online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавни конкурс за удружења

Опис:

Категорија:
Јавни позив

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за финансирање / суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета општине Варварин за 2019. годину

 

 

Средства намењена за финансирање  и суфинансирање програма и пројеката удружења  из буџета општине Варварин за 2019. годину, износе  200.000,00 динара и иста су опредељена Одлуком о буџету општине Варварин за 2019. годину („Службени лист општине Варварин“, број 14/18).

Средства по овом конкурсу додељују се удружењима за реализацију  програма односно пројеката од јавног интереса грађана општине Варварин.

Минималан износ по једном одобреном пројекту/програму износи 30.000,00 динара.

Циљ конкурса је оснаживање удружења  у циљу остваривања јавног интереса грађана Варварин у следећим областима:

 • социјалне заштите,
 • борачко-инвалидске заштите,
 • заштите лица са инвалидитетом,
 • друштвене бриге о деци и младима
 • заштите интерно расељених и избеглих лица,
 • подстицања наталитета,
 • помоћи старима,
 • здравствене заштите,
 • заштите и промовисања људских и мањинских права,
 • образовања, науке, културе и информисања,
 • заштите животне средине, заштите животиња и заштите потрошача,
 • борбе против корупције,

као и остваривање јавног интереса грађана општине Варварин спровођењем  хуманитарних програма/пројеката и других програма/пројеката у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе.

Право учешћа на конкурсу имају удружења којa су регистрована  на територији  општине Варварин најмање годину дана пре расписивања Конкурса.

Програм/пројекат се мора реализовати до истека буџетске године, односно до 31.12.2019. године.

Стручну процену и избор предлога програма/ пројеката врши Комисија за избор програма од јавног интереса коју именује председник општине.

 

Услови за избор програма који се финансирају из буџета општине Варварин су:

-усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу

-усклађеност са јавним потребама и интересима грађана

-подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама

-усмереност ка што већем броју корисника

 

Критеријуми за избор програма/пројеката су:

 • одрживост пројеката;
 • усклађеност програма са свим захтевима из Конкурса
 • капацитет подносиоца програма ( материјална и кадровска опремљеност, стручност кадрова укључених у пројекат и др.)
 • реалан финансијски план за предложени програм
 • обезбеђено сопствено учешће, финансијски или други вид учешћа односно обезбеђено суфинансирање пројекта из других извора;
 • промоција, то јест публицитет који се огледа у начину информисања циљне групе и шире јавности о програму или пројекту.
 • квалитет, значај и садржајна иновативност;

Одобрени програми/пројекти финансирају се у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета општине Варварин постигну намеравани резултати.

Програмом/пројектом мора бити безбеђена видљивост јединице локалне самоуправе и финансирања пројекта из средстава буџета локалне самоуправе.

Одлуку о избору програма/пројекта и расподели средстава доноси председник општине општине Варварин.

На основу одлуке председник општине Варварин закључује уговор о финансирању програма од јавног интереса из буџета општине Варварин са удружењима најкасније у року од 8 дана.

Изабрани подносиоци пријаве, којима су додељена средства  за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта, дужни су да у року од 15 дана по завршетку програма/пројекта за који су додељена буџетска средства, поднесу извештај о реализацији тих програма/пројеката и доставе доказе о наменском коришђењу средстава, у складу са закљученим Уговором.

Извештај о реализацији програма/пројекта подноси се на обрасцу „Извештај о реализацији програма“.Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе или се шаље поштом.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да средства врати.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети  са званичне интернет презентације општине Варварин www.varvarin.org.rs

 

Конкурсна документација садржи:

 1. Апликациони образац односно образац пријаве на конкурс
 2. Фотокопију решења о упису у Регистар АПР
 3. Фотокопија оснивачког акта (статута) удружења
 4. Детаљан опис програма за чије финансирање се подноси пријава

 

Електронски попуњене пријаве се подносе  у штампаном облику у затвореној коверти са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ“, на писарници Општинске управе општине Варварин на адреси Марина Мариновића 34, 37260 Варварин.На коверти обавезно назначити подносиоца предлога програма/пројекта.

 

Рок за подношење пријаве пројекта по овом јавном позиву је до 19.06.2019.год.

 

Конкурс се објављује  на званичној интернет презентацији општине Варварин и на огласној табли Општинске управе општине Варварин.

Напомена: Непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

 

Јавни конкурс

Апликациони образац