online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Израде пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 404-52 /2016  од 22.09.2016. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке услуге израде пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у општини Варварин

 

Подаци о наручиоцу:

Општина Варварин, Општинска управа

Адреса: Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

Интернет страница: www.varvarin.org

 

Предмет јавне набавке у отвореном поступку број  404-52/2016

 

Набавка услуге израде пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у општини Варварин

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

 

Назив и ознака из општег речника набавке:

71320000- Услуге техничког пројектовања.

Врста поступка јавне набавке:

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

Начин преузимања конкурсне документације:

 

– На Порталу јавних набавки

-На интернет страни наручиоца-www.varvarin.org

 

Начин и рок подношења понуда:

 

Понуде достављати у затвореним ковертама поштом или лично са назнаком „ Понуда за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у општини Варварин  ЈН бр. 404-52 /2016 – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу наручиоца : Општина  Варварин, ул.Марина Мариновића 34 , 37260 Варварин, до  25.10.2016.године до 1000 часова.На полећини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона.Благовремена понуда је она која стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1000 часова.

Време и место отварања понуда:

 

Понуде ће бити отворене у канцеларији Општине Варварин  у  1030  часова, у седишту наручиоца, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин.

Отварање понуда је јавно.Активно могу учествовати само писмено овлашћени представници понућача који пре почетка морају предати посебно писмено овлашћење  Комисији за јавну набавку оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Неблаговремене и неприхватљиве понуде неће бити разматране односно биће одбијене.

Критеријум за оцену понуда:

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.

У случају да пристигну две или више прихватљиве и одговарајуће понуде са истим највећим бројем пондера наручилац ће доделити уговор понуђачу који је добио већи број пондера по основу елемента критеријума цене, а ако је цена иста наручилац ће доделити уговор оном понуђачу чија је понуда раније пристигла код наручиоца.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 3 (три) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 2 дана од дана доношења,

Додатне информације могу се добити на телефон:Слађана Јевремовић, 064/8723354  од 07 до 15 часова, Е – mail адреса sladja.jevremovic@yahoo.com

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОПУНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење