Канцеларијски материјал

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

На основу члана 27.став 1.тачка 1.Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“,број 91/2019), Одлуке о покретању поступка набавке број 404-19/2021 од 11.02.2021.године и члана 10.Правилника о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује број 404-92/2020- II од 14.09.2020.године,

Дана 11.02.2021.године упућује се и објављује

 

 

 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

1.Предмет набавке су добра – канцеларијски материјал за потребе ОУ Варварин.

 

 1.     СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА-КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Назив добра     Јед цена Укупна Произвођач
Архивска кутија ком. 100      
Бушач аката 40л ком. 5      
Гумица фактис већа ком. 5      
Датумар Д4 ком. 2      
Фасцикла ПВЦ 11 рупа 50 микрона ком. 500      
Дневник благајне А4 НЦР ком. 2      
Коцка папира 9*9*5 (самолепљиви) ком. 10      
Индиго инкас 1/100 кутија 5      
Интерна доставна књига А4 тврди повез 200л ком. 10      
Каро папир А4 1/250 рис. 5      
Картонска фасцикла А4 бела ком. 500      
Књига евиденције службених путовања А4 80л ком. 2      
Књига евиденције о одложеним уписима А4 200л ком. 5      
Књига евиденције о издатим изводима А4 200л ком. 10      
Уписник за оверавање потписа, преписа и рукописа, В4 100л ком. 10      
Књига издатих рачуна А4, тврди повез, 100л ком. 2      
Књига примљених рачуна А4, тврди повез, 100л ком. 2      
Књига примљене поште на личност А4, тврди повез, 100л ком. 3      
Коверта американ Б6 са силиконском траком ком. 500      
Коверта мала Б6, плава ком. 1000      
Коверта средња Б5, роза ком. 1000      
Коверта велика АД 1000 натрон ком. 2000      
Коверта С7 (ЗУП/лично) ком. 4000      
Коверта С8 (ЗУП) ком. 3000      
Коректор лак са четкицом ком. 10      
Мастило за матичаре оловно 50 мл ком. 5      
Маркер Центропен или еквивалентни ком. 20      
Маркер Лајнер Центропен или еквивалентни ком. 20      
Маркер текст наглашивач ком. 20      
Муфлон самолепљиви А4 ком. 500      
Овлаживач са сунђером ком. 5      
Налог за пренос 1+1 са меморандумом 100л блок. 100      
Налог магацину да изда А5, НЦР, 100л ком. 10      
Обична оловка ХБ ком. 10      
Охо лепак 40 грама ком. 5      
Омоти са белим рубом А3, преклоп ком. 3000      
Омоти са жутим рубом А3, преклоп ком. 2000      
Омоти са црвеним рубом А3, преклоп ком. 2000      
Папир за штампач бланко 240*12 1+1 ком. 5      
Папир подсетник 7*7/60 самолепљиви ком. 10      
Паус папир А4, 90гр ком. 100      
Печатно јастуче 15*10 ком. 5      
Печатно мастило Хорсе ком. 5      
Попис аката А3, преклоп ком. 1000      
Путни налог за путничко возило А4, НЦР, 100л ком. 10      
Расхефтивач ком. 10      
Референтска свеска А4, тврди повез, 100л ком. 10      
Регистратор А4, нормал, нерепарирани ком. 195      
Свеска А4, 80 листа, тврди повез ком. 5      
Селотејп 15*33 ком. 40      
Селотејп 50*66, прозиран ком. 5      
Скраћени деловодник А4, врди повез, 100л ком. 10      
Спајалице Делта или еквивалентни ком. 20      
Сталак за селотејп 15*33 ком. 5      
Сталак за спајалице магнетни ком. 5      
Техничка оловка 0,5, ротринг или еквивалентна ком. 10      
Факс ролна 30м ком. 10      
Фасцикла са механизмом ПВЦ ком. 100      
Фасцикла са повезом А4, тврде корице ком. 50      
Фотокопир папир А4/500, 80гр рис. 600      
Фотокопир папир А3/500, 80гр рис. 5      
Хемијска оловка са промењивом мином ком. 100      
Хефт муниција 24/6, Делта или еквивалентна ком. 100      
Хефталица већа, Делта или еквивалентна ком. 10      
Чаша за оловке мрежа ком. 5      
Тонер HP MFP 135a ком. 10      
Тонер HP 1102 ком. 20      
Тонер HP 1320 ком. 5      
Тонер HP 1606 ком. 5      
Тонер HP 1132 ком. 10      
Тонер HP  M28a ком. 20      
Тонер HP  MF125 ком. 10      
Тонер HP  M26a ком. 10      
Тонер Канон Супер ФК10 ком. 5      
Тонер Канон ЛПБ 6030 ком. 5      
Тонер Коника минолта биз хуб 226 ком. 5      
Тонер Коника минолта биз хуб 185 ком. 5      
Тонер LEXMARKE x203n ком. 2      
Тонер SAMSUNG clp 325 (комплет тонера – боја) ком. 1      
Тонер SAMSUNG SCX4623f ком. 3      
Тонер Лексмарк МS317DN ком. 3      
Тонер Лексмарк ДФХ 9000 ком. 5      
Тонер Киоцера ТК 1110 ком. 2      
Тонер EPSON LQ 350 ком. 2      

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:

 

 
ПДВ_____________________________ %:  
УКУПНО СА ПДВ-ом  

 

 

 

 1.   Достављање понуда:

Рок за подношење понуде је 17.02.2021.године до 12:00 часова, без обзира на начин достављања.

Попуњени образац Понуде из прилога се шаље поштом на адресу Наручиоца: Општина Варварин Општинска управа, ул.Марина Мариновића 34 37260 Варварин са назнаком ,,ПОНУДА-у поступку набавке канцеларијског материјала“-НЕ ОТВАРАТИ, или електронском поштом на е-маил адресу: nabavkevarvarin@gmail.com или се предаје непосредно у писарници Наручиоца, до горе назначеног рока;

 

 1. Критеријум за доделу уговора је :,,економски најповољнија понуда“, а која се одређује на основу цене.

 

 1.    Након избора најповољнијег понуђача закључује се уговор о набавци добара.

 

 

НАПОМЕНЕ:

Количине у спецификацији  дате су на основу процене потреба Наручиоца.

Понуђена добра морају бити стандардног квалитета, да буду подобна за употребу и намену за коју су произведена.За сва добра за која је наведена марка, понуђач може понудити добро које је „одговарајуће“.

Понуђачи су у обавези да наведу у напомени произвођача конкретног канцеларијског материјала.

Понуђени тонери морају бити нови и оригинални производи, произведени од произвођача опреме, испоручени у оригиналним фабричким паковањима (са холограмом, заштитном налепницом и сл.).Тонери не смеју бити рециклирани!

Испоручилац се обавезује да испоручује предметна добра свакодневно, а најдуже у року од 24 сата од пријема наруџбенице.

Место испоруке је F-co купац на адреси Марина Мариновића 34.

 

    Начин и услови плаћања и друге околности

 1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
 • Рок плаћања је 45 дана од дана издавања фактуре.
 • Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
 • Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
 1. Захтев у погледу квантитета и квалитета
 • Испоручена добра морају бити у складу са захтеваним техничким карактеристикама и спецификацијама, квалитативно и квантитативно
 1. Захтев у погледу рока испоруке добара

Испоручилац се обавезује да испоручује предметна добра свакодневно, а најдуже у  року од 24 сата од пријема наруџбенице.

Рок и место испоруке – на адреси наручиоца: Општинска управа општине Варварин, ул.Марина Мариновића 34

 1. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

 

Јавни позив