online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Набавка добара - Опремање дечијег игралишта

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

ЗАХТЕВ ЗА  ДОСТАВУ ПОНУДА

 

Позивамо Вас да нам доставите понуду за набавку добара –опрема за опремање дечијег игралишта у Варварину, општинска управа општине Варварин,редни број набавке 404-31/2018, покренута на основу Одлуке начелника опшштинске управе општине Варварин број 404-31/2018 од 26.02.2018. године и на основу техничке документације: Предмера и предрачуна радова за набавку опреме за дечије игралиште у Варварину.

 

Шифра из општег речника -43320000 – грађевинска опрема.

 

Наручилац: Општинска управа општине Варварин

Адреса: Марина Мариновића бр.34,37 260 Варварин

ПИБ:101146858, МБ: 07193114

Рачун број : 840-98640-58

Бројтелефона: 037/787-188,

Факс : 037/789264

 

Врста поступка јавне набавке: предметна набавка се спроводи у складу са чланом 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015).

 

Контак лица: Марија Анђелковић, 037/787-188

И-мејл адреса: nabavkevarvarin@gmail.com

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште на адресу:

Општина Варварин,Општинска управа општине Варварин , Марина Мариновић бр.34, 37 260 Варварин

са назнаком: ,,Понуда за набавку добара–за опремање дечијег игралишта у Варварину, општина Варварин“,број набавке 404-31/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуде је могуће доставити и мејлом на адресу: nabavkevarvarin@gmail.com

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена најкасније до 02.03.2018 године  до 10 часова

Отварање пристиглих понуда обавиће се истог дана  у 10,30 часова.

 

Образац понуде
Одлука о додели уговора о набавци опреме за опремање дечијег игралишта