online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

Опис:

Категорија:
Јавни позив

   ЈАВНИ     КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ

 КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

I

Расписује се Конкурс за финансирање и суфинансирање учешћа или организовања културних манифестација, програма и активности од интереса за општину Варварин за 2019. годину.

Одлуком о буџету општине Варварин за 2019. годину  („Сл. лист општине Варварин“, број 14/2018) по овом конкурсу планирана су средства у износу од 800.000,00 динара.

 

II

Право учешћа на конкурсу имају подносиоци пријава који испуњавају следеће услове:

 1. да су субјекти у култури у смислу чл. 21. Закона о култури;
 2. да програм или пројекат којим се конкурише мора бити искључиво из области културе и уметности;
 3. да се пријава подноси у року који је утврђен конкурсом;
 4. конкурсна документација мора да садржи опис пројекта, реалан и

одржив финансијски план и неопходну документацију:

 • оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве;
 • фотокопију Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;
 • фотокопију Потврде о пореском идентификационом броју;
 • званичан доказ о рачуну у банци.

 

III

Критеријуми за доношење предлога расподеле средстава по Конкурсу су:

 • циљ манифестације, програма
 • значај програма (локални, регионални, међународни)
 • број учесника
 • континуитет активности
 • остварне награде и признања

 

IV

Конкурс је отворен од 21. јануара 2019. године до 04.фебруара 2019. године и објављује се на званичној интернет страници општине Варварин и огласној табли Општинске управе општине Варварин.

V

Mаксималан износ додељених средстава по једном културно – уметничком друштву не може бити већи од 20% износа који је Одлуком о буџету општине Варварин за 2019. годину опредељен за финансирање наведених активности.

VI

Пријаве на конкурс се подносе непосредно или путем поште на адресу: Општинска библиотека Варварин, Трг Мирка Томића бр.2. 37260 Варварин; у затвореној коверти, са назнаком  „За Комисију“, насловљено са „Пријава на конкурс за финансирање и суфинансирање учешћа или организовања културних манифестација, програма и активности од интереса за општину Варварин за 2019. годину“

VII

Конкурсна документација се може преузети са сајта општине Варварин или непосредним преузимањем код референта за културу у просторијама Општинске библиотеке Варварин сваког радног дана у периоду од 07-15 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурсу неће бити разматране.

VIII

Саставни део овог позива је Пријава на конкурс за финансирање и суфинансирање учешћа или организовања културних манифестација, програма и активности од интереса за општину Варварин за 2019. годину

Пријава за конкурс
Јавни позив