online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавни конкурс за постављање општинског правобраниоца

Опис:

Категорија:
Огласи

Р Е Ш Е Њ Е

О ОГЛАШАВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА

 

 

 I  ОГЛАШАВА СЕ  јавни конкурс за постављење општинског правобраниоца општине Варварин.

      Постављење се врши на период од 5 година.

 

УСЛОВИ:

а) Општи услови прописани чланом 80 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник“, број 21/2016):

  • да је кандидат пунолетан држављанин Републике Србије;
  • да има прописано образовање;
  • да испуњава остале услове одређене законом, другим прописма и

актом о систематизацији радних места;

  • да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
  • да му раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

 

б) Други услови прописани чланом 11. Одлуке о општинском правобранилаштву општине Варварин  ( „Сл.лист општине Bарварин“, брoj 12/2017):

  • завршен правни факултет;
  • положен правосудни испит;
  • најмање 3 година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита;

 

ОСТАЛО:

Уз пријаву, кандидат је дужан  да достави доказе о испуњењу услова конкурса и то: диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном правосудном испиту, потврду о радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања конкурса), уверење о здравственом стању (не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања конкурса), уверење основног и вишег суда да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница, уверење од Полицијске управе да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа).

Напомена: сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: ОПШТИНА ВАРВАРИН – Oпштинско веће,  Варварин,  Трг Марина Мариновића 34, 37260 Варварин,  са назнаком: “За конкурс за постављење општинског правобраниоца“, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“.

Текст конкурса биће објављен и на сајту општине Варварин www.varvarin.org.rs.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

О исходу конкурса кандидати ће бити писмено обавештени.

Лице задужено за давање информација о конкурсу је Тања Вилотијевић, службеник Општинске управе на пословима секретара Општинског већа, број телефона  064 87 20 610

 

Решење о оглашавању