online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Опис:

Категорија:
Огласи

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

 1. ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини општине Варварин, у поступку јавног надметања, и то:

– кат.парцела 151/1 , уписана у лист непокретности број 1 за К.О. Варварин варош,  у улици Јове Курсуле 33,  површине 255 м2 , врста земљишта: грађевинско  земљиште изван грађевинског подручја, култура: земљиште уз зграду и други објекат: обим права: 1/1.

Опис грађевинског земљишта:

Катастарска парцела  број 151/1 КО Варварин варош у Варварину обухваћена је Планом генералне регулације Варварин (Сл.лист општине Варварин, број 2/2015) и припада зони становања II  опредељеној за становање средње густине. На наведеној парцели  не постоје објекти.  Површина парцеле је 255м2, што је мање од минималне површине грађевинске парцеле од 400 м2, колико је прописано планским документом. Изградња  на предметној парцели и прибављање локацијских услова  и грађевинске дозволе, могуће је само након укрупњавања парцеле, односно након припајања некој од суседних парцела и извршене препарцелације.

Инфраструктурна опремљеност :

постоји изграђена нисконапонска електроенергетска мрежа,

– постоји изграђена водоводна и канализациона мрежа,

– постоји гасовод.

Грађевинско земљиште се отуђује као потпуно комунално опремљено.

Правила грађења:

Подаци о локацији

Број катастарске парцеле:151/1

Катастарска општина: Варварин варош

Површина парцеле: 2а 55м2

Својина: Општина Варварин

Основна намена: породично и вишепородично становање са компатибилним наменама

Стање на парцели: неизграђено

Инфаструктурна опремљеност: постоји могућност прикључења

Урбанистички показатељи

Индекс заузетости: до 50%

Сратност за вишепородично становање: П+3

Спратност  за породично становање: П+2+Пк

Удаљеност грађевинске од регулационе линије: 5м

Плански основ:

План генералне регулације Варварин (“Сл. лист Општине Варварин“, број 2/2015).

 

 1. Почетна цена за непокретност на овој локацији износи 1770,00 динара по м2, у складу са Одлуком Скупштине општине Варварин број 46-4/2019-I од 20.02.2019. године., што за површину од 255 м2 износи укупно 451.350,00 динара.

 

 1. Пријава се предаје на писарници услужног центра општине Варварин, или поштом на адресу: Општина Варварин, ул.Марина Мариновића број 34, са назнаком: „ЗА КОМИСИЈУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ – НЕ ОТВАРАЈ”.

 

 1. Рок за подношење пријаве за учествовање на јавном надметању је 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном листу „Данас”.

 

 1. Уз пријаву, (образац пријаве заинтересовани могу преузети са званичног сајта општине Варварин) у истој коверти, обавезно је доставити основне податке о заинтересованом физичком лицу, предузетнику или правном лицу и то:

за физичка лица фотокопију личне карте,

– за предузетнике фотокопију личне карте, фотокопију решења о упису у Агенцији за привредне регистре и потврду о ПИБ-у или оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве приликом јавног надметања ако није сам заступник.

– за правна лица фотокопију решења о упису у Агенцији за привредне регистре и потврду о ПИБ-у, фотокопију решења о заступнику или оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве приликом јавног надметања ако није сам заступник тог правног лица.

– доказ о уплати гарантног износа (депозита),

– уверење о измирењу свих обавеза по основу изворних прихода општине,

– изјаву подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.

– изјаву подносиоца пријаве да је упознат са правилима отуђења у поступку јавног надметања,прописаним Одлуком о грађевинском земљишту („Службени лист општине Варварин“ броj 12/2017), чланови 10-28 и 35-43. Одлука и Правилима о поступку спровођења јавног надметања ( Одлука и Правила објављени на званичном сајту општине Варварин)

 

 1. Гарантни износ на име учешћа у јавном надметању износи 20% од почетне (процењене) вредности земљишта које је предмет јавног надметања, односно 90.270,00 динара који се уплаћује најкасније до 10.00 часова на дан  јавног надметања, на уплатни рачун буџета Општине Варварин број 840841151843-84, позив на број 65-108, а доказ о уплати (оверена потврда о уплати депозита) се доставља Комисији пре почетка јавног надметања.

На јавном надметању могу учествовати само лица која су положила гарантни износ.

 

 1. Рок за подношење пријава истиче тридесетог дана од дана објављивања у дневном листу „Данас” у 12 часова, а пријаве које буду достављене по истеку рока, неће се уважити.

 

 1. Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве неће моћи учествовати у јавном надметању.

 

 1. Поступак јавног надметања ће се одржати и у случају достављања једне благовремене и потпуне пријаве на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену. Уколико не прихвати почетну цену као купопродајну цену , губи право на враћање гарантног износа (депозита).

 

 1. Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача ће бити највиша понуђена купопродајна цена.

Лицитациони корак  не може бити мањи од 5% од почетне цене грађевинског земљишта.

 

 1. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да потпише изјаву да је понудио највиши износ цене са назнаком понуђеног износа.

 

 1. Лице које је понудило највиши износ цене, дужно је да у року од 30 дана од дана правноснажности решења о отуђењу непокретности, закључи уговор о купопродаји, и исплати купопродајну цену у року од 15 дана од дана закључења уговора.

 

 1. Уколико лице из тачке 12. овог огласа не закључи Уговор о купопродаји у року од 30 дана од дана правноснажности Решења о отуђењу непокретности, или не уплати благовремено купопродајну цену, губи право на повраћај гарантног износа који је уплатио за учешће у јавном надметању, а Комисија ће расписати нови оглас за отуђење грађевинског земљишта, односно Скупштина општине ће ставити ван снаге решење о отуђењу.

 

 1. Учесницима који нису стекли статус купца, гарантни износ се враћа најкасније у року од пет дана од дана одржане седнице Комисије, на рачун са кога је уплаћен гарантни износ.

 

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 25.04.2019.године( четвртак) у сали Скупштине општине Варварин, са почетком у 12,00 часова. Регистрација учесника јавног надметања обавиће се истог дана у времену од 10,00-11,00 часова.

 

 1. Заинтересована лица могу погледати земљиште које је предмет отуђења и остварити увид у документацију – акте о власништву за све време трајања јавног оглашавања, сваког радног дана уз претходну најаву председнику Комисије за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Варварин.

 

За сва додатна обавештења можете се обратити председнику комисије Славици Поповић, на контакт телефон 037/787-171, локал 142.

 

Овај оглас је објављен у дневном листу „Данас” дана 25.03.2019.године и траје од 26.03. -24.04. 2019.године.

 

 

     КОМИСИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП

 ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  У ЈАВНОЈ СВОЈИ

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

Јавни оглас

Правила о спровођењу јавног надметања

Образац за пријаву за учешће на јавном надметању

Изјава 1

Изјава 2