online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ДОДЕЛУ МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

Опис:

Категорија:
Огласи

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ДОДЕЛУ МЕСТА

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

и расписује :

О Г Л А С

ЗА ДОДЕЛУ МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

 

Јавне површине у централној зони Варварина дају се на привремено коришћење за постављање киоска по условима  утврђеним Одлуком о постављању киоска на јавним површинама (“Службени лист општине Варварин“, број 5/2017),  Програмом за постављање киоска на јавним површинама број 353-2/2017-III од 26.05.2017.године и овим огласом.

 

I Подаци о локацијама,  бруто површини и  броју киоска на свакој локацији 

Локација 1:

 на углу Улице Слободе и Улице Марина Мариновића

Киоск 1:

 • бруто површине 6,65 m2

Киоск 2:

 • бруто површине 7,07 m2

Локација 2:

На углу Улице Јове Курсуле и Улице Марина Мариновића

Киоск 1:

 • бруто површине 5,83 m2

Локација 3:

У Улици Јове Курсуле

Киоск 1:

 • бруто површине 14,65 m2

Киоск 2:

 • бруто површине 18,20 m2

Локација 4:

У Улици Јове Курсуле

Киоск 1:

 • бруто површине 22,41 m2

Киоск 2:

 • бруто површине 6,99 m2

 

 Локација 5:

На углу Улице Јове Курсуле и Улице Марина Мариновића

Киоск 1:

 • бруто површине 5,83 m2

Локација 6:

У улици Јове Курсуле

Киоск 1:

 • бруто површине 20,28 m2

Киоск 2:

 • бруто површине 10,63 m2

Киоск 3:

 • бруто површине 6,77 m2

Локација 7:

У Улици Мите Милојевића ( део oд 27m2 на јавној површини )

Киоск 1:

 • бруто површине 52,14 m2

Локација 8:

На углу Светосавске улице и Улице Марина Мариновића

Киоск 1:

 • бруто површине 11,10 m2

Локација 9:

На углу Светосавске улице и Улице Марина Мариновића

Киоск 1:

 • бруто површине 8,37 m2

Киоск 2:

 • бруто површине 23,24 m2

Киоск 3:

 • бруто површине 10,49 m2

Локација 10:

У Светосавској улици

Киоск 1:

 • бруто површине 7,75 m2

Киоск 2:

 • бруто површине 7,39 m2

 

II  Делатности које могу да се обављају у киоску

 

У киосцима постављеним на јавним површинама могу се обављати следеће делатности:

 • продаја штампе,
 • пружање шалтерских услуга
 • продаја дуванских производа и ситних производа који се могу сматрати трафикантском робом
 • продаја књига и књижарске робе,
 • продаја лозова, срећки, картица, листића и других купона игара на срећу,
 • продаја свећа и цвећа,
 • продаја кокица, кикирикија, семенки и кестења,
 • продаја бижутерија и сувенира, и друге ситне робе које не захтевају магацински простор,
 • пружање занатских услуга које се могу обављати у киоску,
 • трговина на мало прехрамбеним производима,
 • пружање услуге брзе хране

 

III  Време коришћења јавне површине

 

Место за постављање киоска издаје се на период од 5 година.

 

IV Почетна цена закупнине за коришћење јавне површине

 

Почетна цена закупнине за коришћење јавне површине је 325,00 динара по m2

 

V Обавеза уплате гарантног износа

 

Учесници  су дужни да уплате гарантни износ за учешће на лицитацији у висини једне месечне закупнине за одређено место ( бруто површина  х почетна цена закупнине).

 

Уплата гарантног износа врши се на ж.р. број  840-1178804-45  позив на број  65-108 , прималац буџет општине Варварин, сврха уплате : гарантни износ за лицитацију за доделу места за киоске.

 

Учесник који је као најповољнији понуђач одустао од понуде до коначности Одлуке о додели места за постављање киоска нема право на повраћај положеног гарантног износа.

 

Учесник који није изабран у поступку јавног надметања има право на повраћај положеног гарантног износа, без камате.

 

Учеснику који је изабран као најповољнији понуђач уплаћени гарантни износ се не враћа већ се урачунава у коначни износ накнаде за локацију.

 

VI Рок и начин подношења понуда

 

Рок за подношење писаних понуда  на објављени оглас је 8 дана од дана објављивања.

 

Понуде се подносе писаним путем у затвореној коверти  непосредно, предајом преко писарнице Општинске управе општине Варварин или поштом на адресу:

Комисија за спровођење поступка за доделу места за постављање  киоска на јавним површинама, Марина Мариновића број 38, 37260 Варварин,

са назнаком “ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА – НЕ ОТВАРАТИ “.

 

На оглас за доделу места за постављање киоска не могу учествовати чланови комисије за спровођење огласа.

 

По истеку рока за подношење понуда не може се подносити нова понуда нити допуњавати или мењати већ поднета понуда.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

Најповољнији понуђач је учесник који је понудио да плати највећи износ  закупнине по m2 месечно за назначено место за киоск.

 

Уколико два или више учесника понуде исти износ предност ће имати учесник чија је понуда прва приспела. Уколико је један од учесника већ имао киоск на истом месту имаће предност код истих понуда.

 

VII Подаци о обавезној садржини понуда

Писана понуда мора да садржи следеће податке:

 • уколико је подносилац понуде физичко лице – име, презиме, адресу, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте,
 • уколико је подносилац понуде правно лице – назив и седиште фирме и фотокопију решења из АПР,
 • уколико је подносилац понуде предузетник – име и презиме власника радње, адресу власника радње, седиште радње и фотокопију решења из АПР,
 • назнака локације и киоска на тој локацији,
 • понуђени износ по m2 за назначено место за киоск
 • доказ о уплаћеном гарантном износу,

Досадашњи корисници локација за киоске могу учествовати у  поступку доделе места за киоск уколико у понуди доставе доказ о измиривању обавеза по основу досадашњег коришћења места за киоск и то: за коришћење јавне површине, за пружање комуналних услуга –доказ о уплати, а за остале обавезе (порез, комуналне таксе за истицање фирми и др.) – потврду од Одсека за утврђивање јавних прихода (ЛПА).

 

VIII Место, датум и време јавног отварања понуда

Јавно отварање понуда извршиће се у сали Скупштине општине. Датум и време отварања понуда биће благовремено објављени на огласној табли Општинске управе општине Варварин и на званичном сајту општине.

IX  Рок и начин објављивања резултата огласа

Резултати огласа објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Варварин и на званичном сајту општине.

X Остало

Саставни део овог огласа је графички део са приказом локација и киоска.

 

Одлука о расписивању огласа

Прилог 1

Прилог 2

Програм за постављање киоска на јавној површини

Решење о образовању комисије

Обавештење