online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Опис:

Категорија:
Огласи

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I Орган – организациони облик у коме се радно место попуњава:

Општина Варварин – Општинска управа – Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода, Варварин, Марина Мариновића 38.

 

II Радно место које се попуњава:

Радно место под бројем 5. Послови рачуноводства у Одељењу за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода.

Опис послова:

Израђује правилнике из области рачуноводства; израђује нацрте финансијских планова директних буџетских корисника у сарадњи са лицем које одређено по систематизацији радних места за јавне набавке; одговара за правилно и законито вођење књиговодстава, примену прописа о материјално финансијском пословању директних буџетских корисника; прати извршавање финансијских планова директних корисника буџета и извештава Председника општине и општинско веће о извршавању планова директних буџетских корисника; ради на прописивању интерних рачуноводствених правила; организује припремне радње за спровођење пописа; сачињава обједињени ИОС; оверава дневник и главну књигу; организује и непосредно ради на изради финансијских извештаја, завршног рачуна и стара се о благовременој примени финансијских прописа; доставља месечне извештаје о раду; одговоран је за чување пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја; присуствује уништењу пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја којима је прошао прописани рок чувања; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе.

За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику Општинске управе.

Звање: Саветник

Стручна спрема: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука – област економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Посебна знања/испити: положен државни стручни испит*.

НАПОМЕНA:

* Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 1 (једне) године од дана пријема на рад.

Радно искуство: најмање три године радног искуства у струци**

НАПОМЕНA:

** Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Број службеника: 1

 

III Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 1. Зaкoн o буџeтскoм систeму,
 2. Урeдбa o буџeтскoм рaчунoвoдству,
 3. Познавање поступка израде завршног рачуна, и
 4. Провера познавања рада на рачунару (MS Office).

 

Провере ће се вршити у усменом разговору са кандидатима и практичним радом на рачунару.

 

IV Место рада: Варварин.

 

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.

Рок почиње да тече од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

 

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Дејан Бркић, службеник за управљње људским ресурсима у Општинској управи општине Варварин, контакт телефон 037/787171 односно 064/8720941 у времену од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

VII Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС“, или лично у Општинском услужном центру Општинске управе општине Варварин, Варварин, Марина Мариновића 34, у времену од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

VIII Услови за рад на радном месту:

Кандидат мора да буде пунолетни држављанин Републике Србије, којем раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, и да испуњава услове у погледу стручне спреме, радног искуства, додатних знања и посебних услова утврђених Правилником о организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин.

 

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 • Изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
 • Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 • Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • Оргинал потврде да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, издату након дана објављивања конкурса. Потврду издаје надлежна Полицијска управа Министарства унутрашњих послова Републике Србије према месту рођења.
 • Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник, односно службеник у органима аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврда да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Општине Варварин на истој адреси као и овај конкурс.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз друге напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са свим кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у усменом разговору који ће се обавити  у просторијама Општинске управе општине Варварин, Марина Мариновића 38, у Варварину. О времену одржавања разговора кандидати ће накнадно бити обавештени на контакте (бројеве телефона и/или мејл адресе) које наведу у својим пријавама.

 

НАПОМЕНЕ:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Варварин.

 

Овај оглас објављује се на web страници http://varvarin.org.rs/објаве/konkurs/, на огласној табли Општинске управе општине Варварин, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије у дневном листу „Данас“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације Општине Варварин на којој је објављен оглас.

 

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Јавни конкурс

Изјава