online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Опис:

Категорија:
Огласи

Република Србија

ОПШТИНА ВАРВАРИН

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 112 – 62 / 2017

Дана, 17.08.2017.године

В а р в а р и н

 

 

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016), и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-5881/2017 од 27.06.2017.године, Општинска управа општине Варварин, оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Варварин, Варварин, Марина Мариновића 34.

 

 

II Радна места која се попуњавају:

 

У Одељењу за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, грађевинарство и комунално-стамбене послове – Одсек за урбанизам и грађевинарство радно место под бројем 25. Послови озакоњења објеката;

Опис послова:

 • покреће поступак озакоњења и по службеној дужности обавештава странке о документацији неопходној за спровођење поступка озакоњења,
 • прибавља сагласности за озакоњење објекта од управљача јавног добра, односно организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара, као и од других институција чија сагласност је неопходна за окончање поступка озакоњења;
 • спроводи поступак озакоњења у складу са законом, издаје уверења о поднетом захтеву и доставља обавештења надлежним органима о поднетим захтевима;
 • води ажурну евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања;
 • доставља правоснажна решења о озакоњењу Републичком геодетском заводу – служби за катастар непокретности и грађевинској инспекцији;
 • води првостепени управни поступак;
 • контролише да ли су решени имовинско-правних односи;
 • израђује нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт закључака које доноси у току поступка озакоњења;
 • припрема извештаје о броју поднетих и решених предмета као и извештаје везане за озакоњење објеката; израђује потребне информације, анализе и извештаје;
 • објављује списак донетих решења на интернет страници надлежног органа,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Одсека

Звање: Млађи саветник

Стручна спрема: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука – област грађевинско инжењерство, или образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука – област правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Додатно знање/испити:  Положен државни стручни испит.

Радно искуство: Завршен приправнички стаж.

Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Број службеника: 1

 

У Одељењу за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор – Одсек за инспекцијски надзор радно место под бројем 44. Послови инспектора за друмски саобраћај и путеве;

Опис послова:

 • врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева и прати стање саобраћајних знакова на путевима,
 • издаје решења и налоге за постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, као и за постављање еластичних заштитних ограда, врши и надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација;
 • издаје дозволе за вршења истовара и утовара робе из моторних возила;
 • сачињава записнике о увиђају и саслушању странака, предузима управне мере за које је законом овлашћен, доноси решења и одговоран је и стара се о њиховом спровођењу, предлаже мере за безбедније одвијање саобраћаја;
 • подноси пријаве Органу за прекршаје, као и захтеве за приврени преступ;
 • сарађује са другим инспекцијама у циљу успешнијег вршења надзора, ради извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе
 • врши инспекцијски надзор над законитошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза.
 • прегледа возила и контролише потребну документацију за возила, прегледа аутобуска стајалишта, контролише важеће редове вожње, уговоре о ванлинијском превозу са списком путника, отпремнице и спискове радника у превозу за сопствене потребе
 • утврђује идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за обављање превоза, као и надзор над применом општинских одлука у којима се регулише превоз у друмском саобраћају;
 • по потреби врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева, надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација,
 • издаје такси дозволе и такси легитимације лицима која обављају ауто такси превоз и води евиденцију о истим;
 • оверава локалне редове вожње;
 • прати прописе у области саобраћаја и заштите путева, предлаже израду, и припрема
 • нацрте прописа локалне самоуправе ради њиховог усаглашавања са позитивним законским прописима у овој области;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, начелника одељења и начелника Општинске управе.

За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Одсека

Звање: Саветник

            Стручна спрема: Стечено високо образовање из научне области техничке науке – област саобраћајно инжењерство, на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Додатна знања/испити:  положен државни стручни испит, положен испит за инспектора.

Радно искуство: Најмање три године радног искуства у струци.

Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Број службеника : 1

 

 

III Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 • За радно место под бројем 25. Послови озакоњења објеката:
 1. Закон о општем управном поступку,
 2. Закон о планирању и изградњи, и
 3. Закон о озакоњењу објеката.

 

 • За радно место под бројем 44. Послови инспектора за друмски саобраћај и путеве:
 1. Закон о општем управном поступку,
 2. Закон о инспекцијском надзору,
 3. Закон о превозу путника у друмском саобраћају, и
 4. Закон о јавним путевима.

 

 • За оба радна места вршиће се провера познавања рада на рачунару (MS Office).

 

Провере ће се вршити у усменом разговору са кандидатима. О месту и времену одржавања разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.

 

 

IV Место рада: Варварин.

 

 

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.

 

Рок почиње да тече од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

 

 

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу Дејан Бркић, службеник за управљње људским ресурсима у Општинској управи општине Варварин, контакт телефон 037/787171 односно 064/8720941 у времену од 07 до 15 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

 

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС“, и наводом радног места за које се пријава подноси, или лично у Општинском услужном центру Општинске управе општине Варварин у времену од 07 до 15 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

 

VIII Услови за рад на радном месту: Кандидат мора да буде пунолетни држављанин Републике Србије, којем раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, и да испуњава услове у погледу стручне спреме, радног искуства, додатних знања и посебних услова утврђених Правилником о организацији  и  систематизацији радних места у општинској управи, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин.

 

 

IX Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

 

 • Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 • Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 • Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • Оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, а за радно место под бојем 44. Послови инспектора за друмски саобраћај и путеве и доказ о положеном испиту за инспектора;
 • Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

 

 

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

 

Са свим кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у усменом разговору који ће се обавити  у просторијама Општинске управе општине Варварин, Марина Мариновића 34, у Варварину. О времену одржавања разговора кандидати ће бити обавештени путем телефона или e-maila које су кандидати дужни да наведу у својој пријави.

 

 

НАПОМЕНЕ:

 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада, односно истека 6 месеци од дана пријема на рад.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Кандидати за радно место под бојем 44. Послови инспектора за друмски саобраћај и путеве који немају положен испит за инспектора примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 6 месеци од дана пријема на рад.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Варварин.

Овај оглас објављује се на web страници http://varvarin.org.rs/објаве/javni-konkurs-za…kih-radnih-mesta/, на огласној табли Општинске управе општине Варварин, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије у дневном листу „Данас“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације Општине Варварин на којој је објављен оглас.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

НАЧЕЛНИК

Гордана Петровић, дипл.правник