online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавни увид плана детаљне регулације за КП 11170/2 КО Обреж

Опис:

Категорија:
Огласи

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 50. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ (“СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР.72/2009, 81/2009 – ИСПРАВКА, 64/2010 – ОДЛУКА УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- ОДЛУКА УС, 50/2013 – ОДЛУКА УС, 98/2013- ОДЛУКА УС, 132/2014, 145/2014 И 83/2018), ОРГАНИЗУЈЕ

 

ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 11170/2 КО ОБРЕЖ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ОБРЕЖ

 

ЈАВНИ УВИД ЈЕ ОРГАНИЗОВАН У ПЕРИОДУ ОД 28.11.2018. ДО 28.12.2018.ГОДИНЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ПЕРИОДУ ОД 7-15 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 16

СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА МОГУ СТАВИТИ ПРИМЕДБЕ И ДАТИ СУГЕСТИЈЕ И ПРЕДЛОГЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ НА ПРИЈЕМНОМ ШАЛТЕРУ БР.1 У  УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

Нацрт плана детаљне регулације за КО 11170/2 КО Обреж