online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавни конкурс за пружаоца услуге Помоћ у кући за одрасла и стара лица

Опис:

Категорија:
Јавни позив

 

          На основу Уговора бр.2015/371-790 потписаног 20.12.2015. године између Делегације Европске уније у Републици Србији, Општине Варварин и УГ “Евроконтакт“ Крушевац о донацији пројекта “Помоћ у кући за достојанствену старост“ а у вези са чланом 7. став 2. Закона о јавним набавкама  („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), Правилника о пружању услуге помоћ у кући за одрасла и стара лица и Одлуке о социјалној заштити општине Варварин („Службени лист општине Варварин“ бр. 9/12, 11/14), Председник општине Варварин расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пружаоца услуге Помоћ у кући за одрасла и стара лица

у оквиру Пројекта Помоћ у кући за достојанствену старост

 

 

I Расписује се јавни конкурс за пружаоца услуге Помоћ у кући за одрасла и стара лица у оквиру пројекта “Помоћ у кући за достојанствену старост“ у укупном износу од 9.058.800 динара.

 

II Право подношења пријаве за пружаоца услуге имају:

 

  • Организације које имају валидну лиценцу издату од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за пружање услуга у социјалној заштити (за време трајања уговора).
  • Професионалне капацитете за обављање услуга из Конкурса
  • Референтну листу за последње 3 године из области социјалне заштите
  • Минимум 1 реализован уговор за пружање услуге помоћ у кући за одрасла и стара лица у последње 3 године.
  • Економски и финансијски капацитет – просечан годишњи промет за 3 последње обрачунске године од минимално 3.600.000 динара.

 

III Организацијама из става II овог јавног конкурса средства се опредељују у наведеном износу и могу се користити за реализацију програма из области:

 

Социјалне заштите – помоћ у кући за одрасла и стара лица

 

IV Пријава на конкурс подноси се Општини Варварин са назнаком “Пријава на Конкурс за пружаоца услуге помоћ у кући за одрасла и стара лица“, у оквиру пројекта “Помоћ у кући за достојанствену старост“.

 

Критеријуми за избор пружаоца услуге су:

 

1) квалитет, значај и садржајна иновативност,

2) усклађеност програма са свим захтевима из Конкурса,

3)капацитет подносиоца програма (материјална и кадровска опремљеност, стручност кадрова укључених у пројекат, референце и финансијски капацитет.),

4) реалан финансијски план за предложени програм.

 

V  Комплетна конкурсна документација се доставља у затвореној коверти. Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Варварин или поштом на адресу: Општина Варварин, Марина Мариновића 34, Варварин 37260, Пројекат “Помоћ у кући за достојанствену старост“ – за избор пружаоца услуге помоћ у кући.

 

Рок за пријаву на конкурс је 25.07.2016. године до 1500 часова.

 

Информације и услови о роковима, извештавањима, обавезној апликаторској форми понуђача и потребној документацији налазе се на званичној интернет страни општине Варварин  www.varvarin.org.rs.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (утврђено печатом поште приликом пријема пошиљке).

Конкурс се објављује на званичној интернет страни општине Варварин  www.varvarin.org.rs  и огласној табли Општинске управе општине Варварин. Званични језик конкурса је енглески језик.

Одлуку о избору програма доноси Комисија формирана од стране Председника општине Варварин. Одлука комисије биће објављена на званичној интернет страници www.varvarin.org.rs.

Организација – корисник средстава је дужна да омогући контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију. Уколико се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава од стране одабраног пружаоца услуге, надлежни орган  дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а организација  је дужна да средства врати

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА I

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА II