online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Конкурс за подстицајна средства - ОСИГУРАЊЕ

Опис:

Категорија:
Пољопривреда

К О Н К У Р С

                         ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ  ПРЕМИЈЕ  ОСИГУРАЊА УСЕВА,

ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

 

 1.  Предмет конкурса

Овим конкурсом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава за регресирање премије осигурања  усева, плодова, вишегодињих засада, расадника и животиња за пољопривредне произвођаче са територије општине Варварин у 2017. години.

 1. Корисници подстицаја

Право на коришћење подстицајних средстава имају физичка лица – носиоци  пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и имовином на територији општине Варварин.

 1. Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче

    који  испуњавају следеће услове:

 • Носиоци су пољопривредног газдинства са територији општине Варварин.
 • Осигурана средства су за период  од 01.12016. године до 31.10.2017. године.
 • Немају дуговања према општини Варварин по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди
 • за осигурање не користи подстицаје по неком другом основу, односно да под кривичном и материјалном одговорношћу изјаве да се одлучују да ће регресирање осигурања бити извршено само код општине Варварин под условима конкурса, на основу Програма за 2017. годину.
 1.  Потребна документација за конкурс
 • Копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне до 31. октобра текуће године.
 • Писана изјава подносиоца захтева где под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да ће користи само општински подстицај за регресирање осигурања.
 1.  Предаја документације

Документација се доставља преко писарнице Општинске управе општине Варварин, Трг Мирка Томића број 5, сваког радног дана од 7-15 часова.

Све додатне информације и објашњења могу се добити на телефон Општинске управе  037/ 787-171.

 1.  Износ подстицаја и начин плаћања

 

Фонд финансира 40% од премије осигурања.

 

 1.  Критеријуми селекције Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства одобравају по редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до утрошка средстава.
 2.  Поступак спровођења конкурса

 

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија коју формира Општинско веће општине Варварин, на основу приложене документације.

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.

Неблаговремену и некомплетну документацију Комисија неће узети у разматрање.

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Варварин утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса за премију осигурања и доноси предлог одлуке о ислати средстава.

Исплата регреса за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње се врши тако што ће општина Варварин уплатити средства, на рачун осигуравајућег друштва за полисе оних корисника којима је претходно одобрила регресирање премије осигурања, на основу решења председника општине, а на предлог Комисије, која врши одабир корисника средстава.

 

Обрасци пријаве и изјаве могу се преузети у Услужном центу Општинске управе Варварин,

Трг Мирка Томића број 5, сваког радног дана од 7-15 часова или са  сајта.

 

Електронска форма пријаве на конкурс може да се преузме са веб сајта општине Варварин www.varavrin.org.rs.

 

Конкурс ће бити отворен  од  10.07.2017.године  до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2017. године.

ЗАХТЕВ