online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавна набавка услуге израде пројектно техничке документације - ОШ "Свети Сава" Бачина

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију, адаптацију и побољшање енергетске ефикасности објекта ОШ „Свети Сава“ у Бачини

 

Подаци о наручиоцу:

Општина Варварин, Општинска управа

Адреса: Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

Интернет страница: www.varvarin.org

 

Предмет јавне набавке у отвореном поступку број  404-28/2018 

Набавка услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију, адаптацију и побољшање енергетске ефикасности објекта О.Ш „Свети Сава“ у Бачини

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

 

Назив и ознака из општег речника набавке:

71320000- Услуге техничког пројектовања.

 

Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

Начин преузимања конкурсне документације: 

– На Порталу јавних набавки

-На интернет страни наручиоца-www.varvarin.org

 

Начин и рок подношења понуда: 

Понуде достављати у затвореним ковертама поштом или лично са назнаком „ Понуда за јавну набавку услуге пројектно техничке документације за реконструкцију, адаптацију и побољшање енергетске ефикасности објекта О.Ш „Свети Сава“ у Бачини ЈН бр. 40428 /2018 – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу наручиоца : Општина  Варварин, ул.Марина Мариновића 34 , 37260 Варварин, до  05.03.2018.године до 1000 часова.На полећини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона.Благовремена понуда је она која стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1000 часова.

 

Време и место отварања понуда: 

Понуде ће бити отворене 05.03.2018.год. у канцеларији Општине Варварин  у  1030  часова, у седишту наручиоца, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин.

Отварање понуда је јавно.Активно могу учествовати само писмено овлашћени представници понућача који пре почетка морају предати посебно писмено овлашћење  Комисији за јавну набавку оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Неблаговремене и неприхватљиве понуде неће бити разматране односно биће одбијене.

 

Критеријум за оцену понуда:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3 дана од дана доношења

 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о измени конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока

Питања и одговори:

  1. Одговор на питање

 

Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности