online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавни позив за суфинансирање у спорту

Опис:

Категорија:
Јавни позив

На основу члана 138. Закона о спорту („Сл гласник Републике Србије“, број  10/16),  Правилника о одобравању и финансирању програма, којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у  општини Варварин,, члана 58. Статута општине Варварин („Службени лист бр. 9/08,12/08, 2/09,3/09,7/12,12/13) и Одлуке о буџету општине Варварин за 2017. годину („Сл.лист општине Варварин“ бр. 24/2016 од 23.12.2016.године),  председник општине, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБE И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ВАРВАРИН ЗА 2017. ГОДИНу

 

 

I  – ОБЛАСТ И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Општина Варварин ће суфинансирати годишње програме и пројекте којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини Варварин за 2017. годину, који се односе на:

1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;

3) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;

4) обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;

5) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима;

6) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

7) делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе;

8) делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;

9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

10) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;

11) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);

12) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;

13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;

14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;

15) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;

16) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.

 

 

Укупан износ средстава намењених суфинансирању програма и пројекта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини Варварин за 2017. годину, одређен је Одлуком о буџету општине Варварин за 2017. годину («Сл. лист општине Варварин», бр.24/2016 од 23.12.2016.године),  у разделу 4 Општинска управа,  глава 4.01 Општинска управа, Програм 1301 програм 14 – Развој спорта и омладине Функц.кл. 130      Услуге рекреације и спорта, позиција 82, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама.

Укупна расположива средства за реализацију програма и пројеката по овом јавном позиву износе  11.000.000,00 динара.

Спортски савез општине Варварин је једини овлашћени предлагач годишњег програма за спортске организације које су његови чланови.

Спортки савез општине Варварин је предлагач годишњег програма Спортског савеза и његових чланова,стим што за сваког члана посебно подноси његов годишљи програм.

Носиоци програма су спортска удружења (организације) на територији општине Варварин.

Организације у области спорта могу да подносе програме самостално или удружене са другим организацијама.

 

II  – КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ  НОСИЛАЦ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном позиву могу да учествују  сва спортска удружења, спортски савези и организације које доприносе развоју спорта (појединачно), које испуњавају критеријуме предвиђене Правилником о одобравању и финансирању програма, којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у  општини Варварин и Правилником о категоризацији спортских организација са седиштем на територији општине Варварин:

 • да буде регистрован у складу са Законом;
 • да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
 • да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;
 • да има седиште на територији општине Варварин, ако Законом или овим правилником није другачије утврђено;
 • да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 • да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
 • да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 • да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • да располаже капацитетима за реализацију програма;
 • да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

Носилац програма не може да:

1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

2) има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

3) буде последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу

 

III – РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:

Средства се додељују за програме / пројекте који ће се реализовати у текућој буџетској години..

IV ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

Предлагач или носилац програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију

 1. Образац пријаве програма / пројекта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини Варварин за 2017. годину
 2. Попуњен образац наративног буџета програма / пројекта
 3. Попуњен табеларни преглед буџета пројекта,
 4. Фотокопија оснивачког акта (Одлуке о оснивању, уговора или Статута)
 5. Изјаву о партнерству у реализацији програмских / пројектних активности са другим савезима, удружењима

 

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА ПОЗИВ

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и потребна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За јавни позив – не отварати“ пошти или писарници општине Варварин на адресу Општинска управа општине Варварин – Комисији за избор програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини Варварин за 2017. годину, ул. Марина Мариновића бр.34, 37260 Варварин.

  

VI– ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СЕ МОЖЕ ОДОБРИТИ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета општине Варварин предвиђених за финансирање програма из области спорта (највише 2.200.000,00 динара).

 

VII – РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 1. Рок за подношење пријаве и предлога програма / пројекта на овај јавни позив је 7 дана од дана објављивање јавног позива на сајту општине Варварин www.varvarin.org.rs
 2. Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарници општине, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

 1. Листа вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката, коју утврђује комисија у складу са критеријумима из Правилника о одобравању и финансирању програма, којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Варварин и Правилником о категоризацији спортских организација са седиштем на територији општине Варварин, биће објављена на званичној интернет страници општине Варварин,  у року од 2 дана од дана истека рока за подношење пријава.
 2. Одлука о избору програма / пројеката којима се из буџета општине Варварин, додељују средства, биће објављена у року од 2 дана од дана утврђивања листе вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката.

 

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Варварин

www.varvarin.org.rs

За додатне информације можете се обратити на број телефона 037/787-171 , или путем електронске поште на адресу opstina@varvarin.org.rs

 

Образац пријаве програма

Наративни буџет

Табеларни преглед буџета

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА