online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Оглас за јавну лицитацију - пољопривредно земљиште

Опис:

Категорија:
Огласи
О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВАРВАРИН

 

I

– Предмет јавног надметања –

 

 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин  у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена(дин/ха) Депозит

(дин) 20%

Период закупа (год) Степен заштите
Бачина 1 0,7419 16.700 2.478 1
Бачина 2 1,5923 16.700 5.318 1
Бачина 4 0,4483 16.700 1.497 1
Бошњане 5 0,3659 16.700 1.222 1
Бошњане 6 0,3666 16.700 1.224 1
Варварин село 8 1,8505 16.700 6.181 1
Горњи Катун 9 0,8104 16.700 2.707 1
Доњи Катун 11 0,7735 16.700 2.583 1
Карановац 12 5,4458 16.700 18.189 1
Обреж 13 7,2955 16.700 24.367 1
Обреж 14 10,0000 16.700 33.400 1
Обреж 15 0,6738 16.700 2.250 1
Обреж 16 5,3301 16.700 17.803 1
Обреж 18 2,0080 16.700 6.707 1
Обреж 19 0,8356 16.700 2.791 1
Обреж 20 1,7524 16.700 5.853 1
Орашје 21 0,0889 16.700 297 1
Орашје 22 0,8847 16.700 2.955 1
Орашје 23 0,5659 16.700 1.890 1
Орашје 24 0,5319 16.700 1.777 1
Орашје 25 0,6376 16.700 2.130 1
Пајковац 26 1,9394 16.700 6.478 1
Пајковац 27 0,8854 16.700 2.957 1
Пајковац 28 1,2459 16.700 4.161 1
Пајковац 29 0,2389 16.700 798 1
 

УКУПНО

 

47,3092

 

Лицитациони корак износи 1.000 динара.

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у Општинском услужном сваког радног дана од 10 до15 часова.

Контакт особа Зоран Бранковић, тел. 037 / 787 – 171.

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

за КО Бачина дана        01.03.2018. г. од 8 часова

за КО Бошњане дана     01.03.2018. г.од 9 часова

за КО Варварин Село    01.03.2018. г. од 10 часова

за КО Горњи Катун       01.03.2018. г. од 11 часова

за КО Доњи Катун дана 01.03.2018.г. од 12 часова

за КО Карановац дана 02.03.2018. г. од 8 часова

за КО Обреж дана       02.03.2018.г. од 13 часова

за КО Орашје дана     02.03.2018. г. од 11 часова

за КО Пајковац дана  02.03.2018. г. од 10 часова

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 5. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
 • Правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.
 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–      лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

–     извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

–   потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа.

 

 1.  Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5 . овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 3. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 4. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Варварин број: 840 – 2060740-09
 5. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 6.  Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита
 7.  Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 8. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана у општинском услужном центру општине Варварин. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Варварин, улица и број: Марина Мариновића бр 34., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 – Рок за подношење пријаве –

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 05.03.2018.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске  управе општине  Варварин до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

V

– Јавно надметање –

 

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у скупштинској згради Општине Варварин, улица и број: Марина Мариновића бр 34. и то:

 1. К.О. Обреж дана 06.03.2018. године са почетком у 8 часова
 2. К.О. Бачина дана 06.03.2018. године са почетком у 9 часова
 3. К.О. Доњи Катун дана 06.03.2018. године са почетком у 10 часова
 4. К.О. Варварин село дана 06.03.2018. године са почетком у 11 часова
 5. К.О. Горњи Катун дана 06.03.2018. године са почетком у 12 часова
 6. К.О. Бошњане дана 06.03.2018. године са почетком у 13 часова
 7. К.О. Карановац дана 06.03.2018. године са почетком у 14 часова
 8. К.О. Орашје дана 06.03.2018. године са почетком у 14,30 часова
 9. К.О. Пајковац дана 06.03.2018. године са почетком у 15 часова

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде преко Oпштинске  управе општине  Варварин.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Ову одлуку објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе,на огласној табли Општинске управе Варварин и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласилу јединице локалне самоуправе.

 

Одлука о расписивању  огласа