Конкурс за доделу стипендија за студенте 2020/2021

Опис:

Категорија:
Јавни позив

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

 

Право на студентску стипендију имају студенти који су у текућој школској години први пут уписали: другу годину студија првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), годину другог степена студија (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије) и годину трећег степена студија (докторске студије), на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, на режиму финансирања из буџета Републике Србије,

под следећим условима: 

– да је држављанин Републике Србије са пребивалиштем  на територији општине Вараврин или избегло и расељено лице са боравиштем на територији општине Варварин, најмање 5 година пре расписивања конкурса,

– да постижу резултате у студирању изражене кроз високу просечну оцену од најмање 8 на предходној години студија,

– да није корисник републичког кредита или стипендије,

– да није у радном односу.

Право на стипендију остварују студенти најдуже до навршене 26. године старости а студенти докторских студија до навршене 29.године.

Стипендија се може доделити, у складу са условима конкурса и студентима који су током школовања променили високошколску установу.

Право на стипендију се не може остварити два пута за исти степен и исту годину студија.

 

Пријаве, са кратком биографијом на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана расписивања конкурса.

Уз пријаву на конкурс студенти подносе следећу документацију.

 

  1. Потврду – уверење факултета о уписаној наредној години студија са просеком оцена из предходне године студија од најмање 8,
  2. Уверење о пребивалишту односно боравишту,
  3. Oчитану личну карту и копију текућег рачуна,
  4. Потврду – уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање –Испоставе у Варварину, да нису у радном односу.

 

Пријавe са потребном документацијом подноси се непосредно предајом преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу: Општина Варварин – Комисија за стипендирање студената, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин са назнаком ”Пријава на конкурс за доделу стипендија за студенте за 2020/2021.годину”, у року од 15 дана од дана расписивања конкурса.

Пријава за конкурс може се преузети у Општинском услужном центру односно са веб–сајта општине Варварин: www.varvarin.org.rs

Конкурс је отворен од 14.11. до 30.11.2020.године.

Конкурс се објављује на веб-сајту општине Варварин, www.varvarin.org.rs, на огласним таблама Општинске управе и доставља свим месним заједницама.

Ближе информације у вези конкурса могу се добити од Марије Ђорђевић, преседника Комисије, на телефон 037/787-171 лок.137.

 

Конкурс за доделу стипендија за студенте за школску 2020/2021

Образац пријаве на конкурс

Одлука о висини стипендије

Одлука о додели  стипендија за школску 2020/2021.годину