online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавни позив за подношење понуда за изградњу фонтане

Опис:

Категорија:
Јавне набавке
  1. НАЗИВ,АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА :

Општинска управа општина Варварин Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

Email : nabavkevarvarin@gmail.com

 

Наручилац  Општинска управа општине Варварин Марина Мариновића 34,  позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

 

  1. ВРСТА НАРУЧИОЦА: јединица локалне самоуправе
  2. ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности набавка радова–ради закључења уговора

Јавни позив за предметну јавну набавку мале вредности је објављен на Порталу јавних набавки. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15.„)  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

  1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка радова Изградња фонтане са поплочавањем и уређењем платоа на кп.бр.221 КО Варварин Варош,назив и ознака из општег речника набавке: грађевински радови – 45000000

 

 5.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :

Конкурсна документација се може преузети радним данима од 7 -15 часова, на адреси: Општинска управа општине Варварин Марина Мариновића 34,37260 Варварин.

Конкурсна документација може бити достављена и поштом, телефаксом или електронском поштом.

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 

  1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама  и додатне услове које је наручилац одредио конкурсном документацијом. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

 

  1. Рок и начин подношења понуде

Рок за подношење понуда је 28.06.2017.год. до 12 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 12,00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 12,00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општинска управа општина Варварин Марина Мариновића 34 37260 Варварин, са назнаком „ПОНУДА ЗА Ј.Н. Изградња фонтане са поплочавањем и уређењем платоа на кп.бр.221 КО Варварин Варош,– НЕ ОТВАРАЈ „, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

 

      8.Време и место отварања понуда

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 28.06.2017.год. у 13 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општинсе управе општине Варварин. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

 

  1. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора