Израда пројектне документације за даљински надзор за локалну водоводну мрежу

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

  1. НАЗИВ,АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА :

Општина  Варварин

Адреса: Марина Мариновића  34, 37260 Варварин

Интернет страница: www.varvarin.org

 

Наручилац- Општина Варварин, Марина Мариновића 34,  позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

  1. ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности набавка услуга

 Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки. Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама (“Сл.гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015.“)  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: НАБАВКА УСЛУГА- Израда пројектне документације за даљински надзор за локалну водоводну мрежу

назив и ознака из општег речника набавке: услуге техничког пројектовања  – 71320000

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :

 – Лично на адреси: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

– На Порталу јавних набавки

– На интернет страни наручиоца-www.varvarin.org

 

  1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама  и додатне услове које је наручилац одредио конкурсном документацијом. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

 

  1. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

 

Рок за подношење понуда је 07.06.2019 .год. до 10 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10,00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10,00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин, са назнаком “ПОНУДА ЗА Ј.Н. УСЛУГА ИЗРАДАизрада пројектне документације за даљински надзор за локалну водоводну мрежу  НЕ ОТВАРАЈ “, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.Понуђач може да поднесе само једну понуду.

 

9.ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 07.06.2019.год. у 10,30 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општинске управе општине Варварин. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

 

  1.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

 

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора