online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Набавка добара за потребе опремања продуженог боравка

Опис:

Категорија:
Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

  1. НАЗИВ,АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА :

Општинa Варварин Општинска управа

Адреса: Марина Мариновића  34, 37260 Варварин

Интернет страница: www.varvarin.org

Наручилац- Општина Варварин Општинска управа, Марина Мариновића 34,  позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

  1. ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности обликована по партијама , набавка добара– ради закључења уговора

Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015.„)  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка добара за потребе опремања продуженог боравка у Основној школи,,Јован Курсула“ у Варварину , ЈНМВ бр.404-118/2018 обликована по партијама:

ПАРТИЈА 1– Набавка опреме за потребе опремања продуженог боравка за ученике Основне школе

 ПАРТИЈА 2– Набавка намештаја за потребе опремања продуженог боравка за ученике Основне школе

,  назив и ознака из општег речника набавке: 39000000 – Намештај (укључујући канцеларијски), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство

4.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :

 – Лично на адреси: Општина Варварин oпштинска управа, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

– На Порталу јавних набавки

– На интернет страни наручиоца-www.varvarin.org

  1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама  и додатне услове које је наручилац одредио конкурсном документацијом. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

  1.  РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Рок за подношење понуда је 22.10.2018 .год. до 10 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10,00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10,00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Oпштинa Варварин општинска управа, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин, са назнаком „ Набавка добара за потребе опремања продуженог боравка за ученике Основне школе „Јован Курсула‟ у Варварину, ЈН бр. ЈНМВ 404-118/2018- са ознаком ПАРТИЈА БР.________  , – НЕ ОТВАРАЈ „, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

7.ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 22.10.2018.год. у 10,30 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општине Варварин општинске управе. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

  1. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки.

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора