online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавни позив за коришћења права на повлашћну карту за паркирање -ИПК налепницу

Опис:

Категорија:
Јавни позив

На основу члана 5. Правилника о утврђивању услова за обезбеђивање коришћење паркинг простора намењеног особа са  инвалидитетом и коришћење права на повлашћену карту за паркирање-ИПК налепницу, Комисија за утврђивање испуњености услова  за коришћење паркинг места за  особе са инвалидитетом расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА

КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕНУ КАРТУ ЗА ПАРКИРАЊЕ – ИПК НАЛЕПНИЦУ

 

I   ИПК налепницу –знак за означавање возила инвалидног лица,ради коришћења посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима могу добити следеће категорије особа са инвалидитетом:

  1. Војни инвалиди који су по основу признатог својства војног инвалида I група са 100% војног инвалидитета-трајно, остварили право на путничко моторно возило односно право на исплату новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа у Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном запремином,по одредбама Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породицама палих борца („Сл.лист СРЈ“,број 24/94,29/98 и 25/00 , „Службени гласник РС“, број 101/05 и 111/09 – др. закон), а у вези са Правилником о оштећењима организма по основу којих војни инвалиди имају право на путничко моторно возило и врсти моторног возила („Службени лист СРЈ, број 37/98) и у складу са Закључком Владе број:401-1181/2011 од 24.фебруара 2011. године.

Доказ: Коначно решење о признатом праву на путничко моторно возило,односно коначно решење о признатом праву на  исплату новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа  Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном запремином. 

  1. Цивилни инвалиди рата I група са 100% инвалидитета-трајно, којима је својство инвалида признато коначним решењем надлежног органа по одредбама Закона о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“,број 52/96) и по основу једног од оштећења организма из тачке 115 б, 116 б, 120 в, 121 б, 102,124, 200 г, 206, 208 г, 209 г или 157 Листе процената војног инвалидитета (Службени лист СРЈ, број 37/98).

Доказ: Коначно решење о признатом својству цивилног инвалида рата I групе са 100% инвалидитета-трајно, применом једне од набројаних тачака Листе процената војног инвалидитета под тачком 2. овог члана Правилника.

  1. Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV групе који су коначним решењем надлежног органа по основу признатог инвалидитета I (100%), II (100%), III (90%) или IV групе (80%) остварили право на ортопедски додатак по основу оштећења доњих екстремитета применом одредаба Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, односно Закона о правима цивилних инвалида рата а у вези са Правилником о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак и разврставању оштећења у степене („Службени лист СРЈ“, број 37/98).

Доказ: Коначно решење о признатом праву на ортопедски додатак.

  1. Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата којима је својство инвалида признато коначним решењем надлежног органа по основу губитка вида на оба ока -100%, односно смањења обостраног вида -90% применом одредаба Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, односно Закона о правима цивилних инвалида рата а у вези са Листом процената војног инвалидитета.

Доказ: Коначно решење о признатом својству инвалида по основу обостраног  губитка / смањења вида.

Право на добијање ИПК налепнице-знака за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом осим горе наведених особа имају и особе на основу:

  • трајног оштећења доњих екстремитета најмање 80%,
  • обољења бубрега који захтева трајну хемодијализу,
  • губитка вида на оба ока – 100%, односно смањења обостраног вида – 90%,
  • вишеструких сметњи у развоју и аутизма.

Доказ: Решење комисије органа вештачења републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о степену телесног функционалног оштећења доњих екстремитета, смањењу вида на оба ока, односно дијагнозом обољења бубрега које захтева трајну хемодијализу или о вишеструким сметњама у и о аутизму, а за децу одговарајућа медицинска документација или мишљења Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету или ученику.

 II  Лице које жели да оствари право на добијање ИПК налепнице-знака за означавања возила инвалидног лица мора поднети Комисији за утврђивање испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом општине Варварин ,захтев за издавање ИПК налепнице-знака за означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом . Уз захтев  неопходно је приложити фотокопије следећих доказа и документације, под условом да имају пребивалиште на територији општине Варварин (доказ: лична карта-фотокопија, односно пријава пребивалишта за малолетно дете) :

-потврду о телесном оштећењу и другу медицинску документацију,

– саобраћајну дозволу која се води на особу са инвалидитетом или уговор о лизингу,

– возачку дозволу, уколико је лице са инвалидитетом возач.

Уколико је  власник возила  родитељ, старатељ или хранитељ лица које остварује право потребно је доставити фотокопије следећих доказа:

-потврда о телесномоштећењу и другу медицинску документацију,

– саобраћајна дозвола или  уговор о лизингу,

-личне карте родитеља, старатеља или хранитеља и решење Центра за социјални рад о стављању подстаратељство односно решење о хранитељству,

-извод из матичне књиге рођених власника возила као доказ о степену сродства за лице које остварује право.

Уколико је власник возила брачни друг лица које остварује право потребно поред горена веденог поднети и фокопије следећих доказа:

-извод из матичне књиге венчаних,а за ванбрачног партнера-изјава 2 сведока оверена у суду или у општини.

Лице које оствари право на добијање налепнице – знака за означавање возила дужно је да достави једну фотографију формата 30×35 цм.

 

III Право на коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима, остварује се по захтеву странке који се предаје непосредно  Комисији за утврђивање испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом преко писарнице услужног центра ОУ Варварин, са потребним доказима у оригиналу на увид а фотокопије се задржавају или шаље поштом са овереним фотокопијама доказа са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИПК НАЛЕПНИЦЕ“ ,Општинска управа Варварин, Трг Мирка Томића бр.5 , 37260 Варварин. За све ближе  информације можете се обратити контакт особи Владици Филиповићу на број 064/8720-678 или 037/787-171.

О праву се одлучује најкасније у року од петнаест дана од предаје захтева или од дана пријема захтева који се шаље поштом.

 

Комисија за утврђивање испуњености услова за коришћење паркинг места за  особе са инвалидитетом води евиденцију о донетим одлукама.

Уколико нису испуњени услови за остваривање права на коришћење паркинг места за инвалиде Комисија обавештава о томе подносица захтева писаним путем.

Против одлуке Комисије може се изјавити жалба Општинском већу, у року од 15 дана од дана достављања одлуке.

 

На основу одлуке Комисије за утврђивање испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом, Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Варварин доноси решење о признавању права и спроводи поступак  код Удружења паркиралишта Србије ради издавања стандаризованих паркинг карта у форми налепнице, за текућу календарску годину.

      Јавни позив је отворен до 31.03.2016. године.