online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку приплодних грла

Опис:

Категорија:
Пољопривреда

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА,

 НАЗИМИЦА, ШИЉЕЖИЦА И КОЗА

 

 1. Предмет конкурса

Овим конкурсом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава за набавку  квалитетнох приплодних грла.

 

 1. Корисници подстицаја

Право на коришћење подстицајних средстава имају физичка лица-носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и имовином на територији општине Варварин, са активним статусом у 2017. години.

 

 1. Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који

испуњавају следеће услове:

 • Носиоци су регистрованог и активног пољопривредног газдинства (активан статус у складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр. 17/13) на територији општине Варварин.
 • Извршена је куповина грла од 11.2016. године до подношења захтева.
 • Немају дуговања према општини Варварин по другим основама, програмима субвенцијама и развојним програмима у пољопривреди.
 • За инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
 • Који се обавежу да у року од пет година неће отуђити грло које је предмет подстицаја.
 • Који поседују бар једно грло, као и објекат за смештај који задовољава критеријуме за чување грла.

 

 1.  Потребна документација за конкурс

Учесник на конкурсу за доделу средстава буџетског фонда подноси :

 • попуњен конкурсни образац,
 • потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава,
 • блок рачун и отпремницу са бројем пољопривредног газдинства
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је пољопривредни произвођач извршио готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак.
 • уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
 • изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену од других буџетских корисника или други конкурс општине Варварин.
 • фотокопија наменског пољопривредног текућег рачуна подносиоца захтева
 • извод из структуре сточарске и биљне производње
 • оверена копија педигреа за свако набављено грло или потврда да је грло уписано у главну матичну књигу оверена од стране надлежне селекцијске службе
 • оверена копија пасоша за свако набављено грло
 • оверена копија билета (здравственог уверења)
 • доказ о куповини грла (рачун или оверен купопродајни уговор)
 • полису осигурања за грло
 1. Предаја документације

Документација се доставља преко писарнице Општинске управе општине Варварин ,

Трг Мирка Томића број 5, сваког радног дана од 7-15 часова.

Све додатне информације и објашњења могу се добити на телефон Општинске управе

037-787-171.

 

 1. 6. Износ подстицаја и начин плаћања

Подстицајна средства, која су наменска и бесповратна, додељују се у износу од 50% предметне инвестиције без ПДВ-а а максимално до 150.000 динара по кориснику.

Одобрена подстицајна средства уплаћиваће се на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства а начин реализације и обавезе корисника прецизираће се уговором.

Предвиђена средства буџетског фонда за ову намену су   3.500.000,00 динара.

Конкурс ће бити отворен од 10.07.2017.године  до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2017. године.

 

ЗАХТЕВ