Јавни конкурс за финансирање пројеката верских заједница

Опис:

Категорија:
Јавни позив

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
за финансирање пројеката цркава и верских заједница

из буџета општине Варварин за 2020. годину

 

 

I

            Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за изградњу, адаптацију, текуће одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Варварин.

Одлуком о буџету општине Варварин за 2020.годину („Службени лист општине Варварин“, бр. 22/2019) планирана су средства за дотације црквама и верским заједницама у укупном износу од  5.000.000,00 динара.

 

II

      Право на доделу средстава путем овог Јавног конкурса имају цркве и верске заједнице  које се налазе на територији општине Варварин и које програм од јавног интереса реализују на територији општине Варварин.

 

III

      Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Варварин за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница додељују се за:

 • Изградњу или обнову цркава и верских објеката
 • Адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката
 • Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

  IV

      Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница из буџета општине Варварин за изградњу, обнову, адаптацију и текуће одржавање црквених и верских објеката јесу:

 • да подносилац програма има статус правног лица,
 • да је седиште подносиоца програма на територији општине Варварин,
 • да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Варварин
 • карактер и значај програма,
 • капацитет за реализацију програма,
 • досадашња искуства у реализацији програма,
 • број корисника према којима је усмерен програм.
 • висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета Општине,
 • да ли су из других извора сакупљена средства, па је потребан само један део средстава да би се затворила финансијска конструкција.

 

Сваки пријављен пројекат који буде одобрен мора се реализовати до истека буџетске године до 31.12.2020.године

V

Пријаве на конкурс подносе се на јединственом обрасцу који је саставни део конкурсне документације и за сваки пројекат подноси се посебна пријава.

 

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 

 • Предмер и предрачун радова ( за пријаве предлога пројекта који се односе на градитељску делатност)

 

Конкурс и потребни обрасци могу се преузети на интернет страници општине Варварин   www.varvarin.org.rs

Рок за подношење пријава је 15 дана и тече  од наредног од дана објављивања овог конкурса, односно од 07.03.2020.године  до 22.03.2020.године. 

 

Подносилац пријаве обавезује се да новчана средства користи искључиво за намену за коју су додељена .

Корисници средстава дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације пројекта поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава у складу са закљученим Уговором.

Конкурсна документација се може преузети сваког дана у термину од 700 до 15 00 часова у просторијама Општинске управе Варварин као и на званичној интернет страници општине Варварин.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Варварин или поштом на адресу:  Марина Мариновића 38, 37260 Варварин

 

За избор пројеката за доделу средстава ради финансирања или суфинансирања пројеката црквама и верским заједницама на територији општине Варварин.

 • Особа за контакт: Снежана Дачић, Општинска управа Варварин телефон: 037 787 188

На коверти обавезно назначити:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА,  НЕ ОТВАРАТИ!

 

Пријаве поднете од стране подносиоца који немају право учешћа на овом конкурсу, неблаговремене пријаве, непотписане пријаве као и пријаве са непотпуном документацијим или поднете на не одговарајућем обрасцу неће се разматрати.

Одлука о обустављању пријема пријава

Одлука о настављању пријема пријава

Одлука о избору пројеката