КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ 2020

Опис:

Категорија:
Јавни позив

Р Е Ш Е Њ Е

О  УТВРЂИВАЊУ  КРИТЕРИЈУМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА МЕРА

 ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

 И  ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја утврђују се намене и начин коришћења средстава у циљу  унапређењa пољопривредне производње и прераде на подручју општине Варварин, као и унапређење локалне економије у руралном амбијенту која у ширем смислу има утицај на промену економске слике на територији општине Варварин.

У току 2020. године планира се финансирање програма, пројеката и активности које су у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  и Стратегијом одрживог развоја општине Варварин.

Средства  за  реализацију овог  Програма  у износу од  20.000.000 динара обезбеђена   су у буџету општине Варварин за 2020. годину.

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и рурарног развоја реализоваће се кроз:

Програм    1.  Набавка квалитетног воћног садног материјала

Програм    2.  Набавка нове специјализоване механизације и опреме

Програм    3.  Набавка квалитетних приплодних грла: говеда, оваца и коза

Програм  4. Подстицајe за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју 

Програм    5.  Субвенционисање дела  трошкова осигурања усева 

 

 

II НОСИОЦИ ПРОГРАМА, КРИТЕРИЈУМИ, ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС, ИЗНОС ПОДСТИЦАЈА И ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА

 

 Програм 1.    Набавка квалитетног воћног садног материјала

 

  Набавка здравствено исправног,квалитетног (стандардизованок и сертификованог) воћног и лозног садног материјала.

 

Право на коришћење подстицајних средстава имаће физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на територији општине Варварин са активним статусом у 2020. години.

 

Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који   испуњавају следеће услове: 

Општи критеријуми:

 • Да су носиоци регистрованог и активног пољопривредног газдинства на територији општине Варварин (активан статус за 2020. годину у складу са ,,Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства„ ,,Сл. гласник РС,, бр. 17/13, 102/15 и 6/16, 46/17, 44/18, 102/18, 6/19).
 • Да је извршена је набавка садница у периоду од 01.11.2019. године до подношења захтева, а најкасније до 31.10.2020. односно до затварања конкурса.
 • Да су купљене саднице висококвалитетне и сертификоване
 • Да немају дуговања према општини Варварин по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди.
 • Да за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
 • Да за подстицајна средства за предметну инвестицију аплицирају само једном у току трајања конкурса.

Специфични критеријуми:

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, односно у власништву члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа односно мање од 5 hа другог воћа,

– У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака, односно 0,3-100 hа другог воћа.

 

Износ подстицајних средстава је 60 % од износа инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ подстицаја по кориснику је 60.000 динара. Предвиђена средства за ову меру су у износу од 4.000.000 динара.

 

Потребна конкурсна документација:

 • попуњен конкурсни образац
 • потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава, за 2020. годину
 • извод из структуре биљне производње
 • блок рачун са спецификацијом и бројем пољопривредног газдинства и отпремница  са бројем садница који су предмет пријаве издат у периоду од 11.2019. до 31.10.2020. године
 • потврду добављача да су саднице сертификоване и висококвалитетне
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је пољопривредни произвођач извршио готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак
 • изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену од других буџетских корисника или други конкурс општине Варварин.
 • фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна подносиоца захтева.
 • уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

 

Конкурс ће бити отворен  дана 01.06.2020.год. и трајаће до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2020. год.

 

Програм 2.   Набавка нове специјализоване механизације и опреме

 

Предмет конкурса

Овим конкурсом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава за набавку  нове специјализоване механизације и опреме.

 

А. ПОДСТИЦАЈИ  ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
КОНКУРЕНТНОСТИ
Шифра мере Мера подршке / инвестиција
Мера 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Шифра инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
Сектор млеко

 

 

101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације
101.1.4. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака, уклјучујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)
101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена)
101.1.8. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
101.1.9. Машине за примарну обраду земљишта
101.1.10. Машине за допунску обраду земљишта
101.1.11. Машине за ђубрење земљишта
101.1.12. Машине за сетву
101.1.13. Машине за заштиту биља
101.1.14. Машине за убирање односно скидање усева
101.1.15. Машине за транспорт
101.1.17. Машине и опрема за наводњавање усева
Сектор месо
101.2.3. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за течни стајњак, специјализоване приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)
101.2.5. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.)
101.2.9. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
101.2.10. Машине за примарну обраду земљишта
101.2.11. Машине за допунску обраду земљишта
101.2.12. Машине за ђубрење земљишта
101.2.13. Машине за сетву
101.2.14. Машине за заштиту биља
101.2.15. Машине за убирање односно скидање усева
101.2.16. Машине за транспорт
101.2.18. Машине и опрема за наводњавање усева
 

Сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе
101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу
101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  у воћњацима и вишегодишњим засадима
101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада
101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при производњи у заштићеном простору
101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)
101.4.12. Набавка   бокс палета за транспорт и складиштење производа
101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа
101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста
101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта
101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта
101.4.21. Машине за ђубрење земљишта
101.4.22. Машине за сетву
101.4.23. Машине за садњу
101.4.24. Машине за заштиту биља
101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева
101.4.26. Машине за транспорт
101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева
Сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др) 101.5.1. Машине за примарну обраду земљишта
101.5.2. Машине за допунску обраду земљишта
101.5.3. Машине за ђубрење земљишта
101.5.4. Машине за сетву
101.5.5. Машине за садњу
101.5.6. Машине за заштиту биља
101.5.7. Машине за убирање односно скидање усева
101.5.8. Машине за транспорт
101.5.10. Машине и опрема за наводњавање усева

 

Сектор пчеларство                 101.6.2. Набавка опреме за пчеларство

 

Право на коришћење подстицајних средстава имаће физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на територији општине Варварин, са активним статусом у 2020. години.

 

Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који   испуњавају следеће услове:

 

Општи критеријуми:

 • Да су носиоци регистрованог и активног пољопривредног газдинства на територији општине Варварин (активан статус за 2020. годину у складу са ,,Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства„ ,,Сл. Гласник РС,, бр. 17/13, 102/15 и 6/16, 46/17, 44/18, 102/18, 6/19).
 • Да је извршена је куповина механизације и опреме од 01.01.2019. године до подношења захтева, а најкасније до 31.10.2020. , односно до затварања конкурса.
 • Да се предметна механизација налази на списку опреме и механизације који је саставни део овог конкурса или се ради о специфичној опреми за коју је Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Варварин (у даљем тексту Комисија) дала позитивну оцену.
 • Да немају дуговања према општини Варварин по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди.
 • Да за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
 • Да се подносилац пријаве обавезује да ће наменски користити и да неће отуђити инвестицију која је предмет пријаве у периоду од пет година.
 • Да за подстицајна средства за предметну инвестицију аплицирају само једном у току трајања конкурса и да могу остварити подстицај само за једну инвестицију исте врсте.

 

Специфични критеријуми:

 

Сектор млека

– пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ 1 – 19 млечних крава

У случају набавке нових машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава.

 

Сектор производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа

– Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, односно у власништву члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе.

 

– Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору

 

Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)

 

– Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ Пољопривредна газдинства која имају имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима.

– За инвестиције за набавку  машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха земљишта под осталим усевима.

 

Сектор пчеларства

У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају  5-500 кошница.

 

Износ подстицајних средстава

 

Износ подстицајних средстава је  50% од износа инвестиције без ПДВ-а, са тим што је максимални износ подстицаја по кориснику 50.000,00 динара. Предвиђена средства за ову меру су у износу од 11.000.000 динара.

 

Потребна конкурсна документација:

 

 • попуњен конкурсни образац,
 • потврду о активном статусу за 2020. годину у регистру пољопривредних газдинстава,
 • извод из структуре биљне или сточарске производње, у зависности од инвестиције
 • блок рачун и отпремницу са бројем пољопривредног газдинства, фотокопија гарантног листа за инвестицију која подлеже гаранцији купљеној у периоду од 01.02019. до 31.10.2020.године

 

 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је пољопривредни произвођач извршио готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак
 • фотокопија гарантног листа за инвестицију која подлеже гаранцији купљеној у периоду од 01.01.2019. до 31.10.2020.
 • уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
 • фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна подносиоца захтева.
 • изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену од других буџетских корисника или други конкурс општине Варварин.

Конкурс ће бити отворен дана 01.06.2020.год.

 и трајаће до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2020. год.

 

Програм 3. НАБАВКА КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА: ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА

                                                                                                                                           

Предмет конкурса

 

Овим конкурсом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава за набавку  квалитетнох приплодних грла.

 

Право на коришћење подстицајних средстава имаће физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на територији општине Варварин, са активним статусом у 2020. години  и за подпрограмске области потребно је да испуњавају и додатне услове.

 

3.1.  Набавка квалитетног женског приплодног материјала у за регистрована пољопривредна газдинства која  располажу објектима који одговарају минималним техничким стандардима предвиђеним за ову врсту животиња.

3.2.  Набавка квалитетног приплодног материјала у овчарству и козарству, за регистрована пољопривредна газдинства која  располажу са објектом који одговара минималним техничким стандардима предвиђеним за ову врсту животиња.

3.3. Набавка квалитетног приплодног материјала у свињарству, за регистрована пољопривредна газдинства која располажу објектима који одговарају минималним техничким стандардима предвиђеним за ову врсту животиња.

 

Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који   испуњавају следеће услове:

 

Општи критеријуми 

 • Да су носиоци регистрованог и активног пољопривредног газдинства на територији општине Варварин (активан статус за 2020. годину у складу са ,,Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства„ (,,Сл. Гласник РС,, бр. 17/13, 102/15 и 6/16, 46/17, 44/2018, 102/18, 6/19).
 • Да је извршена куповина грла у периоду од 01.11.2019. године до подношења захтева, а најкасније до 31.10.2020.
 • Да немају дуговања према општини Варварин по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди.
 • Да за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
 • Да је животиња која је предмет захтева обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство
 • Да за подстицајна средства за предметну инвестицију аплицирају само једном у току трајања конкурса.

 

 

Специфични критеријуми 

Сектор млека

– пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ 1 – 19 млечних крава

У случају набавке нових машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава.

За набавку квалитетних приплодних грла, прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, односно 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза.

Сектор меса

– Прихватљиви корисници су они корисници који у Регистру објеката (у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња- Службени гласник РС, 36-2017) имају регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу.

 

– У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла квалитетних приплодних крмача.

 

Износ подстицајних средстава је 50 % инвестиције без ПДВ-а, а максимално до 100.000 динара, издвојена средства су 1.000.000 динара.

  Потребна конкурсна документација:

– попуњен конкурсни образац,

– потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава,

– извод из структуре сточарске и биљне производње

– блок рачун, и отпремница издата у периоду од 01.11.2019. до 31.10.2020. године, који гласи на подносиоца пријаве

– доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је пољопривредни произвођач извршио готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак.

– уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

– изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену од других буџетских корисника или други конкурс општине Варварин.

– фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна подносиоца захтева

– оверена копија педигреа за свако набављено грло или потврда да је грло уписано у главну матичну књигу оверена од стране надлежне селекцијске службе

– оверена копија пасоша за свако набављено грло

– оверена копија билета (здравственог уверења)

 

Конкурс ће бити отворен дана 01.06.2020.год. и трајаће до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2020. год.

 

Програм 4. Стручно усавршавање пољопривредника, привредних субјеката из области и пољопривредне производње и пољопривредних   стручњака

 

Средства за реализацију овог програма одобраваће се пољопривредницима, привредним субјектима из области пољопривредне производње и прераде,  пољопривредним стручњацима, чији ће резултати допринети руралном развоју на подручју општине Варварин. Средства  опредељена  за ову намену користиће се за:

 

Финансирање и подршку организацији студијских путовања, стручних скупова, конференција,   семинара,  предавања,  стручних  радионица,  тренинга,  специјализација  и  других  активности  које  су везане за стручно и техничко унапређење сеоског становништва, пољопривредних произвођача, привредних субјеката из области пољопривредне производње и пољопривредних стручњака.

Издвојена средства за ове намене су 2.000.000 динара. 

 

Програм 5. Pегресирање  премије  осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

 

Овим конкурсом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава за регресирање премије осигурања  усева, плодова, вишегодињих засада, расадника и животиња за пољопривредне произвођаче са територије општине Варварин.

Због  великог утицаја промене климе, а ради очувања квалитета, предвидљивости и одрживости пољопривредне производње осигурање   представља неопходан начин очувања истог. Не постоји довољно ефикасна заштита од пожара, поплава, града, бујица па код пољопривредника треба развијати свест о потреби осигуравања.

Корисници подстицаја

Право на коришћење подстицајних средстава имају физичка лица – носиоци  пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на територији општине Варварин.

 

Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче  који  испуњавају следеће услове:

 • Да су пољопривредни произвођачи са пребивалиштем на територији општине Варварин.
 • Да су осигурана средства су за период од 01.11.2019. године до 31.10.2020. године.
 • Да су исплатили премију осигурања у целости.
 • Да немају дуговања према општини Варварин по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди
 • Да за подстицајна средства аплицирају само једном у току трајања конкурса.

 

Регреси за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње исплаћују се у укупном износу од 20%, односно до 50.000,00 динара за приложену полису.

 

Потребна конкурсна документација:

 • Копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду 01.11.2019. године до 31.10.2020. године, односно до завршетка трајања конкурса.
 • Потврда осигуравајућег друштва о извршеном плаћању укупне премије осигурања
 • Копија текућег рачуна пољопривредног произвођача
 • Фотокопија важеће личне карте подносиоца пријаве (за личне карте са чипом приложити очитану личну карту)

 

Износ подстицаја

Фонд финансира 20% од премије осигурања, максимално до 50.000 динара, издвојена средства су 2.000.000 динара.

 

Конкурс ће бити отворен  дана 01.06.2020. године и трајаће до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2020. године 

 

III ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 

              Подстицајна средства додељиваће се путем конкурса који ће детаљније дефинисати критеријуме за корисника подстицаја.

Конкурс ће бити објављен дана  01.06.2020. године а минимално време трајања је 30 дана. Конкурс ће трајати  до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2020. године.

Општинска управа Варварин вршиће пријем захтева у складу са конкурсним условима и критеријумима.

Комисија у поступку одобравања подстицајних средстава моћи ће да проверава све наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност приложене документације изласком на терен и да по потреби тражи доставу додатне документације.

Захтеви ће се разматрати по редоследу приспећа. За сваку инвестицију Комисија задржава право да истражи тржиште и одреди минималну и максималну цену инвестиције која ће бити примењена приликом обрачуна одобравања подстицајних средстава.

Општинско веће општине Варварин доноси одлуку о додели средстава на предлог Комисије.

Председник општине Варварин овлашћује се по одлуци Општинског већа о додели подстицајних средстава да донесе појединачна решења о исплати подстицајних средстава на рачун пољопривредних произвођача.

Ово решење објавиће се на званичној интернет страници општине Варварин www.varvarin.org.rs  и на огласној табли Општинске управе општине Варварин.

 

Захтев за доделу бесповратних подстицајних средстава
Захтев за регресирање премије осигурања
Решење о утврђивању  критеријума за реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике  и  политике руралног развоја општине Варварин за 2019. годину
Конкурс за доделу  подстицајних средстава за набавку  нове специјализоване механизације и опреме
Конкурс за доделу  подстицајних средстава за набавку  квалитетног воћног садног материјала
Конкурс за доделу  подстицајних средстава за набавку квалитетних приплодних грла: говеда, оваца и коза
Конкурс за доделу  подстицајних средстава за регресирање  премије  осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња