online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавна презентација

Опис:

Категорија:
Огласи

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), организује

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЛОКАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ХЛАДЊАЧЕ У ОРАШЈУ, НА КАТ.ПАРЦЕЛИ БРОЈ 5122/2 КО ОРАШЈЕ

ИНВЕСТИТОР: ДОО “БОТУЊАЦ-ФРУИТ“ ИЗ ОРАШЈА

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈЕ ОРГАНИЗОВАНА У ПЕРИОДУ ОД 27.04.2017. ДО 05.05.2017.ГОДИНЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ПЕРИОДУ ОД 7-15 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 16

СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА МОГУ СТАВИТИ ПРИМЕДБЕ И ДАТИ СУГЕСТИЈЕ И ПРЕДЛОГЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ НА ПРИЈЕМНОМ ШАЛТЕРУ БР.1 У  УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН