online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Конкурс за јавно информисање у 2017.години

Опис:

Категорија:
Јавни позив

 

На основу члана 15.,17.,18. и члана 19. , Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014), члана 18. Статута општине Варварин („Службени лист бр.9/08, 12/08, 3/09, 7/12,12/13), Одлуке о буџету општине Варварин  за 2017. годину („Службени лист општине Варварин“ бр., 24/16), Председник општине Варварин дана  04.01.2017.године расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ  ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН у 2017. ГОДИНИ

 

 

         Предмет  Јавног позива представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Варварин за 2017. годину, у укупном износу до 1.500.000,00 динара  за суфинансирање пројекта – производња медијског садржаја, којим се остварује јавни интерес у области  јавног информисања на територији општине Варварин у 2017.години.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана на територији општине Варварин; заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

 

II         Право учешћа на Конкурсу имају :

  • издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
  • правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа на конкурсу имају издавачи медија, односно правна лица, односно предузетници који се баве производњом медијских садржаја који приложе доказ о постојању техничко кадровског капацитета за реализацију овог пројекта на територији општине Варварин

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода као и издавачи медија који није уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

 

III       Услови за учешће на конкурсу:

  • На конкурсу се може конкурисати само с једним пројектом. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може се на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
  • Пројекат у овом смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Варварин.
  • Да су медијски прилози видљиви и доступни грађанима Варварина.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу од највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

 

IV       Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурсу су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

(1) у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

(2) у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

(3) у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

(1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

(2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

 

V         Подносиоци предлога пројекта дужни су да уз пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката  из области јавног информисања приложе следећу документацију

 

  • решење о регистрациjи издавача медија ( у Регистар медија );
  • доказ о регистрацији правног лица или предузетника који се бави производњом медијских садржаја;
  • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Републичке радиодифузне агенције;
  • спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од општине Варварин;

Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима и у супротном се неће узети у разматрање.

Образац 1

Образац 2

 

VI       Пријава на Конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти на адресу: Општина Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин, са  ознаком: пуног  имена  и адресе пошиљаоца и назнаку :за Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2017 години , или предајом  лично у пријемној канцеларији општине Варварин –  на писарници Општинске управе општине Варварин .

Додатне информације могу се добити радним данима на телефон 037/787-171

Јавни позив и потребни обрасци биће објављени у новинама „ Град“ а  могу се преузети и на интернет страници општине Варварин www.varvarin.org.rs

Рок за подношење пријава и пројеката је  од дана објављивања односно од 06.01.2017. до 23.01.2017. године.( до 13 часова).

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Конкурсни материјал се не враћа.

 

VII      Поступак за избор медија спроводи стручна комисија од 3 или 5 чланова, у зависности од броја приспелих пријава.

Чланове стручне комисије за спровођење конкурса именује председник општине из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Општина Варварин обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисија, за сваки конкурс посебно.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса.

Рок за достављање предлога за чланове комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

 

Општина Варварин овим јавним позивом обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у стручној комисији да доставе предлог за чланове стручне комисије.Рок за достављање предлога за чланове стручне комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс, односно до 23.01.2017.године.( до 13 часова).

 

VIII    Решење о додели средстава, која су предмет овог позива, доноси Председник општине Варварин  на предлог стручне  Комисије у року од 30 дана од дана закључења Конкурса.Одлука о расподели средстава биће објављена на интернет страници општине Варварин а биће достављена и свим учесницима Конкурса.

На основу коначног решења о додели средстава, закључује се уговор који је основ за праћење реализације пројекта.Уговором ће се ближе уредити права и обавезе уговорних страна.

Образац 1-1: Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1-2: Буџет пројекта

Образац 2: Наративни и финансијски извештај

Финансијски део извештаја

Информација