Јавни позив за набавку угља

Опис:

Категорија:
Јавни позив

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

1.Предмет набавке је добро-Угаљ за потребе ОУ Варварин.

 

2.Предмет набавке чини следеће добро-Угаљ: 

Ред.

Бр.

 

Предмет

 

Количина

1 2
1.  

Сушени Лигнит (комад,коцка)

 

56 t

 

 

Угаљ

– Сушени Лигнит (комад,коцка), калоријска моћ – од 17.400 КЈ/кг, пепео до 10%,  влага до 22.50%.

Угаљ мора бити квалитетан, по свим професионалним стандардима за ту врсту добара (гаранција), при чему се подразумева да је у укупну цену по понуди укључен и превоз, а и манипулативни трошкови.

-Уколико је обавезна накнада за заштиту и унапређење животне средине у цену ће се укључити и тај износ

Испорука ће се извршити сукцесивно према потребама наручиоца

-Рок испоруке је 5 дана од дана издавања захтева од стране наручиоца, при чему је то за наручиоца од изузетног значаја због грејне сезоне.Благовремено обавестити наручиоца о тачном термину испоруке због присуства овлашћеног лица и законите примопредаје испоруке угља.

 

Доказ:Извештај о испитивању угља не старији од 6 месеци у моменту подношења понуде.

 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је: 45 дана од дана достављања фактуре/рачуна.  Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Плаћање се врши преносом средстава на рачун понуђача код пословне банке.

 

Захтев у погледу рока (испоруке добара)

Рок испоруке добра које је предмет набавке, не може бити дужи  од  5   дана од  достављања захтева за испоруку.

 

Место испорукена адресу наручиоца:

Марина Мариновића 34, 37260 Варварин Општинска управа Општине Варварин

 

 Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 

Достављање понуда:

Рок за подношење понуде је 12.01.2021.године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.

Попуњени образац Понуде из прилога се шаље поштом на адресу Наручиоца:Општина Варварин Општинска управа, ул.Марина Мариновића 34 37260 Варварин са назнаком ,, ПОНУДА – у поступку набавке угља за потребе ОУ Варварин“ -НЕ ОТВАРАТИ, електронском поштом на е-маил адресу: nabavkevarvarin@gmail.com или се предаје непосредно на писарници Наручиоца, до горе назначеног рока;

 

 Критеријум за доделу уговора је :,,економски најповољнија понуда“, а која се одређује на основу цене.

Након избора најповољнијег понуђача закључује се уговор о набавци добара.

 

 

Образац понуде