online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА САМОЗАПОШЉАВАЊА

Опис:

Категорија:
Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА

САМОЗАПОШЉАВАЊА

 

у оквиру

ПРОЈЕКТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЛС У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018.Г.

МЕРА “УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА“

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Пројекат за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике (у даљем тексту: Пројекат) финансира Кабинет министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику Републике Србије уз суфинансијску подршку Општине Варварин која спроводи Пројекат.

Пројекат се реализује у оквиру мере популационе политике – усклађивање рада и родитељства.

Укупно опредељена средства за реализацију ове мере популационе политике у оквиру Пројекта износе 7.200.000,00 динара, при чему је предвиђена додела 20 субвенција за почетнике у пословању у износу од 350.000,00 динара по кориснику.

Циљ популационе политике у оквиру Пројекта је унапређење квалитета живота као један од важних услова за рехабилитацију рађања и родитељства, кроз подстицање и унапређење предузетништва на територији општине Варварин.

 

II НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 

            Средства субвенције могу да се користе за:

 • Набавку опреме,
 • Изградњу, адаптацију и/или реконструкцију пословног простора,
 • Набавку материјала и сировина.

Средства субвенције не могу се користити за:

 • Организовање игара на срећу, лутрија и сличне делатности,
 • Производњу и промет било ког производа или активности који се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним,
 • Промет нафте и нафтних деривата,
 • Активности везане за рад политичких странака,
 • Производњу и продају оружја и војне опреме,
 • Финансијске услуге и
 • Такси услуге.

 

III УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Право на доделу субвенција – грантова у износу од 350.000,00 динара имају:

 • лица старости од 18-45 година, са пребивалиштем на територији општине Варварин најмање годину дана и то:
 • незапослени самохрани родитељи, незапослени брачни парови са једним или више деце, или без деце, као и незапослени ванбрачни парови са једним или више деце или без деце,
 • лица која у тренутку подношења пријаве немају регистровани привредни субјекат,
 • почетници у пословању (предузетници, микро и мала привредна друштва, која су регистрована у Агенцији за привредне регистре најраније у 2017.години),
 • да су завршили предузетничку обуку за развој предузетништва,
 • носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава,

Незапослено лице мора да региструје и отпочне обављање регистроване делатности најкасније до датума потписивања уговора.

Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности пре донете одлуке о додели субвенције, не ствара обавезу да ће субвенција бити одобрена.

 

Пројекат се реализује у две фазе:

Прва фаза – предузетничке обуке

Друга фаза – додела бесповратних средстава и менторинг

 

Прва фаза – предузетничке обуке

            Заинтересована лица за подношење пријаве на јавни позив морају да прођу обуку пре подношења захтева.

Лица која су већ била на обуци и имају доказ за то, нису у обавези да поново прођу кроз обуку.

            Пријављивање за обуку се врши најкасније до 26.10.2018.године у Канцеларији за локални економски развој општине Варварин на обрасцу 1- пријава за учешће на предузетничкој обуци за започињање посла (за физичка лица, за правна лица и регистрована пољопривредна газдинства).

 

            Друга фаза – додела бесповратних средстава и менторинг

 

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 • Образац 2 – пријава за доделу субвенције
 • Образац 2а – бизнис план
 • Образац 2б – изјава
 • Образац 2в – изјава

Уз обрасце 2-2в подносилац пријаве дужан је да достави:

 • Сертификат о завршеној обуци
 • Очитану личну карту
 • Извод из матичне књиге венчаних уколико су у брачној заједници, или оверену изјаву два сведока уколико су у ванбрачној заједници
 • Извод из матичне књиге рођених за свако дете
 • Потврда о старатељству за самохране родитеље
 • Потврда из ПИО фонда за статус незапосленог лица
 • Решење о регистрацији из АПР-а за почетнике у пословању (предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани најраније у 2017.години)
 • Решење из Управе за трезор за носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава
 • Потврда надлежне Пореске управе и Локалне пореске администрације, не старија од 30 дана од дана расписивања јавног позива, да је привредни субјекат или физичко лице регулисао доспеле обавезе јавних прихода, и да нема доспелих и неизмирених обавеза према другим државним повериоцима.

 

Неблаговремено достављена документација неће се узимати у разматрање.

Достављена документација се по окончаном поступку не враћа подносиоцу пријаве.

 

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Прецизно и тачно попуњена пријава за доделу субвенције као и пратећа документација у складу са јавним позивом, доставља се у оригиналу или овереној копији, у затвореној коверти, поштом на адресу: Општина Варварин, улица Марина Мариновића број 38, 37260 Варварин, или преко Услужног центра Општинске управе општине Варварин, са назнаком: Комисији – “за учешће на јавном позиву за доделу бесповратних средстава (субвенција) за самозапошљавање“.

Општински услужни центар, пријаве са горе наведеном назнаком евидентира по датуму и часу пријема.

Јавни позив траје до утрошка средстава, а најкасније до 20.11.2018.године.

Конкурсна документација за учешће у овом јавном позиву може се преузети са званичног сајта Општине Варварин www.varvarin.org.rs.

Детаљније информације о јавном позиву и потребној документацији могу се добити у канцеларији број 7 лице задужено је Братислав Ташић или на телефон 037/787-171 и 064/8720691

 

VI ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

            Након завршеног јавног позива, Комисија врши бодовање.

Бодовање се врши на следећи начин:

 

Бодова
Старосна структура Подносилац пријаве старости од 18 до 25 година 5
Подносилац пријаве старости од 26 до 35 година 4
Подносилац пријаве старости од 36 до 45 година 3
Статус апликанта Незапослено лице 5
Почетници у пословању регистровани у АПР најраније у 2017. години 4
Носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава 5
Брачно стање апликаната Самохрани родитељ 3
Брачна заједница 5
Ванбрачна заједница 4
Број малолетне деце Без деце 5
Са једним дететом 5
Са двоје деце 4
Са више деце 3
Врста делатности Производња и производно занатство 5
Усложно занатство и остале услужне делатности 4
Трговинске и угоститељске делатности 3
Остале делатности 2
Структура улагања Однос основних средстава и репроматеријала 80:20% 5
Однос основних средстава и репроматеријала 60:40% 3
Однос основних средстава и репроматеријала 50:50% 2

 

Након извршеног бодовања Комисија сачињава ранг листу и исту објављује на званичној интернет страници Општине Варварин, као и на огласној табли.

Сваки подносилац пријаве има право приговора на објављену ранг листу, Општинском већу у року од 8 дана од дана објављивања.

Коначно решење о додели субвенције, а на основу ранг листе коју је утврдила Комисија, доноси Општинско веће општине Варварин, након чега се закључује уговор о додели субвенције.

 

VII ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Уговор о додели субвенције корисник закључује са председником Општине након извршене провере документације неопходне за закључивање уговора.

Приликом закључивања уговора корисник субвенције је дужан да најкасније до 10.12.2018. године достави:

 • две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са 2 жиранта и меничним овлашћењима.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).

 • решење о регистрацији код АПР-а,
 • број текућег рачуна и пословне банке код које се води,
 • фотокопију картона депоновних потписа код пословне банке,
 • фотокопију ПИБ-а код пореске управе и
 • фотокопију матичног броја статистике.

Након закључења уговора о додели субвенција средства ће бити пренета на рачун привредног субјекта – апликанта најкасније до 15.12.2018.године.

 

VIII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

 

            Корисник субвенције дужан је да:

 • обавља делатност за коју му је одобрена субвенција у складу са поднетом пријавом са бизнис планом,
 • омогући праћење реализације и достави доказе о утрошку средстава Комисији и овлашћеној агенцији,
 • обавести Комисију о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава, увећан за законску затезну камату.

 

Овај Јавни позив објављен је на званичној интернет страници Општине Варварин www.varvarin.org.rs, огласним таблама Општине Варварин, месних заједница, и у средствима јавног информисања дана 12.10.2018. године.