online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку воћног садног материјала

Опис:

Категорија:
Пољопривреда

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ЗА НАБАВКУ  КВАЛИТЕТНОГ ВОЋНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

 

 1.  Предмет конкурса

Овим конкурсом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава за набавку квалитетног (стандардизованог и сертификованог) воћног садног материјала за 2017. годину.

 

 1.  Корисници подстицаја

Право на коришћење подстицајних средстава имају физичка лица-носиоци  регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и имовином на територији општине Варварин, са активним статусом у 2017. години.

 

 1.  Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који    испуњавају следеће услове:

 

 • Носиоци су регистрованог и активног пољопривредног газдинства (активан статус у складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр. 17/13) на територији општине Варварин.
 • Извршена је набавка садница од 15.12016.. године до подношења захтева.
 • Купљене саднице су висококвалитетне и сертификоване
 • Немају дуговања према општини Варварин по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди
 • за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.

 

 

 1. Потребна документација за конкурс

Учесник на конкурсу за доделу средстава буџетског фонда подноси :

 • попуњен конкурсни образац
 • потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава,
 • блок рачун са спецификацијом и бројем пољопривредног газдинства и отпремница  са бројем садница који су предмет пријаве издат у периоду од 15.12016. до 31.10.2017. године,
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је пољопривредни произвођач извршио готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак
 • изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену од других буџетских корисника или други конкурс општине Варварин.
 • фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна подносиоца захтева
 • потврду од добављача да су саднице висококвалитетне и сертификоване,
 • уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе

 

 1.  Предаја документације

Документација се доставља преко писарнице Општинске управе општине Варварин ,

Трг Мирка Томића број 5, сваког радног дана од 7-15 часова.

Све додатне информације и објашњења могу се добити на телефон Општинске управе

037/787-171.

 

 1.  Износ подстицаја и начин плаћања

Подстицајна средства, која су наменска и бесповратна, додељују се у износу од 80% предметне инвестиције без ПДВ-а а максимално до 45.000 динара по кориснику за јабучасто, коштичаво и језграсто воће а за јагодичасто воће до 85.000 динара.

Одобрена подстицајна средства уплаћиваће се на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства .

Предвиђена средства буџетског фонда за ову намену су  до  1.500.000,00 динара.

 

 1.  Обавезе корисника подстицајних средстава
 • подизање засада на површинама одговарајућег бонитета, структуре, састава земљишта, експозиције и надморске висине  уз поштовање  препоручених  стандарда за склоп биљака  за сваку културу;
 • подизање засада на парцелама које су у власништву подносиоца пријаве или узете у закуп,
 • обављање благовремене и адекватне припреме земљишта за јесењу садњу у 201 години.

 

 1.  Поступак спровођења конкурса

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија коју формира Општинско веће општине Варварин, на основу приложене документације.

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.

Неблаговремену и некомплетну документацију Комисија неће узети у разматрање.

За сваку инвестицију Комисија задржава право да истражи тржиште и одреди минималну и максималну цену инвестиције која ће бити примењена приликом обрачуна одобравања подстицајних средстава.

Обрасци пријаве и изјаве могу се преузети у Услужном центу Општинске управе Варварин,

Трг Мирка Томића број 5, сваког радног дана од 7-15 часова.

 

Електронска форма пријаве на конкурс може да се преузме са веб сајта општине Варварин www.varavrin.org.rs.

 

Конкурс ће бити отворен  од 10.07.2017.године до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2017. године.