Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница

Опис:

Категорија:
Јавни позив

На основу члана 20. и  44.Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 32. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, бр. 36/2006), члана 60. Статута општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, бр. 5/2019), члана 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама бр. 110-9/2016-III од 01.03.2016.године,  а у складу  са Одлуком о буџету општине Варварин за 2021.годину („Службени лист општине Варварин“, бр. 39/2020),

Председник општине Варварин, дана 19.03.2021.године,  расписује

 

 

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
за финансирање пројеката цркава и верских заједница

из буџета општине Варварин за 2021. годину

 

 

I

            Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за изградњу, адаптацију, текуће одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Варварин.

Одлуком о буџету општине Варварин за 2021.годину („Службени лист општине Варварин“, бр. 39/2020) планирана су средства за дотације црквама и верским заједницама у укупном износу од  5.000.000,00 динара.

 

II

      Право на доделу средстава путем овог Јавног конкурса имају цркве и верске заједнице  које се налазе на територији општине Варварин и које програм од јавног интереса реализују на територији општине Варварин.

 

III

      Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Варварин за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница додељују се за:

 

 • Изградњу или обнову цркава и верских објеката
 • Адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката
 • Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

 IV

      Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница из буџета општине Варварин за изградњу, обнову, адаптацију и текуће одржавање црквених и верских објеката јесу:

 • да подносилац програма има статус правног лица,
 • да је седиште подносиоца програма на територији општине Варварин,
 • да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Варварин
 • карактер и значај програма,
 • капацитет за реализацију програма,
 • досадашња искуства у реализацији програма,
 • број корисника према којима је усмерен програм.
 • висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета Општине,
 • да ли су из других извора сакупљена средства, па је потребан само један део средстава да би се затворила финансијска конструкција.

 

 • Подносилац пријаве обавезује се да новчана средства користи искључиво за намену за коју су додељена.

 

 • Сваки пријављен пројекат који буде одобрен мора се реализовати до истека буџетске године односно до 31.12.2021.године, у ком року је корисник средстава дужан да поднесе извештај о реализацији и достави доказ о наменском коришћењу средстава у складу са закљученим Уговором, односно да изврши повраћај неутрошених средстава.

 

 • Контролу наменског трошења буџетских средстава врши Стручна комисија а извештај подноси председнику Општине.

 

V

Пријаве на конкурс подносе се на јединственом обрасцу који је саставни део конкурсне документације и за сваки пројекат подноси се посебна пријава.

 

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 

 • Попуњен образац предлога пројекта(прилог 1.)

 

 • Потисану и оверену Изјаву (прилог 2.)

 

 • Предмер и предрачун радова ( за пријаве предлога пројекта који се односе на градитељску делатност)

 

 

Конкурс и потребни обрасци могу се преузети на интернет страници општине Варварин   www.varvarin.org.rs

Рок за подношење пријава је 15 дана и тече  од наредног дана од дана објављивања овог конкурса на интернет страници општине Варварин   www.varvarin.org.rs

односно од 20.03.2021.године и траје  до 06.04.2021.године.

 

 • Конкурсна документација се може преузети сваког дана у термину од 700 до 15 00 часова у просторијама Општинске управе Варварин
 • као и на званичној интернет страници општине Варварин.

 

 • Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Варварин или поштом на адресу:

 

ОПШТИНА ВАРВАРИН, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин

 • За избор пројеката за доделу средстава ради финансирања или суфинансирања пројеката црквама и верским заједницама на територији општине Варварин у 2021.год.

 

 • Особа за контакт: Александар Павић, телефон: 037 787 188

 

На коверти обавезно назначити:

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА

И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА,  НЕ ОТВАРАТИ!

 

 

Пријаве поднете од стране подносиоца који немају право учешћа на овом конкурсу, неблаговремене пријаве, непотписане пријаве као и пријаве са непотпуном документацијим или поднете на не одговарајућем обрасцу неће се разматрати.

 

Јавни конкурс

Комисија

Образац 1

Изјава

Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Варварин у 2021.години