Јавни позив за попуњавање извршилачког радног места

Опис:

Категорија:
Јавни позив

На основу члана 4. став 7., и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), а уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, по Закључку 51 број 112-11090/2020 од 25.12.2020. године, Општинска управа општине Варварин, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I Орган – организациони облик у коме се радно место попуњава:

Општина Варварин – Општинска управа – Одељење за локално-економски развој, привреду, јавне набавке и урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Варварин, Марина Мариновића 38.

 

II Радно место које се попуњава:

Радно место под бројем 14. Послови јавних набавки у Одељењу за локално-економски развој, привреду, јавне набавке и урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове.

Опис послова:

Обавља послове јавних набавки радова, добара и услуга за потребе органа Општине Варварин; учествује у припреми плана јавних набавки, израђује нацрт плана јавних набавки за Општинску управу, и његовом усаглашавању са финансијским планом односно одобреним расположивим апропријацијама; спроводи поступак јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама, Законом о буџету и Правилником о јавним набавкама мале вредности и другим прописима који се односе на ову област, и то: припрема одлуке о покретању поступка јавних набавки; врши проверу и испитивање тржишта за предметну јавну набавку; предлаже критеријуме за избор најповољније понуде; припрема и израђује конкурсну документацију; припрема јавни позив за прикупљање понуда; доставља обавештења о додели уговора о јавним набавкама свим понуђачима; доставља буџетском кориснику примерак одлуке о покретању поступка; обавља и друге послове који по природи и карактеру спадају у област јавних набавки; учествује у раду Комисије за јавне набавке, координира рад чланова комисије и обавља административно стручне послове за потребе комисије; сачињава извештај и другу документацију везану за одређену јавну набавку; припрема нацрте коначних уговора о јавним набавкама и копију потписаног  уговора доставља буџетском кориснику; врши објављивање аката на порталу јавних набавки, стара се о јавном оглашавању, доставља потенцијалним понуђачима оглас, односно захтев за достављање понуда у случају јавних набавки мале вредности; даје потребна обавештења понуђачима у смислу израде и достављања понуде; прикупља понуде за спровођење поступка јавне набавке мале вредности, спроводи поступак јавних набавки мале вредности путем наруџбеница; води евиденцију јавних набавки, потписану документацију доставља финансијској служби корисника буџета на ликвидирање и књижење; доставља прописане извештаје Управи за јавне набавке; припрема извештаје о спроведеним поступцима, даје одговоре, информације и извештаје о раду; прима, евидентира и чува тендерску документацију и прикупљене понуде, као и другу документацију која прати поступак јавних набавки; води евиденције о јавним набавкама; прати реализацију јавне набавке; стара се о спровођењу плана јавних набавки и обавештава наручиоца о свим важним питањима  у вези са покретањем  и спровођењем поступка јавних набавки; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе.

За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику Општинске управе.

Звање: Млађи саветник

Стручна спрема: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука – област правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Посебна знања/испити: Положен државни стручни испит; положен стручни испит за службника за јавне набавке *.

НАПОМЕНA:

* Кандидати без положеног државног стручног испита, односно стручног испита за службеника за јавне набавке примају се на рад под условом да испит положе до истека 1 (једне) године од дана пријема на рад.

Радно искуство: Завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. став 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, и стечена вештина да се знања примене**

НАПОМЕНA:

** Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Број службеника: 1

 

III Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

  1. Зaкoн o јавним набавкама,
  2. Подзаконска акта донета на основу Закона о јавним набавкама (Уредбе и Правилници),
  3. Провера познавања рада на рачунару (MS Office).

 

Провере ће се вршити у усменом разговору са кандидатима и практичним радом на рачунару.

 

IV Место рада: Варварин.

 

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.

Рок почиње да тече од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

 

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Дејан Бркић, службеник за управљање људским ресурсима у Општинској управи општине Варварин, контакт телефон 037/787171 односно 064/8720941 у времену од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

VII Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС“, или лично у Општинском услужном центру Општинске управе општине Варварин, Варварин, Марина Мариновића 34, у времену од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

VIII Услови за рад на радном месту:

Кандидат мора да буде пунолетни држављанин Републике Србије, којем раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, и да испуњава услове у погледу стручне спреме, радног искуства, додатних знања и посебних услова утврђених Правилником о организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин.

 

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

  • Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
  • Изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
  • Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
  • Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
  • Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  • Оригинал потврде да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, издату након дана објављивања конкурса. Потврду издаје надлежна Полицијска управа Министарства унутрашњих послова Републике Србије према месту рођења.
  • Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник, односно службеник у органима аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврда да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Општине Варварин на истој адреси као и овај конкурс.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз друге напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са свим кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у усменом разговору који ће се обавити  у просторијама Општинске управе општине Варварин, Марина Мариновића 38, у Варварину. О времену одржавања разговора кандидати ће накнадно бити обавештени на контакте (бројеве телефона и/или мејл адресе) које наведу у својим пријавама.

 

НАПОМЕНЕ:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Варварин.

Овај оглас објављује се на web страници http://varvarin.org.rs/ у делу КОНКУРСИ, на огласној табли Општинске управе општине Варварин, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије у дневном листу „Данас“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације Општине Варварин на којој је објављен оглас.

 

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време

Изјава