ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Опис:

Категорија:
Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ

 ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

РАДИ  ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН У 2021.ГОДИНИ

          Намена и износ опредељених средстава за конкурс

Одлуком о буџету општине Варварин за 2021.годину на разделу 2, програм 2101 – политички систем локалне самоуправе, ПА – 0002 – функционисање извршних органа, функционална класификација 111, економска класификација – 423, опредељена су средства у укупном износу од 1.200.000,00 динара за суфинансирање пројекта – производња медијског садржаја, којим се остварује јавни интерес у области  јавног информисања на територији општине Варварин у 2021. години.

Минимални износ по одобреном пројекту је 100.000,00 динара, а максимални износ који се одобрава по пројекту је 900.000,00 динара.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана на територији општине Варварин; заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

II         Право учешћа на конкурсу имају :

 • издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
 • правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа на конкурсу имају издавачи медија, односно правна лица, односно предузетници који се баве производњом медијских садржаја који приложе доказ о постојању техничко кадровског капацитета за реализацију овог пројекта на територији општине Варварин.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода као и издавачи медија који није уписан у Регистар медија.

Учесници конкурса који су добили средства, извештај о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, у форми наративног и финансијског извештаја, а у складу са законом и закљученим уговором.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

III        Услови за учешће на конкурсу:

 • На конкурсу се може конкурисати само с једним пројектом. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може се на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
 • Пројекат у овом смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Варварин.
 • Да су медијски прилози видљиви и доступни грађанима Варварина.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу од највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

IV        Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурсу су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

 1. Значај пројекта са становишта:

 

 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

 1. Утицај и изводљивост са становишта:

 

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

 1. Капацитети са становишта:

 

 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

(1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

(2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

Подносиоци предлога пројекта дужни су да уз пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката  из области јавног информисања приложе следећ удокументацију:

 • решење о регистрациjи издавача медија ( у Регистар медија );
 • доказ о регистрацији правног лица или предузетника који се бави производњом медијских садржаја;
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Републичке радиодифузне агенције;
 • спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од општине Варварин;

Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима и у супротном се неће узети у разматрање.

Образац 1 (у 4 примерка)

Образац 2 (у 4 примерка)

VI        Пријава на конкурс са пратећом документацијом подноси се у затвореној коверти на адресу: Општина Варварин, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ са  ознаком: пуног  имена  и адресе пошиљаоца и назнаком :за Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2021. години, или предајом  лично у пријемној канцеларији општине Варварин –  на писарници Општинске управе општине Варварин .

Додатне информације могу се добити радним данима на телефон 037/787-171, локал 120.

Јавни позив и потребни обрасци биће објављени у новинама „Победа“ а могу се преузети и на интернет страници општине Варварин www.varvarin.org.rs

Рок за подношење пријава и пројеката је 15 дана од дана објављивања јавног позива односно од 05.03.2021. године до 22.03.2021. године (до 13 часова).

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Конкурсни материјал се не враћа.

VII      Поступак за избор медија спроводи стручна комисија од 3 или 5 чланова, у зависности од броја приспелих пријава.

Чланове стручне комисије за спровођење конкурса именује председник Општине из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Општина Варварин обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисија, за сваки конкурс посебно.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса.

Општина Варварин овим јавним позивом обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у стручној комисији да доставе предлог за чланове стручне комисије.

Рок за достављање предлога за чланове стручне комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс, односно од 05.03. – 22.03.2021. године.

 

VIII    Решење о расподели средстава доноси Општинско веће општине Варварин на предлог стручне Комисије у року од 30 дана од дана закључења Конкурса.

Решење се објављује на интернет стрници општине Варварин и доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.

На основу решења о расподели средстава, председник Општине закључује уговор са корисницима средстава који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

Образац 1 и Образац 2

Јавни позив

Решење о именовању стручне комисије

Решење о расподели средстава