Обавештење о преговарачком поступку - Грађевински радови на санацији фасаде

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Грађевински радови на санацији фасаде ОШ,,Свети Сава“Бачина Одељење у Орашју

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општина Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин, opstina@varvarin.org.rs

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Додатни (непредвиђени) грађевински радови на санацији фасаде ОШ,,Свети Сава“Бачина Одељење у Орашју.

Предмет набавке није обликован у партије.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45443000 – фасадни радови

Основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 5) ЗЈН

Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – на основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона,на основу Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-2216/19 од 03.06.2019. године, као и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и у складу са прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

Преговарачки поступак примењује се из следећих разлога:

Наручилац је на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона упутио Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка. Управа за јавне набавке је дала мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број: 404-02-2216/19 од 03.06.2019. године.

Општина Варварин на основу позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива (на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона), покреће и спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

Општина Варварин је закључила уговор за јавну набавку радова: грађевински радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта ОШ „Свети Сава“ Бачина, одељење у Орашју, број 404-84/2018 од 27.08.2018. године, са понуђачем „ES ENERGO-SERVIS“ DOO, Београд, као носиоца посла у групи понуђача са ,,MODULOR“ доо Београд и ,,ALMAKS“доо Београд.

Основ примене: У току извођења радова на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта ОШ „Свети Сава“ Бачина, одељење у Орашју, појавили су се неопходни додатни радови на санацији фасаде који нису били укључени у првобитни пројекат. Тачније,  приликом извођења радова на замени фасадне столарије и радова на санацији пукотина на објекту обијен је малтер да би се наведени радови извели. Том приликом је установљено да је постојећи малтер на спољној страни фасадних зидова доста дотрајао и на више места подлупљен. Обијањем мањих површина које су биле неопходне за извођење наведених радова долазило је до отпадања већих нежељених површина малтера. На основу те чињенице може се закључити да је фасадни малтер и на осталом делу објекта у доста лошем стању тако да би наношење термоизолационог премаза преко таквог малтера представљало веома велики ризик за успешност тих радова. Наведене недостатке фасадног малтера, у фази пројектовања, било је немогуће утврдити јер су ти недостаци постали видни тек када су почели радови на санацији пукотина на фасади. На фасадне зидове, оваке какви су, није могуће нанети термоизолациони премаз. Потребно је обити фасадни малтер на целом објекту а затим поново омалтерисати одговарајућим продужним малтером и на такве површине наносити предвиђени термоизолациони премаз.  Уз напомену надзора, уколико се ти радови не изведу, биће угрожен цео посао који је одрађен, а наставак радова немогућ уколико се ти недостаци не отклоне.

С обзиром на напред изложено, Општина Варварин као наручилац, обратила се дописом број 404-56/2019 од 10.05.2019.године, Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда по основу члана 36. став 1. тачка 5) ЗЈН. Након разматрања захтева и увида у приложену документацију, Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење о испуњености услова за примену напред наведеног поступка јавне набавке, број 404-02-2216/19 од 03.06.2019. године, заведено код наручиоца под бројем 404-56/2019-2 од 07.06.2019. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

ES ENERGO-SERVIS DOO BEOGRAG, ул. Кружни пут 61, Београд-Звездара(носиоцу посла групе понуђача коју чине ES ENERGO-SERVIS DOO BEOGRAG, ул. Кружни пут 61, Београд-Звездара , Modulor doo Beograd, ул.Николаја Салтикова 61,Београд-Земун и ALMAKS DOO BEOGRAD, ул. Господара Вучића бр. 129, Београд-Врачар)

 Лице за контакт: Марија Анђелковић, дипл.правник тел. 037/787-188,факс 037/783-100, сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 7 до 15 часова.

 

Обавештење 

Конкурсна документација