online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Израде пројектно техничке документације за изградњу Фонтане у Варварину

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама (,, Службени гласник РС,, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)  начелник Општинске управе Варварин доноси

 

ОДЛУКУ

Доноси се Одлука о покретању поступка набавке услуга – Израде пројектно техничке документације за изградњу Фонтане у Варварину.

Средства за набавку услуга из става 1  обезбеђена су у Финансијском плану Општинске управе општине Варварин на позицији 511451.

 Пројектно –техничка документација мора да садржи:

– Идејно решење (ИДР)

– Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)

– Пројекат за извођење (ПЗИ)

Напомена:

Вршилац услуге се обавезује да Пројектно техничку документацију изради у свему према Закону о планирању и изградњи („Сл.Гласник РС“,бр.72/09, 81/09-испр.64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС,50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС,132/14 И 145/14), Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начин вршења конроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл.Гласник РС“, бр.23/15, 77/15, 58/16) и Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електонским путем („Сл.Гласник РС“, бр.113/15).

Вршилац услуге се обавезује да обиђе терен ( локацију).

Вршилац услуге се обавезује да изради и преда Наручиоцу пројектну документацију у  4 оригинална одштампана примерка и 4 електронска примерка на ЦД-у или ДВД-у потписаних сертификованим електонским потписом од стране овлашћених лица, сходно Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електонским путем («Сл.Гласник РС број 113/2015»)

Тражени пројекат треба израдити на основу датог идејног решења у прилогу.

Прилог:- Идејно решење Фонтане у dwg формату

-3D приказ

Рок за израду пројекта износи 15 дана од дана избора најповољнијег понуђача.

Понуде доставити у писаном облику  лично или на адресу Општинска управа Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин или на мејл nabavkevarvarin@gmail.com са назнаком ,,Понуда за набавку услуге Израде пројектно техничке документације за израду Фонтане у Варварину ,, најкасније до 22.05.2017.године до 11 часова.Отварање понуда обавиће се 22.05.2017. године у 1130.

Најповољнија понуда ће се изабрати критеријумом најниже понуђене цене.

Одлука о додели уговора