ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОШ,,МИРКО ТОМИЋ''У ДОЊЕМ КРЧИНУ

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

  1. НАЗИВ,АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА :
  2. Општине Варварин Општинкса управа
  3. Адреса: Марина Мариновића 34, 37260 Варварин
  4. Интернет страница: varvarin.org

 

Наручилац- Општина Варварин Општинска управа, Марина Мариновића 34,  позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

 

  1. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак јавне набавке , набавка радова– ради закључења уговора

Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015.„)  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

  1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОШ,,МИРКО ТОМИЋ“У ДОЊЕМ КРЧИНУ,Јн.бр.404-65/2018, назив и ознака из општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације

 

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :

 – Лично на адреси: Општина Варварин oпштинска управа, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

– На Порталу јавних набавки

– На интернет страни наручиоца-www.varvarin.org

 

  1. 7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама  и додатне услове које је наручилац одредио конкурсном документацијом. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

 

  1. 8. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Рок за подношење понуда је 08.06.2018 .год. до 12 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 12,00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 12,00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Oпштинa Варварин општинска управа, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин, са назнаком „ПОНУДА ЗА Ј.Н. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОШ,,МИРКО ТОМИЋ“У ДОЊЕМ КРЧИНУ,Јн.бр.404-65/2018 – НЕ ОТВАРАЈ „, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

9.ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 08.06.2018.год. у 13,00 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општине Варварин општинске управе. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

 

  1. 10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор на питање бр. 1

Одговор на питање бр. 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ