online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добара- електричне енергије

Опис:

Категорија:
Јавни позив

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности добара- електричне енергије

Подаци о наручиоцу:

Општинска управа општине Варварин

Адреса: Марина Мариновића  34, 37260 Варварин

Интернет страница: www.varvarin.org

 

Предмет јавне набавке мале вредности број  404-25/2020: Набавка Електричне енергије за потребе ОУ Варварин

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

ОРН: 09310000- електрична енергија

 

Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

 

Начин преузимања конкурсне документације:

 – Лично на адреси: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

– На Порталу јавних набавки

– На интернет страни наручиоца-www.varvarin.org

 

Начин и рок подношења понуда:

Понуде достављати у затвореним ковертама поштом или лично са назнаком „ Понуда за јавну набавку мале вредности – Електричне енергије – НЕ ОТВАРАТИ“,на адресу наручиоца : Општинска управа општине Варварин, ул. Марина Мариновића 34, 37260 Варварин, до 24.01.2020.године до  1000 часова.На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона.Благовремена понуда је она која стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1000 часова.

 

Време и место отварања понуда:

Понуде ће бити отворене у канцеларији Општинске управе Варварин  у  1030  часова, у седишту наручиоца, Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин.

Отварање понуда је јавно.Активно могу учествовати само писмено овлашћени представници понућача који пре почетка морају предати посебно писмено овлашћење  Комисији за јавну набавку оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Неблаговремене и неприхватљиве понуде неће бити разматране односно биће одбијене.

 

Критеријум за оцену понуда: 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који достави већи број потврда ( уверења) Оператера  преносног система којом се потврђује да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије.

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3 дана од дана доношења,

 

Додатне информације могу се добити на телефон 037/787-188 контакт особа Марија Анђелковић.

 

Позив за подношење 

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору