online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавна набавка мале вредности добра - бензин и дизел

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 404-14/2016  од 22.02.2016. године

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности добара- бензин и дизел

Подаци о наручиоцу:

Општинска управа општине Варварин

Адреса: Трг Мирка Томића 5, 37260 Варварин

Интернет страница: www.varvarin.org

 

Предмет јавне набавке мале вредности број  404-14/2016:

Набавка Бензина и Дизела за потребе ОУ Варварин

Предметна јавна набавка је обликована у 2 партије:

Партија 1- Бензин, ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95,

Партија 2-Дизел, ЕВРО ДИЗЕЛ

 

Назив и ознака из општег речника набавке:

 

Бензин- Безоловни бензин 09132100

Дизел –   09134200

 

Врста поступка јавне набавке:

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

 

 

Начин преузимања конкурсне документације:

 – Лично на адреси: Општинска управа општине Варварин, Трг Мирка Томића 5, 37260 Варварин

– На Порталу јавних набавки

– На интернет страни наручиоца-www.varvarin.org

 

Начин и рок подношења понуда:

 

Понуде достављати у затвореним ковертама поштом или лично са назнаком „ Понуда за јавну набавку мале вредности- Бензин и Дизел – НЕ ОТВАРАТИ“,на адресу наручиоца : Општинска управа општине Варварин, ул.Трг Мирка Томића 5, 37260 Варварин, до 04.03.2016.године до  1100 часова.На полећини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона.Благовремена понуда је она која стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1100       часова.

 

 

Време и место отварања понуда:

 

Понуде ће бити отворене у канцеларији Општинске управе Варварин  у  1130  часова, у седишту наручиоца, Општинска управа општине Варварин, Трг Мирка Томића 5, 37260 Варварин.

 

Отварање понуда је јавно.Активно могу учествовати само писмено овлашћени представници понућача који пре почетка морају предати посебно писмено овлашћење  Комисији за јавну набавку оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Неблаговремене и неприхватљиве понуде неће бити разматране односно биће одбијене.

 

Критеријум за оцену понуда:

 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који има већи број пондера на основу елемента критеријума „број бензинских станица“.

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3 дана од дана доношења,

 

Додатне информације могу се добити на телефон 037/787-171 контакт особа Марија Анђелковић.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измена конкурсне докумнетације

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење о закљученом уговору – дизел

Обавештење о закљученом уговору – бензин