вентури цеви, вентури комплети, дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, спојнице, шелне, гумице, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужеци);

1.4. системи за наводњавање вештачком кишом: пивот системи, водени топови, тифони и распрскивачи,

(2) Системи за наводњавање у циљу заштите од мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили као и славинe

1) Системи за наводњавање:

1.1 пумпе за наводњавање,

1.2 агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон),

1.3 системи за наводњавање „кап по кап“: цеви за довод воде, разводне цеви, спојнице,

капајући окитени-полидрипови, капајуће траке – само за јагоду, поврће и цвеће, филтери, уређаји за убризгавање минералних ђубрива, вентили,

славине,

1.4. системи за наводњавање вештачком кишом:

пивот системи, водени топови, тифони и распрскивачи,

(2) Системи за наводњавање у циљу заштите од

мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили и славине.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набавка нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих температура

(1) Противградна мрежа,

(2) Носачи за противградну мрежу,

(3) Жичана ограда за ограђивање воћњака и винограда

(4) Материјали за покривање повртарских и воћарско-виноградарских култура и цвећа, у циљу заштите од мраза – агротекстил,

(5) Трогодишње малч фолије – само за јагоду,

(6) Материјали за покривање воћарско-виноградарских култура, поврћа и цвећа, у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење,

(7) Тракторске прскалице,

(8) Прикључне тракторске косачице и машине за кошење и ситњење биљне масе између редова у воћњаку и винограду, тримери.

(9) Машине за апликацију хербицида у зони реда,

(10) Атомизери,

(11) Ротоситнилице (ротофрезе),

(12)Фростбустери горионици (прикључна машина),

(13) Задимљивачи (фогери)

(14) Мреже за пузајуће поврће

(15) Заштитна опрема при употреби заштитних средстава

(одела, маске рукавице, кецеље, комбинезони)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набавка нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Култиватори, грубери и подривачи,

(2) Сејалице, садилице и вадилице,

(3) Расипачи минералног ђубрива минималног капацитета 500 l,

(4) Ваљкови за постсетвену обраду,

(5) Наслони за производне засаде воћака (бетонски, метални или дрвени стубови), анкери и жице,

(6) Механизација за ситњење и скупљање остатака после резидбе,

(7) Тресачи или други берачи воћа,

(8) Машине за скупљање језграстог воћа,

(9) Покретне платформе за бербу,

(10) Елеватори ,

(11) Опрема за ситњење, влажење, потапање и пастеризацију супстарта за производњу гљива,

(12) Опрема за руковање и паковање засејаног супстрата за производњу гљива,

(13) Машине за руковање сламом и паковање засејаног компоста,

(14) Машине за уситњавање биљне масе након жетве (сечке и тарупи),

(15) Машине за пуњење саксија супстратом,

(16) Машине за прављење супстрата за производњу цвећа,

(17) Машине и опрема за орезивање и обликовање биља.

(18) Дрљаче,тањирче,сетвоспремачи.

(19) Плугови

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набавка нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Конструкције за пластенике (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне),

(2) Вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника,

(3) Фолије за сенчење и спречавање губитака топлоте, изузимајући малч фолије,

(4) Мреже за сенчење објекта,

(5) Опрема за вентилацију, хлађење односно грејање простора (центрифугални или аксијални вентилатори, измењивачи топлоте, компресори, кондензатори, вентили, котлови/горионици и пумпе за циркулацију ваздуха),

(6) Системи за наводњавање са могућношћу ђубрења и влажење простора микроорошавањем (разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили и славине),

(7) Опрема за испитивање параметара заштићеног простора:

7.1 Инструменти за мерење нивоа угљен-диоксида у затвореном простору,

7.2 Инструменти за мерење температуре и влажности земљишта, супстрата и ваздуха,

7.3 Инструменти за мерење електро проводљивости воде и хранљивог раствора (ЕС метри),

7.4 Инструменти за мерење киселости земљишта и супстрата (рН метри).

 

 

 

 

 

 

 

5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набавка нове опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране

(1) Опрема за мужу (музилице и линијски системи за мужу),

(2) Опрема за хлађење млека (лактофризи),

(3) Опрема и механизација за припрему и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству:

3.1 Балирке и рол балирке,

3.2 Машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране,

3.3. Самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и

истоварање сена,

3.4 Елеватори за утовар бала на приколице,

3.5 Прикључне тракторске машине за уситњавање биљне масе за припрему силаже,

3.6 Прикључне тракторске косачице,

3.7 Прикључни сакупљачи и растурачи сена,

3.8 Микс приколице,

3.9 Мешаоне за припрему концентроване сточне хране ;

3.10. Круњачи кукуруза;

(4) Опрема за пашњачки начин држања животиња:

4.1 Електричне ограде,

4.2 Термо-појилице за пашњачки начин држања животиња

 

 

 

 

 

 

 

6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набавка нове опреме за пчеларство

(1) Опрема за пчеларство:

1.1.Кошнице;

1.2 Сатне основе произведене од пчелињег воска;

1.3 Центрифуге;

1.4 Електрични отклапач саћа;

1.5 Каде за отклапање саћа;

1.6 Електричне пумпе и пунилице за мед;

1.7 Прохромска амбалажа за мед;

1.8 Топионици за восак;

1.9 Електрични декристализатор;

1.10. Аутоматски сто за паковање меда; 1.11.Сушара за полен;

1.12.Стресач пчела;

1.13. Пчеларске ваге за мерење кошница и

1.14. Контејнери за држање и транспорт пчела.

 

 

 

 

 7)

 

 

Набавка нове опреме и     механизације за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака

 

(1) Скрепери и сепаратори,

(2) Приколице за дистрибуцију чврстог стајњака,

(3) Цистерне за дисрибуцију течног стајњака,

(4) Самоходни утоваривачи стајњака (телехендлери), предњи и задњи утоваривачи (прикључна машина).

 

 1. Поступак спровођења конкурса

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија коју формира Општинско веће општине Варварин, на основу приложене документације.

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.

Неблаговремену и некомплетну документацију Комисија неће узети у разматрање.

За сваку инвестицију Комисија задржава право да истражи тржиште и одреди минималну и максималну цену инвестиције која ће бити примењена приликом обрачуна одобравања подстицајних средстава.

Обрасци пријаве и изјаве могу се преузети у Услужном центу Општинске управе Варварин, Трг Мирка Томића број 5, сваког радног дана од 7-15 часова.

Електронска форма пријаве на конкурс може да се преузме са веб сајта општине Варварин  www.varvarin.org.rs.

Конкурс ће бити отворен  од 10.07.2017.године  до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2017. године.

 

ЗАХТЕВ