online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин

Опис:

Категорија:
Огласи

 

 

О Г Л А С

о јавном конкурсу за избор директора

Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин

 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће “Варварин“ Варварин, улица Јухорска бб, тржни центар Ламела 5, 37260 Варварин

            Матични број: 07218281

            ПИБ: 101144012

            Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

 

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:

Директор Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин

Послови из члана 26. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“, број 15/2016)

 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

За директора мође бити именовано лице које испуњава следеће услове:

 1. Да је пунолетно и пословно способно лице;
 2. Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 3. Да има најмање пет године радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2,
 4. Да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа.
 5. Да познаје област корпоративног управљања;
 6. Да има радног искуство у организовању рада и вођења послова;
 7. Да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 8. Да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 9. Да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела и то:
 • Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 • Обавезно психијатријско лечење на слободи;
 • Обавезно лечење наркомана;
 • Обавезно лечење алкохоличара;
 • Забрана вршења позива, делатности и дужности;

 

МЕСТО РАДА

Варварин, Јухорска бб, Тржни центар Ламела 5, 37260 Варварин

 

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ

Оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавног предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Службени гласник РС“, број 65/2016).

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 (тридесет дана) и почиње да тече наредног дана од  дана објављивања Јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Србије“.

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС САДРЖИ:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, е-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Уз пријаву кандидат подноси Програм рада и развоја предузећа као саставни део конкурсне документације.

 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:

Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти на којој је написно  “НЕ ОТВАРАТИ“  Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа Општине Варварин, препорученом пошиљком путем поште или лично преко писарнице Општинске управе, Трг М.Мариновића 34, 37260 Варварин, са назнаком: “Пријава на јавни конкурс за избор директора ЈКП “ Варварин“ Варварин“.

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

 • Извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама (“Службени гласник РС“, број 20/2009 и 145/2014),
 • Уверење о држављанству не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику РС“.
 • Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног Центра за социјални рад)
 • Диплома о стручној спреми,
 • Исправе којима се доказује радно искуство (потврде  и друге исправе којима се доказује  најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање и најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима предузећа, са краћим описом послова  које је лице обављало);
 • Доказ о радном искуству у организовању рада и вођења послова;
 • Изјава да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, оверена у складу са законом;
 • Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и
 • Уверење надлежног органа да му није изречена мера безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:

Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,

Обавезно психијатријско лечење на слободи;

Обавезно лечење наркомана;

Обавезно лечење алкохоличара;

Забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у складу са законом.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа Општине Варварин, одбациће закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је: Марија Анђелковић, контакт телефон 037 787-171 лок. 127 или мобилни телефон 065/9798207, email: jovanovicmarija85@gmail.